Nov 222017
 
The Star That Astonished The World

The Star That Astonished The World

Het is de grote verdienste van Dr. Ernest L. Martin (1932-2002) geweest die in zijn boek ‘The STAR That ASTONISHED The World’ gezocht heeft naar het vaststellen van de identiteit van de in het Nieuwe Testament vermelde ster van Bethlehem (Matth.2:2,9). Het is geen religieus boek, maar wel een boek dat spreekt van gedegen historisch en astronomische onderzoek met als resultante het bepalen van die fascinerende samenstand van hemellichamen die in de volheid van de tijd heeft plaatsgevonden bij de geboorte van Jezus van Nazareth (Gal.4:4).

Reviews about this research …

“Professor Martin has presented a reasoned argument which deserves to be considered seriously.” -Prof. F.F. Bruce, University of Manchester, England.

“Of all the theories currently clustering around the Christmas star, I believe Martin’s may be the most plausible.” -Richard H. Schneider, Senior Staff Editor, Guideposts Magazine.

“The accounts of Josephus and the entire history of this period [the time of Christ’s nativity] have been reassessed recently, with important new results, by Ernest L. Martin, whose book, The star that Astonished the World, has become the authoritative source on the subject.” -Dr. Craig Chester, Astronomer (Monterey Institute for Research in Astronomy), Imprimis Magazin.

Chronlogical Rundown …

The nativity occurred on September 11, 3 B.C. Note the following sequence of historical events.

 1. Joseph and Mary’s journey to Bethlehem for the “census” occurred at the very close of the Jewish civil year – an apt time for a registration of peoples to happen. It was in the summer season and before the rains set in that would have made it difficult.
 2. Jesus was born in a stable in the twilight period of September 11th, the Day of Trumpets, 3 B.C.
 3. He was circumcised on September 18, 3 B.C. (the eight day for the circumcision rite is reckoned inclusively).
 4. He was dedicated in the temple on October 20/21, 3 B.C.
 5. Luke says: They returned into Galilee, to their own city Nazareth (2:39). This means they did not go to Egypt after the birth of Jesus. After all, they had only gone to Bethlehem for the “cencus,” not to move there. So, the family returned to Nazareth in the latter part of October, 3 B.C.
 6. Then for some reason, they decided to move to Bethlehem. This could have been in the Spring or Summer of 2 B.C. They set up house, having no need for the temporary type of shelter they had when Jesus was born (Matthew 2:11).
 7. On December 5th (Kislev 7) of 2 B.C. the youth tore down the eagle from the east entrance to the temple.
 8. Then on December 25, 2 B.C., when the King planet Jupiter came to its stationary point in mid-Virgo the Virgin, it would have been seen “stopped over Bethlehem” as viewed from Jerusalem. The Magi then went to Bethlehem and gave the child the gifts they brought from the east. Jesus was now a paidion (Greek: toddler) not a brephos (Greek: infant, as in Luke). He was old enough to stand and to walk. In the papyrus codex Bodmer V of the Proto-Evangeliumof James written in Egypt in the fourth century, it even states that the Magi were able to see Jesus “standing by the side of his mother Mary” (21:3). This shows early opinion that the visit of the Magi to give gifts to Jesus was long after his birth. This giving of gifts by the Magi would have occurred during the days of Hanukkah when Jewish fathers were accustomed to give gifts to their children. This would have appeared quite proper to Jewish people.
 9. With the warnings of the Magi, Joseph and Mary immediately took Jesus to Egypt in late December of 2 B.C.
 10. Immediately after this, Herod killed all the male children “from two years old and under” (Matthew 2:16). This matter of killing children two years old can now make better sense. If Jesus was born on 11 September, 3 B.C., the slaying of the innocents was about 15 months after his birth. If the conception period were also considered, it comes to 24 months exactly. This may be a helpful clue that Jesus was indeed born in September, 3 B.C. and why the Magi saw Jesus “standing by the side of his mother Mary”.
 11. Soon afterward, the two illustrious rabbis were tried and sentenced by the Sanhedrin. This could have been in early January of 1 B.C., and then a few days later (on January 10th) the eclipse of the Moon occured that Josephus mentioned.
 12. Herod then died about January 28th (Schebat 2) in 1 B.C.
 13. Later, in the Spring of 1 B.C., the Passover occurred during which 3000 Jewish worshippers lost their lives in the temple.
 14. In the Summer and Autumn of that year (1 B.C.) The War of Varus took place.
 15. Then, about twenty-eight years later, Jesus was baptized by John the Baptist sometime in either October or November of A.D. 27 at the beginning of a Sabbatical Year. Jesus then began his official ministry with the Passover and Pentecost season of A.D. 28 and was finally crucified in A.D. 30.

Geen essentiele vraag!

Wanneer is Jezus Christus geboren? Voor veel gelovigen is deze vraag helemaal geen vraag, want als antwoord krijg je dan te horen aan het begin van onze jaartelling natuurlijk! En in welk jaar was dat dan? In het jaar nul, maar rekenkundig kan dat jaar helemaal nooit bestaan hebben, want na 1 voor Chr. komt het jaar 1 na Chr. Maar op welke dag is Hij dan wel geboren en is het schanierpunt tussen 1 voor Chr. en 1 na Chr. dan misschien wel op de dag nauwkeurig aan te geven?

