Proclameer het jubeljaar door ‘t gehele land – ‘de Koning komt’ – editorial

 Artikelen  Comments Off on Proclameer het jubeljaar door ‘t gehele land – ‘de Koning komt’ – editorial
Oct 112009
 

49e  jaargang – oktober 2009 – Artikel 1

Vooruitlopend, als we in 2010 een ‘Jubeljaar’ vieren het 50e jaar vanaf het ontstaan van de ‘Vrienden van Israël’ in 1960, ligt het voor de hand om hier enige aandacht aan te geven. Het woord ‘Jubeljaar’ komen we tegen in Leviticus 25:1-55. Een groot gedeelte van dit hoofdstuk is gewijd aan wetten die in elk 50e jaar in het land Israël operationeel werden: ‘Wanneer gij (de kinderen van Israël) zult gekomen zijn in dat land, dat Ik (de Here) u geve…’ (Lev.25:2). Dus in ’t bijzonder voor hun bestemd! Net zoals het Pascha en Grote Verzoendag, draagt het ‘Jubeljaar’ een veruitstrekkend teken in zich voor al degenen die zijn vrijgekocht hetzij behorend tot ‘Israëls Koninkrijk’ of de ‘Gemeente die Zijn Lichaam’ is. In Ps.89:16 horen we over de ‘vreugde van het geklank der bazuin’. Het was niet zomaar een geklank, maar één met een bijzonder blij geluid. ‘Welzalig is het volk dat het geklank
kent’, het bazuingeschal van het ‘Jubeljaar’. Aan het eind van die (7×7) 49 jaren werden de beperkte vrijheiden opgeheven en het verspeelde eigendom teruggeven, zodat iedere man weer in vrijheid naar familie en bezit kon terugkeren. Dit gebeuren is een type van wat we tegenkomen in het Nieuwe Testament. In Hand.3:19-21 als Petrus spreekt over de terugkomst van Jezus Christus, dan zegt hij: ‘Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen’.

Het is belangrijk om in te zien dat hetgeen door Petrus hier gezegd wordt verwijst naar het ‘Jubeljaar’, -het herstel van vrijheid en bezit- aangaande ‘t land, de stad en volk van Israël’, bij het wederkomen van hun Messias. Bovendien vinden we hetzelfde thema terug in Gal.5:1 waar Paulus zegt: ‘Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen’. De terugkerende woorden in Lev.25:28,31,33,54 ‘en zij zullen in het ‘Jubeljaar’ uitgaan’, vond telkens plaats in het 50e jaar. Het Hebreeuwse woord is ‘yobel’ afgeleid van ‘yabal’, met de betekenis die we vinden in Jes.55:12 ‘Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken, en met vrede voort geleid worden’. Dit woord komen we het eerst tegen in Ex.19:13 waar het vertaald is met ‘hoorn’, en vervolgens in Joz.6:4,5,6,8,13 met ‘ramshoorn’. Ook is daar een verband tussen het‘Jubeljaar’ en het ‘jaar van het welbehagen des Heren’, en ‘het jaar van Mijn verlossing (verlosten) is gekomen’, (Jes.61:1,2;63:4). In Lev.23 spreekt de Here over de Feesten van Israël als, ‘deze zijn Mijn gezette hoogtijden’. We onderscheiden daar ‘het Pascha, feest der Ongezuurde broden, feest der Eerstelingen, feest der Weken, feest der Bazuinen, Grote Verzoendag, en het Loofhuttenfeest’, dus 7 in totaal. Dit ‘zevenvoudige’ karakter der feesten heeft betrekking op het ‘voornemen der eeuwen’ (aionen), zoals Petrus verwoord, dat ‘één dag bij de Here is als dag’, (2 Petr.3:8). Zij vullen a.h.w. de ruimte op tussen de schepping (herschepping) en het ‘Duizendjarigrijk’. Op de zesduizend jaren heilsgeschiedenis zal een 7e duizend jaar volgen nl., ‘de Dag des Heren’ van tenminste 1000 jaar, (Openb.20:1-6). Paulus verhaalt in de Hebreeënbrief dat Israëls Shalom zal intreden met de komst van de Messias. Dat na een werkweek van 6 dagen van 1000 jaar die 7e dag zal aanbreken, (Hebr.4:1-11).