Gelukkig is het antwoord op deze vragen niet echt van essentieel belang als het gaat om de ‘weg der behoudenis’ van de mens. Maar het heeft wel alles te maken met Gods heilsplan aangaande Israel en de heidenvolken. God had immers in het boek Genesis al gezegd dat de zon en de maan gezet zijn tot TEKENEN en tot GEZETTE TIJDEN, en tot DAGEN en JAREN (Gen.1:14-16).  De profeet Jeremia onderricht het huis Israels dat zij niet de weg der heidenen opgaan in angst voor die tekenen des hemels die zij nu juist tot afgoden maakten, en juist hier leert de Schrift ons dat ook in de laatste dagen’ naar Jezus eigen woorden, er grote tekenen aan het uitspansel des hemels Zijn komst zullen aankondigen! (Matth.24:29-30).

Een astronomisch gebeuren!

De kennis van deze astronomische gebeurtenissen is echter in de kerkhistorie totaal zoekgeraakt. Overgebleven is een ietwat romantisch gebeuren of een mysterieus geloof in een dan wel of niet bestaande ster van Bethlehem, die de ‘wijzen’ (astrologen) volgden. De profeet Daniel zegt echter dat in de ‘eindtijd’ de kennis van Gods heilsplan zal vermeerderen, en het blijkt dat dit reeds het geval is met de geboorte van Jezus Messias (Dan.12:4,9). Een recent voorbeeld daarvan is dat in de Verenigde Staten in de maand december in 600 planetaria voor belangstellenden deze hemelglorie te zien is van deze unieke samenstand van hemellichamen -planeten- rondom de zon die tijdens de geboorte van Jezus moet hebben plaatsgevonden.

In de laatste decennia van het huidige Computertijdperk is het mogelijk gemaakt om elke samenstand van planeten uit alle tijden te reconstrueren. Het is Dr. Ernest L. Martin voormalig directeur van de Academy for Scriptural Knowledge in Portland geweest die in zijn boek ‘The STAR That ASTONISHED The World’ uiteenzet dat in de periode van 3 B.C. – 2 B.C. voor Christus er een zeer interessant astronomisch gebeuren heeft plaatsgevonden. Deze astronomische aankondiging van Jezus geboorte als de ‘Koning der Joden’ is zo indrukwekkend geweest, dat de wijzen (astrologen) uit het Oosten’ niet eens vroegen of de ‘Koning der Joden’ was geboren, maar alleen . . . waar is Hij nu! Want zo zeiden ze, wij hebben de ster (planetconstellation) in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen (Matth.2:2). Ook David heeft daarvan geprofeteerd in Psalm 19 als hij spreekt ‘de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigd het werk Zijner handen’. De apostel Johannes heeft in het Apocalyptische boek de Openbaring van Jezus Christus melding moeten maken van een samenstand van hemellichamen en het groeperen van sterren, waaronder de geboorte van Jezus Christus destijds heeft plaatsgevonden (Openb.12:1-3).

‘En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren’.

Rosh Hasjana is de sleutel

Ernest Martin zegt dan verder dat in dit astronomisch tijdsbestek tussen 3 B.C. – 2 B.C. er 9 grote conjuntions hebben plaats gehad! Drie grote conjunctions vinden plaats tussen 12 Augustus en 14 September 3 B.C. De eerste daarvan is de conjunction van de hemellichamen Jupiter (de koningsplaneet) en Venus die zichtbaar is op 12 Augustus 3 B.C., gevolgd door de conjunction van Mercurius en Venus negentien dagen later op 31 Augustus, en tenslotte is het (de Koningsster) Regulus en Jupiter (de Koningsplaneet) die op 14 September in een conjunction verschijnen. Het zijn deze explosies van licht die nu iets groots van hemel glorie aankondigen!

De geboorte aangekondigd!

Als deze hemel glorie met de zon en planeten gepositioneerd binnen de constellati0n in het sterrenbeeld van Leo de Leeuw (de constellatie van Juda – van waaruit de Messias bestemd was te komen) of in Virgo de maagd (Gen.49:10;Jes.7:14), verschijnt daar vervolgens in de zevende maand Tishri, de Nieuwe Maan in de aankondiging van Rosh Hasjana (Joods Nieuwjaar) de dag van het bazuingeschal dat elk jaar plaatsvindt op de 1e Tishri (Lev.23:24;Num29:1). Deze samenstand van hemellichamen en groeperingen van sterren geven het ‘grote teken’ weer dat in de hemel gezien wordt dat de apostel Johannes moest opschrijven! (Opb.12:2). Het is in dit tijdsbestek dat de geboorte van de Messias Jezus plaatsvond, overgebracht naar onze Romeinse kalender was dat exact met een speling van anderhalf uur 6.15-7.45 p.m. op 11 September 3 B.C., de Dag vanhet Bazuingeschal!

‘een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren’ (Openb.12:2-3).

Loofhuttenfeest?

Sommigen hebben eveneens gedacht dat Jezus geboren zou zijn in die periode maar dan op het feest van Sukkoth’ (Loofhuttenfeest) dat plaatsvond van 26 September tot 3 Oktober 3 B.C., daar Johannes in zijn Evangelie vertelt‘dat Jezus onder ons heeft getabernakeld’ (Feast of Tabernacles) denkend aan het verblijf in de Loofhut tijdens het Loofhuttenfeest (Joh.1:14). Toch is dit tijdstip van geboorte niet aannemelijk!

Feitelijk is daar ook een bewijs voor aan te voeren dat Jezus geboorte op dat tijdstip niet mogelijk was; daar het volgens de Torah vereist was dat alle Joodse mannen drie maal per jaar in Jeruzalem moesten zijn voor de drie grote Feesten van Peseach – Sjawoe’ot – Sukkoth (Deut.16:6,11,16). Nochtans is het de evangelist Lukas die ons vertelt dat gedurende de tijd van Jezus geboorte . . . ‘ze allen op weg gingen om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad’! (Luk.2:3)

Major Conjuctions 3 and 2 B.C.