De Joodse kalender nadert het jaar 5800 waarin de naam ‘Noach’ verscholen zit, geschreven als ‘noen’-‘cheth’ de 50 en de 8 dus 58, nl. de ‘vertroosting’ van het komen van een ‘nieuwe eeuw’ (aioon).
In het boek Leviticus en Daniël is een ‘zeventalligstelsel’ van het grondgetal 7 te vinden!

  • 1/zeven dagen Lev.23:3;
  • 2/zeven weken 23:15;
  • 3/zeven maanden 23:24;
  • 4/ zeven jaren 25:4;
  • 5/zevenmaal zeven jaren 25:8-13;
  • 6/zeventig maal zeven jaar Dan.9:24;
  • 7/zevenmaal (voudig) tuchtiging Lev. 26:28.
Shlomo Goren

Shlomo Goren

Als het gaat om deze ‘jaren’, hierbij een paar opmerkingen die helemaal passen in de lijn van de voortgaande ‘profetie aangaande Israël en de volken’. We hebben gezien dat de ‘zevenvoudige strafmaat v.w.b. Israëls zonden in 1967 ten einde liep, het was het jaar waarin de hereniging van Oost en West Jeruzalem op 7 juni plaatsvond, (Ezech.4:1- 8;Lev.26:28; zie: nr.3-09). Het was Opperrabbijn Shlomo Goren van het leger die op 7 juni 1967 met Thorarollen te midden van juichende soldaten op de ‘sjofar’ -een van een ramshoorn gemaakte trompet- blies terwijl ze voor de ‘Klaagmuur’ stonden, en lopend naar het Tempelplein de volgende woorden sprak: ‘Nu is het tijd om 100 kilo explosieven in de Rotskoepel te gooien’, en deze eens en voorgoed van de aardbodem te verdelgen, ofschoon de ‘volheid van tijd’ daarvoor toen nog niet gekomen was!

Bovendien is die 7e juni 1967 achteraf gezien uitermate belangrijke geweest omdat vanaf die dag v.w.b. de jaarweken uit Daniël 9 (7x7x360=17.640 dagen) er a.h.w. een herhaling plaatsvindt als in de dagen van Ezra en Nehemia. Het opzienbarende is dat op die dag 23 september 2015 er een ‘Grote Verzoendag’ aanbreekt in het 50e jaar, dus een ‘Jubeljaar’. Daarbij is het nog zo dat het ‘bazuingeschal’ op die tiende dag van die zevende maand Tishri, dus op Yom Kippur de ‘laatste’ was in Israëls feestmaand, (Dan.9:24-26;Lev.25:8-10; zie: nr.1-09). Daar is nog iets bijzonders aangaande die ‘Grote Verzoendag’ in 2015 en die van 1973 toen de ‘Yom Kippur’ oorlog uitbrak, want daar liggen nl. 6×7 jaar dus 42 jaar tussen het jaar 2015 en 1973, ofwel de 42 pleisterplaatsen die Israël passeerde voordat het ‘beloofde land’, werd ingenomen door Jozua, (Num.33:1-49).
Het was heel typerend om aan de vooravond van Rosh Hasjana op 29 september 2008, dus nog 7 jaar verwijderd van het jaar 2015.., in de dagelijkse berichtgeving over ‘Wall Street’ te horen van een negatieve index van maar liefst -777.68 punten! Een ‘goddelijke’ aanwijzing(?) op de nog 3 openstaande jaarweken van 7 jaar, die bij de 67e jaarweek aan het eind van Hand.28:25-28 zo abrupt ophield! Immers het ging in de Handelingentijd uitdrukkelijk om de ‘hoop van Israël’, Hand.26:6-7;28:20; zie: nr.4-08). Zo lijkt het er vandaag veel op dat waar Hand.28:25-28 abrupt eindigt, we na 2000 jaar met Israël terug in het land, Jeruzalem als onverdeelde hoofdstad, en ‘Messiaanse gemeenten’ her en der verspreid in het land, we hier de draad opnieuw kunnen oppakken. We horen vandaag voortdurend spreken over Judea en Samaria (de Westbank) en over Oost en West Jeruzalem, die volgens de ‘internationale gemeenschap’ zoveel mogelijk ‘Judenrein’ moet worden.

Toch blijft daar de ‘belofte’ overeind uit Hand.1:11 dat deze Jezus op dezelfde wijze zal wederkomen op de Olijfberg die ten Oosten van Jeruzalem ligt. Daar zijn vele tekenen die erop wijzen dat vanaf de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 AD en de terugkeer van de ‘Israëli Paratroop Brigades’ op de Tempelberg in 1967, waar dan ook nog eens 1897 jaar tussen liggen dit verwachtingspatroon onder de ‘religieuzen-christen Zionisten’ sterk is toegenomen! Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles is geschied. Is een geslacht dan 40, 50, 70, 100, 120 jaar. De tijdsduur van een‘Jubeljaar’ naar ‘Jubeljaar’ omvat 50 jaren. Het opmerkelijke is nu dat vanaf Israëls terugkeer naar het land deze vijf ‘volheden van tijd’ terug te vinden zijn in een aantal gebeurtenissen die voor Israël in de 20e eeuw van historisch belang waren zoals: het eerste Zionisten congres in Wenen in 1897, de Balfour declaration van 1917, het VN besluit in 1947, en de oprichting van de Staat Israël in 1948, de Zesdaagse oorlog van 1967, (zie: nr.3-08). Mozes was 120 jaar toen hij stierf, en Noach predikte 120 jaar voordat de zondvloed kwam. Het zijn de getallen 50 en 70 die hier opvallen!

Het bazuingeschal dat het ‘Jubeljaar’ aankondigt ‘Proclaim liberty throughout the land’, zal niet komen van de zijde van de V.N., Rusland, Europa, en de V.S. De ‘Feesten van Israël’, als ‘Mijn gezette hoogtijden’ zijn doorslaggevend, (Lev.23:2). In Gen.1:14 lezen we, ‘dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen dag en nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren’. Het hebreeuwse woord is hier <moed> dat gebruikt wordt in beide teksten met de betekenis van ‘vaste tijden’, dus niet als ‘jaargetijden’, maar dat hier de zon en maan aanwijzingen zijn v.w.b. de ‘Feesten des Heren’! Het was Petrus die na (7×7=49) op de 50e dag op het ‘wekenfeest’ uitriep: ‘maar dit is het’ waarvan door de profeet Joël gesproken is, (Hand.2:16). Het gehele boek Joël heeft betrekking op Israël en de volken en het ziet uit op de ‘Dag des Heren’. Hier vinden we het ‘Jubeljaar’ terug: ‘Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit’, als zijn de een ‘Grote Verzoendag’, (Joël 2:15). Hier wordt gesproken over ‘de zon die veranderd zal worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt’, (Joël 2:31; Hand. 2:20). Het ‘wekenfeest’ (Shavu’ot) en het ‘Jubeljaar’ hebben het getal 50 gemeenschappelijk voor dagen en jaren, ‘Ik heb u gegeven elke dag voor elk jaar’(Ezech.4:4-6). Als voor Israël in 1967 de strafmaat eindigt; en de Here ‘proclameert’: ‘Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand, maar Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die, terwijl Ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade’, en ‘de bepaalde tijd gekomen is’ (Zach.1:15-17;Ps.102:14), dan zullen de tekenen (6 eclipsen) aan ‘Zon en Maan’ die plaats zullen vinden op ‘Mijn gezette hoogtijden’, beginnende in 2014 op de 14e Nissan ‘het pascha’,en eindigend in 2015 op de 15e Tishri ‘het Loofhuttenfeest’, geen toevalligheden zijn! In de Handelingentijd waren de apostelen ervan overtuigd dat een spoedige terugkomst van Jezus Christus nog in hun generatie zou plaatsvinden, (1 Petr. 4:7; Jak. 5:7-9; Hebr.10:37; 1Joh.2:18; 1Cor. 1:7;7:29, 10:11,16:22; Rom 13:12, 16:20; 1Thess. 4:13-18). Het was een uitzien naar de ‘openbaarwording’ (apocalyps) en ‘komst’ (parousia) van Jezus Christus!