Date 19 May, 3 B.C. – Time 22.47  Objects MercurySaturn; Date 12 June, 3 B.C. – Time 16.06 Objects VenusSaturn; Date 12 Aug., 3 B.C. – Time 5.20 Objects VenusJupiter; Date 31 Aug., 3 B.C. – Time 21.03 Objects MercuriusVenus; Date 14 Sept., 3 B.C. – Time 5.05 Objects JupiterRegulus; Date 17 Feb., 2 B.C. – Time 15:15 Objects JupiterRegulus; Date 8 May, 2 B.C. – Time 16:10 Objects JupiterRegulus; Date 17 June, 2 B.C. – Time 17.53 Objects JupiterVenus; Date 26 Aug., 2 B.C. – Time 15:15 Objects MarsJupiter.

Een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dagNu kunnen we uit de Schrift nauwkeurig nagaan dat er tussen de schepping van de eerste Adam en de komst van de laatste Adam –Jezus Messias- 4000 jaar liggen. We merkten al eerder op dat de geboorte van Jezus plaatsvond in de ‘volheid van de tijd’ (gr. chronouGal.4:4). We mogen veronderstellen dat Adam door God geschapen, zijn taak aanving op de priesterlijke leeftijd van 30 jaar, zo ook is de laatste Adam Jezus Zijn priesterlijk werk begonnen op 30 jarige leeftijd, evenals Jozef en David (Luc.3:23;Gen.41:46;2Sam.5:4). De aanvang daarvan was het moment dat Jezus uit de Hemel die Vaderlijke stem hoorde zeggen: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon,  in Wie Ik Mijn welbehagen heb’ (Matth.3:17). Het was in het jaar 27 A.D. dat Jezus Zijn gezalfde priesterlijke dienst aanving, maar door Zijn kruis dood op Golgotha, zo abrupt werd afgebroken op één van de toppen van de Olijfberg in het jaar 30 A.D. (Dan.9:26). In dat zelfde jaar sprak Hij nog in zijn profetische rede over de Tempel en Jeruzalem, die in het jaar 70 A.D. verwoest werd; dus een generatie van 40 jaar die we in de Schrift wel meer tegenkomen zoals in: (Hebr.3:9,10;Matth.4:2; Hand.1:3;Ex.24:18;Jona 3:4!)

De profetische woorden door de apostel Paulus gesproken in Hebreeen 4:1-10 over Israels sabbatsrust geven een belangrijke aanwijzing omtrent het sabbathsjaar (zevende dag) de rust die God heeft toegezegd (2 Petr.3:8). Dat wil zeggen, dat na zes werkdagen van 1000 jaar (6000), gerekend vanaf Adams optreden, we nu heel dicht genaderd zijn bij dat ultieme punt van aanvang van het Messiaanse Vrede Rijk in de zevende dag, en zijn er vanaf de geboorte van Jezus gerekend in het jaar 3 B.C. nog eens 2000 jaar verstreken hetgeen plaatsvond in de vorige eeuw in het jaar 1998 op de 1e Tishri (5759) Rosh Hasjana dus op 20 September, wat ook nog eens 50 jaar betekende na het uitroeping van de staat Israel op 14 mei 1948! Inmiddels hebben we in 2008 het 60 jarige bestaan van de staat Israel gevierd, waarbij in dat zelfde jaar op 29 september aan de vooravond van Rosh Hasjana dat bijzondere ‘teken Gods’ op de monitoren van Wall Street in New York verscheen (als de vingers van een mensenhand in de dagen van de koning Belsazar in het jaar 539 B.C. 7×77=539), waar te zien was dat de Dow Jones op een verlies stond van -777.68 punten.Is dit speculatief? Neen! Want feitelijk is alles speculatief te noemen ook als ik plannen maak voor de dag van morgen, want is er nog een morgen? Alleen het Woord Gods heeft een precisie die zo volmaakt is dat Gods heilsplan in de sterren staat geschreven (Psalm 19:1-7)!

 • ‘De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, en de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan de einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat; hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn zonnegloed.’ 

What lies ahead?

In die prachtige advents tekst uit Micha ligt feitelijk heel Gods heilsplan al vast . . . ‘En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israel. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af’ (Micha 5:1). Hier komen we opnieuw de stad Bethlehem tegen gelegen in de velden van Efratha waar David zijn kudde schapen weidde. In die velden galmde op 11 September 3 B.C. op Rosh Hasjana als van een bazuin ‘een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Ere zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in mensen een welbehagen’ (Luk.2:13-14). Zie ook die alles te boven gaande woorden en roep van Jezus Messias [de hoop der heerlijkheid Gods] in de Apocalyps (Opb.22:16).

‘Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.’

 

Vertrekken op het juiste tijdstip. De conjuction op 12 Augustus 3 B.C. van Venus en Jupiter in de constellation van Leo (de Leeuw uit de stam van Juda) moet voor de ‘wijzen’ (astrologen) uit het Oosten om te vertrekken naar Bethlehem een bijzondere betekenis hebben gehad, die in het feit lag dat zij kennis hadden van de profetie aangaande de geboorte van Jezus (Jes.11:1-10;Matth.2:5-6). De laatste conjunction van planeten deed zich voor met Mars, Venus en Mercurius op 27 Augustus 2 B.C.