Meer dan ooit is er vandaag in Israël een uitzien naar die ‘Masjiach’ te midden van de ‘wederoprichting alle dingen’. Dit ‘heilsteken’ past helemaal bij het ‘Jubeljaar’. Het geklank van de bazuin ‘proclameert de vrijheid van iets groots’. Kennen de volken dit ‘bazuin geklank’ al? De ‘geopolitieke wereld’ heeft Israël als ‘bezet gebied’ verklaard, en als zodanig ook ‘bezet’! Het geklank betekent nu in diepste zin ook,…‘om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God’. Dit past helemaal in het ‘Yom Kippur’ verhaal uit Openb.5 waar een boekrol, die weliswaar verzegeld met zeven zegelen al ‘jubelend’ door de ‘Losser’ verbroken zal worden, om het ‘erfdeel’ berustend buiten de macht van alle schepselen weer eigendom te maken van de oorspronkelijke Eigenaar, (Jes.61:2; Openb.5:4; Jer.32:14,15)! Alsnog zal de ‘bezetter’ van geen wijken
willen weten. Doch als het tijdstip aanbreekt en de 7e engel op de 7e bazuin  gebazuind heeft, ‘is het Koningschap over deze wereld gekomen aan onze Here en Zijn Gezalfde die als Koning zal heersen tot in alle eeuwigheden’, (Openb.11:15-19).
Deze ‘ontzegeling van de Boekrol’ omvat de 7 zegelen, de 7 bazuinen, en de 7 schalen! Overeenkomend met de nog 3 openstaande jaarweken van 7 jaar, die onverwachts werden afgebroken op een totaal van de 70 weken, die een aanvang namen nadat de muren van Jeruzalem hersteld, de Tempel herbouwd en ingewijd was, in een tijdsbestek van (7x7x360=17.640 dagen, (Ezra 4:1- 6:22; Neh.12:27-13:31; Dan.9:24-26; Hand.28:25-28; zie: nr.4-08). Tenslotte, wie kan zich voorbereiden tot de strijdt als de ‘bazuin een onzeker geklank’ laat horen, (Efz.5:14-16;6:13)

Parousia

Parousia

Gedurende een ‘tussentijd’ van bijna 2000 jaar stond ‘Gods profetische klok’ stil, doch zal weer gaan lopen bij de aanvang der laatste 3 jaarweken, de ‘Apocalyps’, ofwel het tevoorschijn komen van Jezus Christus, waarbij Israëls hoop vervuld zal worden, (Openb.6:1-19:21). Voordat Zijn openbaarwording (apocalyps) een feit zal zijn, zal Hij eerst daar verschijnen in heerlijkheid (ephifaneia) om vervolgens aanwezig te zijn (parousia) te midden van Zijn erfdeel Israël! Nochtans, zien wij uit naar ons ‘jubeljaar’ , de dag van de ‘inlossing’ van ons verworven bezit, tot lof Zijner heerlijkheid, (Efz.1:14). Het 50e jaar, een jaar om te vieren!
Shalom,
Gerard J.C. Plas

De zevens uit het boek Daniel – editorial

 Artikelen  Comments Off on De zevens uit het boek Daniel – editorial
Oct 042008
 

48e jaargang – oktober 2008 – artikel 1

70 zevenden 7 zevens 70 zevens

Overzichtskaart uit het boek Daniel

Nebudkadnessar's visioen uit het boek Daniël 2:31

De tijd heeft z’n voortgang; zo ook als het gaat om het aanbreken van de laatste jaarweek(en) die in de tijd onderbroken zijn, maar op een completering wachten in het laatste der jaren als zijnde geopenbaard aan Israels profeten: ‘Israel in het land, de troon verbonden met de stad, besloten in een vernieuwd verbond wat heenleidt naar de Koning en Zijn Koninkrijk’, (Gen.3:15, 12:1, 2Sam.7:12-16, Zach.6:12-13, Jer.31:31-34).

Een terugblik

Als het land Israel zijn rust heeft gekregen gedurende de 70 jaar ballingschap in Babel en die 70 jaren van ballingschap ten einde lopen; het God zelf is die door de engel Gabriel aan de profeet Daniel bekend maakt dat na 7 weken van herbouw en herstel van de stad Jeruzalem, het 62 weken zal duren voordat Christus Zich aan Zijn volk bekend maakt en dat pas na de volle 70 weken alle profetische gezichten vervuld zullen zijn, opdat Christus dan met grote macht en heerlijkheid zal (weder)komen om Zijn voeten te zetten op de Olijfberg, (Lev. 25:1-4; Kron. 36:21, Neh. 1:1-2:8, Dan. 9:25-26, Zach. 14:4).

Het begin van de 70 weken

(D. v. Zuijlekom zegt hierover)
De vergissing die men bij de uitleg van de 70 weken veel maakt, is dat en direct begint te tellen vanaf de uitgang des woords. Volgens bijna alle uitleggers beginnen daar de 70 weken te lopen. Het was Charles. H. Welch die inzag, dat de Schrift dit echter niet doet. De vergissing die men maakt, is dat men in Dan.9:25 ‘de 7 weken en de 62 weken’ bij elkaar gaat optellen en dan in deze verzen gaat inlezen ‘69 weken’.
De Schrift echter telt niet op en begint dienovereenkomstig niet met het tellen van de 70 weken vanaf de uitgang des woords, want dan zou vers 26 moeten luiden: ‘En na de 69 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid’. Nee, de Schrift telt niet op, maar zegt: ‘En na de 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid’, (vs.26). De Schrift maakt duidelijk onderscheidt tussen de 7 weken en de 62 weken (vs.25), en begint pas te tellen aan de 70 weken, als na 7 weken de wederkeer uit de ballingschap en de herbouw van de stad Jeruzalem en de herbouw van de stad Jeruzalem met alles wat daarbij behoort, definitief zijn afgerond. Pas na de herstelperiode van 49 jaar vangt de Schrift aan met tellen en telt dan exact 62 weken tot op Christus (Zijn bekendmaking aan Israel door Zijn doop, door Zijn zalving). Jezus begint dan met Zijn openbaar optreden als ‘Gezalfde’, (als Messias, als Christos). Vers 26 meldt dan hoe dit afloopt. Na de 62 weken zal Christus worden uitgeroeid. Dit geschiedde op het kruis van Golgotha.

De weken na Christus’ zalving

De Schrift telt dus niet alleen tot op de 62 weken, maar ook erna, dus de 63e week in. Als de 62 weken, eigenlijk 69 weken zouden zijn, (omdat men begint te tellen vanaf de uitgang des woords in plaats vanaf het moment dat de herbouw van Jeruzalem afgerond was), en er is (zoals men beweert) nog maar een week over, namelijk de 70ste in de toekomst dan kan men onmogelijk na de 69ste week gaan tellen, zoals vers 26 doet, want dan telt men al in de 70ste week, terwijl die nog in de toekomst ligt (zoals men zelf leert). Wij zien hieruit dat de Schrift het zelf niet toelaat om van de 62 weken, 69 weken te gaan maken. De Schrift telt 62 weken tot op de zalving van Christus bij Zijn doop en telt daarna gewoon door de 63e week in.