Ernest Martin beschrijft dan verder dat de planeet Jupiter stopte in buik streek  van Virgo, the Virgin (in het midden van de constellatie), precies op 25 December 2 B.C. Was het mogelijk voorJupiter stationair te blijven over de village van Bethlehem in die tijd? De Bijbel zegt, dat de ster de ‘wijzen’ voorging totdat zij aankwamen in Jeruzalem en daar stopte. Bethlehem ligt ongeveer 5 miles (8 kilometer) ten zuiden van Jeruzalem, maar hoe kan Jupiter (of enige planeet of ster) verschijnen in de richting van Noord naar Zuid om de ‘wijzen’ te leiden naar Bethlehem? Moet het hele verhaal dan gerekend worden tot een verzonnen of wonderbaarlijk verhaal? Toch niet! Een zorgvuldig lezen van Mattheus maakt de zaak helder. Weymouth vertaalt het vers als volgt: “The star they had seen when it rose led them on until it reached and stood over the place where the babe was” (Matth.2:9).

Als de ‘wijzen’ aankomen, dan verblijven Jozef en Maria niet langer in een stal (gr. fatnei-Luk.2:16) maar in een huis (gr. oikian-Matth.2:11). Jezus is dan besneden en opgedragen in de Tempel 40 dagen na zijn geboorte (Luk.2:21-24). Jezus is dan geen baby meer, maar een peuter van ruim 15 maanden. Belangwekkend hierbij is, dat Jupiter die al in een stil staande positie stond over de village van Bethlehem, het ook de zon was die op 25 december in een ‘standing still’ positie stond voor de gebruikelijke ‘Winter Solstice’ (21 dec.-22 jan.), de tijd waarop de zon terugkeert op haar schijnbare baan, en deze dag ook nog eens de derde dag van het Joodse Chanukkah Feest was, wat in dat jaar 2 B.C. begon op 23 December ofwel op de 25 dag van de 9e maand Kislev, (de dag waarop in 163 B.C. de Tempel werd gereinigd en opnieuw werd ingewijd), en de ‘wijzen’ uit het Oosten hun giften gaven aan het nieuw geboren kind (Joh.10:22).

Zo zien we ook hier weer dat al deze gebeurtenissen van doen hebben  met de Feesten van Israel als ‘Mijn gezette hoogtijden’ (Lev.23:2;Gen.1:14), die doorslaggevend zijn als het gaat om de ‘vaste tijden’ ontworpen door de Allerhoogste, en gemanifesteerd in de omloopstijden van zon, maan, en planeten (Hand.2:20;Joel 2:31).

Jeruzalem als vertrekpunt

Als er door de profeet Jesaja in het licht van de profetie, over de stad Jeruzalem heerlijke dingen worden gezegd, zoals… ‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op’. . .‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel’ (Jes.60:1;62:1), dan spreekt Jesaja niet over een illusie, maar over het manifest worden van iets dat alle verbeeldingskracht te boven gaat. Het essentiele daarbij is, dat de hedendaagse turbulente tijden in de strijd om Jeruzalem, en waar anno 2011 de hele geopolitieke wereld bij betrokken is, de geest der profetie de enige ‘bovennatuurlijke krachtbron’ is die ons dan daar bij enig inzicht wil geven in de goede afloop daarvan! ‘Aanbid God! ‘Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie’ (Opb.19:10)! Het is Jezus Christus Zelf die aan het lezen en horen van de(ze) profetie een bijzondere zaligspreking verbindt met de woorden…’Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij’ (Opb.1:3;22:7).

Jeruzalem, ondeelbare hoofdstad van Israel! ‘Als ik u vergeet, Jeruzalem,’ . . . ‘Want daar staan de zetels van het recht’, de zetels van het huis van David. Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben’ (Ps.137:5;121:5-6). Deze stad Jeruzalem, die vanaf de 7e juni 1967 herenigd (re-united) werd in die voor Israel zo beslissende ‘Zesdaagse-Oorlog’ is in barendsnood in het wachten op Messias Jezus, als de Leeuw (Leo) uit de stam van Juda.

 • ‘Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen’ (Zach.12:2-3).

Aftellen is begonnen!

Het is de kracht van het profetische Woord geweest die de eerste Christen Zionisten aan het eind van de 19 eeuw de Joodse Zionist Theodor Herlz konden overtuigen van het belang van een Joodse staat. Deze Herlz was het dan ook die in 1897 op het éérste Zionistencongres in Bazel als visionair een profetisch gezicht kreeg, wat hij formuleerde in de uitspraak, dat er over 5 of tenminste 50 jaar (Jubeljaar) een Joodse Staat zou zijn ontstaan in het land ‘Eretz Israel’. Proclameerde Herlz hier een aanstaand Jubeljaar? De tijdsduur van Jubeljaar naar Jubeljaar omvat 50 jaren (Lev.25:8-10)! Het opmerkelijke is nu dat vanaf Israels terugkeer naar het Beloofde land er 6 ‘volheden van tijd’ zijn terug te vinden in een aantal gebeurtenissen die voor Israel in de 20e eeuw van historisch belang zijn geweest, zoals: . . . het eerste Zionistencongres in 1897, de Balfour declaration van 1917, het VN besluit in 1947 inzake het verdelingsplan, de oprichting van de staat Israel in 1948, de Zesdaagse oorlog van 1967, en in 2008 het teken -777.68 (som 21+14=35) op de monitoren van Wall Street aan de vooravond van Rosh Hasjana op 29 september . Het getal -777 spreekt hier van de 3 jaarweken van 7 jaar die nog openstaan, het getal 35 vande 5 jaarweken van 7 jaar die hun loop vonden vanaf de zalving van Messias Jezus in het jaar 27 A.D. tot op het jaar 62/63 A.D. waarop die 67e jaarweek zo abrupt werd afgesneden! (Hand.28:26-28).