Nadat Christus zich bekendgemaakt heeft aan Zijn volk en waarschijnlijk zo’n drie jaar rond gewandeld heeft, is Hij eregens in die 63ste week uitgeroeid, omdat het grootste deel van Zijn volk Hem niet aannam, maar verwierp.
Maar ook na het kruis telt de Schrift de weken gewoon door in de Handelingen. Voor Israel veranderde er niets in de relatie met God. Zij bleven Gods volk (Ammi). Dat Israel de Leidsman ten leven had gedood, wordt Israel vergeven (Hand.3:15-17) en opnieuw wordt het evangelie van het Koninkrijk Israel gepredikt, nu door de 12 Apostelen. Het is pas in Handelingen 28 als Israel voor de tweede maal weigert Jezus als Messias, als Gezalfde, te aanvaarden (Hand.28:23-24), dat God door de mond van Paulus heen het oordeel van Jesaja 6 over het volk laat uitspreken, (Hand.28:25-29).

26/ zeggende: Ga heen tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; 27/ want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren, en Ik hen zou genezen, (Handelingen). Het is pas hier in Hand.28, dat Israel ter zijde wordt gezet en Israels hoop, zegeningen en beloften worden opgeschort. Dit geschiedde niet bij het kruis of op de Pinksterdag. Dus tot dit tijdstip hadden de 70 weken hun loop. Gerekend vanaf de doop van Christus (Zijn zalving en bekendmaking aan Israel) in 27 n. Chr. verlopen er 5 weken, of te wel 35 jaar tot op 62 n. Chr. waar de apostel Paulus het oordeel van Jes.6:9-10 (zie ook: Matth.13:14-15, Joh.12:40) over het volk uitspreekt. Daar stopt dus Gods tijdklok te tikken voor israel, dus niet op het kruis, of op de pinksterdag, waar bijna iedereen bij de uitleg van Daniel 9 van uitgaat. Er zijn dan 62 + 5 = 67 weken verlopen van de 70.
Dus in totaal kreeg Israel nog 5 weken (5×7=35 jaar) lang. (tot zover D. v. Zuijlekom)

Momenteel staan er dus nog 3 weken van de 70 weken, dat is 21 jaar, voor Israel op het programma. De vraag is nu wanneer zullen deze nog openstaande 3 weken van 21 jaar aanbreken? Het antwoord moet ik u helaas schuldig blijven, ofschoon we toch wel een aantal ontwikkelingen kunnen opsommen die ons zeggen dat het voor de deur staat!

Ten eerste is daar het ‘fysieke hertel van Israel’ zoals: de onafhankelijke Staat, het ontluiken van de Hebreeuwse taal, de ondeelbare hoofdstad Jeruzalem, de immigratie die onverminderd voortgaat, de uitvoer van agrarische producten, de innovatie op medisch en ‘high-tech gebied’, allemaal zaken die verband houden met ‘de profetie’ uit Ezechiel 36 en 37!

Ten tweede zal daar naar die zelfde ‘profetie’ een ‘geestelijk ontwaken aanbreken’, hetgeen de sleutel zal zijn tot ‘grote spirituele veranderingen’ in het wereldgebeuren dit zal gelijktijdig plaatsvinden met de invasie van de ‘Gog en Magog’-volken (Russisch/Arabische-alliantie) in Israel, die door de hand van God op een spectucalaire wijze vernietigd zullen worden. Het zal dan ook zo zijn dat ‘van die dag af en voortaan Israel het weten zal dat Ik, de HERE, Uw God ben’,… zij toch immers verlangen tekenen! (Ezech.39:22, Zach.12:10, 1Cor.:22).