De Generaties

Mozes de profeet (Deut.18:15) was 120 jaar toen hij stierf, en Noach predikte 120 jaar voordat de zondvloed kwam.Hetzijn de getallen 50, 60,70, die hier opvallen, en is de tijdsduur van een geslacht dan 40, 50, 60, 70, 100 0f 120 jaar? De woorden van Jezus Messias spreken hierbij een duidelijke taal als hij zegt: ‘Zo ook u, wanneer udeze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, Ik zeg u, dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is’ (Luk.21:31-32;Matth.24:33-34). [Zie  artkel: ‘Dit geslacht van…This generation’].

‘Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach in de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal  ook dekomst vande Zoon des mensen zijn’ (Matth.24:37-39).

We leven anno 2011 in een ‘afgemeten tijdruimte van 120 jaar’ (18972016/17) waarin de Messiaanse Koning Jezus Messias wederom in het ‘vol worden van de  tijd’ zich aan Israel, de heidenvolken en de kosmische wereld gaat openbaren! Zijn geboorte in Bethlehem in de landstreken van Efratha gingen toen gepaard met een hemel glorie van oogverblindende planeten constellaties rondom de zon tussen 3 B.C. – 2 B.C. De ‘Eeuwige’ heeft toen de aandacht van de gehele wereld op dat gebeuren in Israel met bazuingeschal bevestigd, door het tijdstip van geboorte, van Jezus op Rosh Hasjana op 11 September 3 B.C. vast te leggen in de onderlinge stand van de planeten, waar de apostel Johannes dat tijdstip astronomisch heeft aangegeven in het Apocalyptische boek de Openbaring van Jezus Christus (Opb.12:2-3). De 4000 jaar vanaf Adams optreden op 30 jarige leeftijd in de hof van Eden werden vervuld bij de doop van Jezus in de Jordaan in het jaar 27 A.D. toen ook Hij eveneens 30 jaar oud was! De rust (shalom) die God Israel beloofd heeft (Hebr.4:1-4) wacht nog op het vol worden van de zesde dag (4000+2000), waarvan de 2000 jaar vanaf de geboorte van Jezus die zijn volheid bereikte op Rosh Hasjana op de 1e Tishri ofwel 20 september 1998! Als nu levende in het negende Jubeljaar als bij een voldragen zwangerschap, die inging bij de hereniging van Oost en West Jeruzalem in 1967 op de 7e juni, is het wachten op de zevende dag, een dag van 1000 jaar waarbij de Shalom vanuit Jeruzalem in het Messiaanse rijk een voldongen feit zal zijn! [zie: artikel ‘Jubeljaar en de volheid van tijd’].

 

zon en maan eclipses 2014-2015

zon en maan eclipses 2014-2015

Bloed rode manen!

Wederom zullen er naar de profetie gesproken zowel in het naderbij komen van de dag des Heren, als na de verdrukking van die dagen, zons- en maansverduisteringen plaatsvinden en zal vervolgens aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen (Joel 2:31;Matth.24:29-30;Luk.21:25-26). Aanzetten hiervan vonden plaats in de jaren 49 en ‘50 zo vlak nadat Ben Goerion op 14 mei 1948 in de ‘onafhankelijkheidsverklaring’ de staat Israel had uitgeroepen; evenzo was dit het geval bij de hereniging’ (re-united) van Jeruzalem in ‘67 en in ‘68 waarin die jaren vier (tetrad) opeenvolgende bloedrode manen te zien waren enwel op de 15 Nissan Pesach, en op de 15 Tishri Sukkoth. Het eerst volgende (tetrad) viertal bloedrode manen zal zich voordoen in 2014 en 2015. Het religieuze jaar in 2015 (5775) dat aanvangt op de 1e Nisan begint dan met een totale zonsverduistering, en wordt gevolgd door een bloedrode maan op de 15e Nisan, Pesach.Het burgelijk jaar in 2015 (5776) dat aanvangt in de zevende maand op Rosh Hasjana de 1e Tishri begint dan met een zonsverduistering gevolgd door weer een bloedrode maan op de 15 Tishri, Sukkoth. Daar nog tussenin ligt de ‘Yom Kippur’ (Grote Verzoendag) op de 10 Tishri (5776) van 2015!

Herstel van muren en Tempel!

Deze ‘Yom Kippur’ of Grote Verzoendag (Lev.25:8-10) op 23 september 2015 is een heel bijzondere! Gerekend naar de jaarweken uit Daniel 9 en de grote smart die de profeet had over de verwoesting van de Tempel en de muren van Jeruzalem; wordt hem aangezegd dat daar 7 jaarweken van 7 jaren (49 jaren) zullen verlopen omtrent het herstel van de Tempel en de muren van Jeruzalem (Dan.9:25-26). Vanaf het herstel met inwijding van de Tempel, zijn de 70 jaarweken hun loop begonnen, en is Israel ‘Ammi’ (Mijn volk) en functioneel (Dan.9:24)! Na een reeks van 69 cyclussen van 19 jaar, om de maan-kalender en de zonne-kalender op elkaar af te stemmen en waarin 7 schrikkelmaanden vallen (3,5,8,11,13,16,19), zes van dertig dagen en één van 29 dagen, en waar een schrikkeljaar in -de burgerlijke zonnejaar-berekening- valt, wordt de extra dag ook toegevoegd aan het bijzondere maanjaar. Deze Metoncyclus wordt gebruikt voor de berekening van Pesach. Deze cyclus van 19 jaar is veelal terug te vinden in de Bijbel, met name aangaande de stad Jeruzalem. [zie: artikel ‘Bestemming der Eeuwen’]. Die 69e cyclus bereikte zijn volheid in 1948 toen een gedeelte van de stad Jeruzalem in handen viel van de Jordaniers, maar pas op het ultieme moment na de 70e cyclus van 19 jaar kwam Jeruzalem in 1967 weer geheel in Israelische handen, maar nu als de ongedeelde hoofdstad van Israel! Ook hier weer die ‘gezette hoogtijden’ als de Feesten van Israel waarbij zon en maan in de vervulling van Israels profetie omtrent Jeruzalem tekenen zijn tot Gods eer! (Jer.31:35-37;Luk.21:24).

De verzegelde boekrol!

Daarom is die ‘Yom Kippur’ (Grote Verzoendag) van 23 september 2015 zo ontzaglijk belangrijk, ‘omdat niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde die met zeven zegels verzegelde boekrol’, die heilshistorisch tot in de eindtijd verzegeld blijft, ontzegeld kan worden (Dan.12:4,9;Opb.5:4-5). Nu dan komen we op een punt dat het heil voor Israel en de heidenvolken als ‘een vervreemde erfenis, een erfgoed waar geen schepsel kan aan komen, maar uitsluitend door Christus Jezus ontsloten kan worden’, een aanvang neemt, en de (heils)geschiedenis zich niet blijft herhalen als een stompzinnige repeterende breuk met oneindige uitkomsten die in praktische zin alleen maar tot nog meer chaos en verderf zullen leiden. Hier zien we menselijk gesproken dat door ‘t menselijk falen de geschiedenis van Israel en Jeruzalem in de laatste decennia van de 20e eeuw, na het grote debacle in 1967 [om na de herovering van het Tempelplein het binnen 24 uur te verkwanselen], de Yom Kippur Oorlog van 1973 waar regering en leger faalde, met het menselijk getal 6 als een tijdspanne, met hoogmoed en onverschilligheid, gaat roepen naar die Ene Naam! De 42 jaren die er liggen als een uiterste grens tussen die ‘Yom Kippur’ van 1973 en de dag van de ‘Yom Kippur’ in 2015 zijn een heenwijzing naar de geboorte van die ene Naam uit de 42 geslachten (3×14), met de 42pleisterplaatsen’ van verfrissing en rust, mag men uitzien naar het Lam . . . als het wachten op de Leeuw uit de stam van Juda de wortel Davids die overwonnen heeft! (Matth.1:1-17;Num.33:1-49;Opb.5:5).

Mozaische wetgeving!

Op wonderbaarlijke wijze is namelijk een stuk Mozaische wetgeving, de gelijkenis en ook het stramien van het verlossingsproces aangaande de mens en wereld, in het boek “Openbaring van Jezus Christus” opgenomen.

De wet van Mozes immers bepaalde dat iedere vijftig jaar, in het Jubeljaar (Lev.25:8-10), verkocht land aan de oorspronkelijke eigenaar of diens erfgenamen moest worden teruggeven. De losprijs werd betaald door de Losser, een naaste bloed-verwant van de man die uit armoede, of om andere redenen, zijn grond, of een deel daarvan, had moeten verkopen.

Deze inzettingen hebben een rijke profetische strekking. Wezenlijk is dat het land Israel ofwel de wereld van de HERE is en dat het verkochte erfdeel weer aan de Eigenaar moet worden teruggeven. Het is Messias Jezus, Die daarvoor, als de naaste Bloedverwant, met Zijn Bloed betaald heeft. Daarom is Hij de grote “Losser” (Goel), die in de volheid van de tijd (na zeven maal zeven sabbatsjaren) de aarde weer loskoopt. In het licht van deze losser-procedure krijgt het visioen van Openbaring 5, de opening van de boekrol met de zeven zegels, een buitengewoon verrassende en voor de uitleg van het laatste Bijbelboek bepalende betekenis in het licht van de 7 x 7 (sabbatsjaren) weken gerekend vanaf de hereniging (re-united) van Jeruzalem tijdens de “Zesdaagse-Oorlog” op 7 juni 1967 tot aan de ‘Yom Kippur’ (Grote Verzoendag) van 2015 op 23 september!

Lossersakte!

Het boek met de zeven zegels is een Lossersakte. Wél heeft Christus de losprijs reeds betaald met Zijn bloed, maar, zoals de wet ook luidde, pas ná een bepaalde tijd kwam het vervreemde eigendom weer in handen van de oorspronkelijke eigenaar en diens erfgenamen. Bij de “lossing” door Christus gaat het om de gehele wereld.

In hoofdstuk 5 van de Apocalyps staat dat niemand waardig is de zegels van de boekrol openen; uitsluitend Christus, Die immers de losprijs heeft betaald, mág en kán dit volbrengen. Nérgens wordt zó indringend de hopeloze positie van de mensheid duidelijk, als in dit gedeelte van “Openbaring”. Nérgens ook wordt duidelijker geillustreerd, dat álle pogingen van de het verloren paradijs terug te winnen, vergeefs zijn. Ten diepste wordt de mens in dit fragment van “Openbaring” voor het “blok” gezet.

Niemand is immers waardig de zegels van de Lossersakte te verbreken (óók de hemelse wezens niet), dan Hij, Die de losprijs betaald heeft. Het betekent de definitieve afrekening met alle illusies, utopieen, ideologieen én religies, om de mens en de aarde te verlossen!

In dit adembenemende moment, waarin zelfs God zwijgt, blijkt plotseling de alles overtreffende betekenis van Christus’ offer!