Daarbij gebiedt de actualiteit van vandaag te zeggen dat het Rusland is dat zich steeds meer van Europa verwijderd en meer en meer de toenadering zoekt bij de Arabisch/Islamitsche staten. De ‘tsaar Putin’ en Medvedev zijn vastbesloten de ‘Kaukasus-regio’ te controleren, het is de sleutel tot een zuidwaartse strategie, met grote olie en gas belangen in de Kaukasus, waarbij Rusland en Iran de energie toevoer van gas en olie naar Turkije en het Westen willen beheersen.
De recente ontwikkelingen in dat gebied zoals de annexatie van Zuid-Ossetie en Abchazie en een effectieve controle van Georgie zouden de weg voor Moskou vrij kunnen maken om op een dag door God zelf bepaald een Russische strijdmacht richting de bergen van Israel in beweging te zetten via Georgie, Turkije, Syrie en Libanon. Aan de overkant van de oceaan worden op 4 november a.s. Presidentsverkiezingen gehouden waarbij in de verkiezingscampagne een van de ‘hot items’ zal zijn de (snelle) terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Irak met een tijdslimiet van ongeveer 16 maanden om er nooit meer terug te keren, daar de Amerikaanse kiezer er schoon genoeg van heeft, en het nu al vaststaat dat het voor de nieuw gekozen president van de U.S.A. zeer moeilijk zal zijn om Israel te verdedigen door Amerikaanse troepen bij een mogelijke aanval, (Ezech.38:13).
Een eenvoudig rekensommetje leert ons, dat we dan uitkomen tussen 2010 en 2011 waarbij de tijd v.w.b. de vervulling van de profetie uit Ezechiel 38 en 39 dan ook naderbij komt, zo vlak voor het begin van de laatste drie jaarweken en ook de tijd van 120 jaar ten einde lopen waarin Israel mogelijk haar ‘geestelijk herstel zal hervinden’ (zie …..nrs. 1,2,3), hetgeen middels ook de start zal zijn van een ‘profetisch proces’ dat zal leiden tot de herbouw van de Tempel, en Israel zich gaat voorbereiden in het funtioneren als Gods heilskanaal van zegen voor de wereld, want ‘het heil is uit de Joden’ (Joh.4:22).

In Hand.28:28 schrijft de apostel Paulus omstreeks het jaar 61-63 AD dat dit heil Gods van hen zou wijken en zou gaan naar de heidenen buiten Israel om; hij spreekt dan ook over een verborgenheid die als het ware verborgen was in God Zelf, dit geheimenis: ‘ Christus onder u de hoop der heerlijkheid’, Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn, (Kol.1:27-28).
Doch ook deze genadetijd van de ‘onnaspeurlijke rijkdom van Christus’ zal na bijna 2000 jaar onderbroken worden om weer plaats te maken voor een veel luidruchtiger roep als hoorden we de trompetten schallen ‘bekeert u want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen’, hetgeen ‘Heil’ zal brengen voor de wereld, (Matth.4:17;24:14).

Beste vrienden het is niet zo moeilijk om deze dingen te verstaan. De geopolitieke wereld geeft ons dagelijks genoeg informatie om een en ander te toetsen aan de ‘Heilige Schrift’, als daar nog drie zevens van de 70 zevens voor de toekomst van Israel zijn overgebleven waar in alle profetische gezichten vervuld zullen worden die overeenkomen met de in het boek de ‘ Openbaring van Jezus Christus’ vermelde 7 zegels, 7 bazuinen, 7 schalen, ‘die nog bestemd zijn over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en de profeet te verzeggelen, en om heiligheid der heiligheden te zalven’, zal dit tegelijk inhouden de bevrijding van bezet gebied! (Dan.9:24 st.vert.)

Sjalom,

Gerard J.C. Plas

Geraadpleegde literatuur:
‘The testimony of Daniel’ , Charles H. Welch
‘De zeventig weken’, D. van Zuijlekom

Translate »