Na het recht en de waardigheid die Christus Zich verworven heeft, de zegels van de Lossersakte te verbreken en dáármee de wereld in bezit te nemen, is de toe-eigening nog geen werkelijkheid. Willen wij de zware gerichten en rampen die over de mensen en de wereld komen in de Dag des HEREN nóg wat dieper peilen dan als strafgerichten, dan moet óók de noodzaak  in het oog worden gevat, dat de eindgerichten zuiveringsprocessen zijn, om de indringers te verdrijven. Want satan en zijn trawanten én zijn collaborateurs uit de mensenwereld, hebben de losprijs van Christus nooit aanvaard en weigeren het losgekochte eigendom, d.i. letterlijk álles, prijs te geven. Het losgekochte eigendom moet worden veroverd, zowel op de machten buiten de mens als op de machten in de mens (Lev.25:8-10, 23-25; Jer.32:6-12, 14-15; Openb.5:1-14)

Visioenen onder het zesde zegel

Als deze lossersakte” in het licht van de losser-procedure (Lev.25:8-10;Openb.5:1-14), de opening van de met zeven zegels verzegelde boekrol die van binnen en van buiten beschreven mogelijk maakt en vervolgens ontsloten wordt, zijn daar 7 zegels, 7 bazuinen, en 7 schalen van oordeel en gerichten manifest om het ‘bezette gebied’ -de planeet- aarde,  (wederrechtelijk door de ‘Vorst dezer wereld’ bezet) te onttronen!

De aarde als een dronkaard!

 • ‘Angst, valkuil en strik over u, bewoners van de aarde! En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid, neervallen zal in de valkuil, en wie opklimt uit het midden van de valkuil, gevangen zal worden in de strik. Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven. Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zin zal neervallen en nniet meer opstaan’ (Jes.24:18-20).

Zoweldeze profetie uit Jesaja, als Jezus woorden in zijn escatalogische rede (Matth.24;Mark.13;Luk.21) geven als één der grote tekenen van het einde dat onder het gebeuren van het zesde zegel plaatsvindt een visioen weer van een indrukwekkende als ontzettende beschrijving van een natuurramp, die ook de aardse atmosfeer treft en zelfs de zon en maan verduistert. Deze verschijnselen die onder het zesde zegel plaatsvinden (Opb.6:12-7:17) houden onderling verband met elkaar. De zonsverduistering, de bloedrode kleur van maan, hemellichamen die op de aarde vallen, het ‘terugwijken’ of  ‘ineenkrimpen’ van de hemel, (d.i. het ‘uitspansel’ of wat wij de atmosfeer noemen), maken in dit visioen waarschijnlijk deel uit van één groot catastrofaal gebeuren. Voor wat de aardbeving betreft, drukt het Griekse woord ‘seismos’ (6:12), dat hier in de tekst gebruikt wordt geen gewone aardbeving uit, maar een als van een aardschudding, en dan van bijzondere hevige kracht! Verder zegt de tekst dat het hier niet gaat om een lokale aardbeving maar om een ‘als door een schok getroffen’ de gehele planeet treft, die alle berg en eiland van zijn plaats rukt (6:14). Het lijkt hier veel op een tuimeling die de aarde maakt, (als een ballon door een rukwind), waardoor de planeet weer in zijn oorspronkelijke stand zal terugkeren, en een Messiaans perspectief, waaronder de klimatologische veranderingen op aarde  grote invloed zullen hebben op het gezond worden van de menselijk ziel en geest!

Messiaans Vrederijk!

De geboorte van de Messiaanse Koning der Joden in de velden van Efratha -Bethlehem op Rosh Hasjana in het jaar 3 B.C. 11 september, heeft als uiterste consequentie dat het zal culmineren in het manifest worden van een hemelsbestuur op aarde naar de woorden van Jezus, ‘Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiedde, zoals in de hemel zo ook op aarde’ (Matth.6:10), dus het tevoorschijn komen, het apocalyps worden [door alle gerichtsoordelen heen] van het komende Messiaanse Vrederijk!

‘Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isai, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddelozen doden. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de Wortel van Isai er zijn, Die zal staan als een banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn’ (Jes.11:1-10). 

{[Wat ik helaas nu tegenkom op verschillende sites is het volgende …

Beschuldigingen over en weer van valse profeten en profetie! Maar laat één ding duidelijk zijn! We zitten niet te wachten op die laatste 7 jaren of de laatste jaarweek uit de profeet Daniel hoofdstuk 9 de verzen 24-27! Wel is het zo dat we thans de drie laatste jaarweken van 3 x 7 jaren = 21 jaar, op 23 september 2015 of de 10e Tishri 5776, zijn ingegaan … … !!!]}  

Aanbevolen: Video-special: ‘The Star of Bethlehem’ sluit mooi aan op dit artikel en is het bekijken waard!

wwwaskelm.com

****************

Geminids Meteor Shower 2017 in Israël

www.astronomyisrael.com

*******************************************

Troost, troost Mijn volk Israël / YouTube clip van Bart Repko

www.neverbesilent.org

Literatuur als:

STEEN door de RUIT / Wachters maken het verschil

TERUG VAN WEGGEWEEST / van Rome naar Jeruzalem

IK ZAL / beloften van herstel voor Israëli 

*******************************************

ISRAËL TODAY: Nieuws uit Israël

Video van de dag!

www.israeltoday.nl  

*******************************************

WEG UIT BABYLON / laat Jeruzalem in uw hart opkomen

www.weguitbabylon.nl

*******************************************

U.S.A.

www.foxnews.com

www.breitbart.com

*******************************************

ZIE HET VOOR DAGELIJKS NIEUWS uit de vele nieuws bronnen:

www.wimjongman.nl  / dagelijks nieuws …

*******************************************

Paris Climat 2015 … Massive End times Prophecy Explodes Before Our Eyes! What Just Happened Will Leave You Speechless! 

www.lisahavennews.net / by Lisa Haven

*******************************************

What France and Europe Might Learn …

www.gatestoneinstitute.org / by Bassam Tawil

Wat Frankrijk en Europa zouden kunnen leren‘ – voor Nederlands zie:

nl.gatestoneinstitute.org

Vertaald door W.J. Jongman en H. Sleijster

*******************************************

TAKING TORAH TO THE NATIONS

www.elshaddaiministries.us – LiveStream te volgen op Sjabbat iedere zaterdagavond van 18.45 – 21.30 u.

*******************************************

What is “Apocalytic Islam” and why is it so dangerous?

Zie: Joel C. Rosenberg’s Blog – November 2015

www.joelrosenberg.com

*******************************************

Muslims rebuild tower of Babel

shoebat.com/2014/04/21/muslims-rebuild-tower-babel-shocking-research/

shoebat.com

********************************************

U.S.A.

www.joelstrumpet.com

www.joelrosenberg.com

www.hallindsey.com

www.stevequale.com

www.lisahavennews.net

********************************************

Israël News / websites:

www.iltv.tv

www.ynetnews.com

www.israelnationalnews.com

www.jerusalempost.com

www.debka.com

www.timesofisrael.com

*******************************************

Aan de apostel Paulus geopenbaard:

Bijbelstudies: Ontdek wat er in de Bijbel staat / Leren leven uit de Bijbel 

Veelal beoogde studies, vanuit de Hebreeuwse en Griekse grondteksten!

www.everread.nl

www.morgenrood.nl

www.levendwater.org

www.bereanonline.org

www.overcometrust.org.uk

*******************************************

Nederlandstalige website met actueel Midden-Oosten nieuws:

www.franklinterhorst.nl

*******************************************

ATTENTIE!!! – Nieuw verschenen boeken en zeer actueel, zie blokje literatuur:

 1. Van Eisenach naar Betlehem – Ds. Kees Kant
 2. Waarom mag Israel niet bestaan in het Midden-Oosten? – Dr. Hans Jansen
 3. Waarover men niet spreekt / Bezonken gedachten over Postmodernisme, Europa, Islam – Wim van Rooy

*******************************************

DE NIEUWE REALIST

www.joostniemoller.nl

*******************************************

Verzamelde vertalingen van E.J. Bron

ejbron.wordpress.com

*******************************************

Gerard J.C. Plas

Jan 172011
 

Hier volgt een eindtijdberekening die aan de ene kant tamelijk complex is maar aan de andere kant tegelijkertijd ook buitengewoon nauwkeurig. De berekening gaat uit van een tot nu toe deels onbegrepen visioen dat Daniël kreeg en waarin hij te zien en te horen kreeg dat het nog een ‘tijd, tijden en een halve tijd’ zou duren tot de ‘tijd van grote benauwdheid’ en de opstanding der doden. Omdat Daniël in hoofdstuk 10 de precieze datum geeft waarop hij werd bezocht door de engel die hem de eindtijd openbaarde, kan aan de hand van het visioen een inmiddels zowel erg bekend als berucht jaar worden vastgesteld: 2012.

Het deel van het zeer uitgebreide visioen waar het om gaat luidt als volgt:

‘En ik, Daniël, zag en zie, daar stonden twee anderen, de een aan deze oever van de rivier, en de ander aan gene oever der rivier, en de een zeide tot de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond: hoelang toeft het einde dezer wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter- en zijn linkerhand naar de hemel hief: Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.’ (Daniël 12:5-7)

Nu wordt de term ‘tijd, tijden en een halve tijd’ al zeer lang beschouwd als synoniem voor ‘een jaar, twee jaren en een half jaar’, bij elkaar 3,5 jaar oftewel de bekende 1260 dagen van de ‘Grote Verdrukking’, de laatste fase van de eindtijd die aan de terugkeer van Jezus Christus op Aarde voorafgaat. Maar wat is de betekenis van de twee mannen op de oevers en de man die boven de rivier zweeft, en is er een verband tussen het heffen van zijn linker- en rechterhand naar de hemel en de ‘tijd, tijden en een halve tijd’?

Kevin Heckle sr. denkt dat er inderdaad een verband bestaat, en dat hierin het geheim van het aantal dagen (jaren) tot aan de vervulling van alle profetische visioenen -inclusief de ‘opstanding der doden’ en daarmee ook de Opname- verborgen is. Een nauwkeurige analyse van de in de grondtekst gebruikte woorden voor het opheffen van de rechter- en linkerhand door de man die in het midden boven het water zweeft wijst erop dat hij naar het oosten kijkt en met zijn handen het zuiden en het noorden aanwijst. Dat doet hij volgens Heckle niet ‘zomaar’, zoals geen enkele handeling en niet één symbool in de Bijbel zonder betekenis is. De man lijkt met de beweging en richting van zijn handen een halfrond en daarmee een bepaalde tijdsperiode aan te geven, namelijk een half jaar.

Op het noordelijk halfrond -waar het visioen werd gegeven- komt de zon op de winter zonnewende aan het meest zuidelijke punt aan de horizon op en in de zomer -dus op de zomer zonnewende- aan het meest noordelijke punt: de kortste en respectievelijk langste dag van het jaar. De tijd tussen deze twee momenten is 182 a 183 dagen. Als wat de man vervolgens zegt, ‘een tijd, tijden en een halve tijd’, hierop wordt toegepast dan volgen er in totaal 637 dagen van een bepaalde tijdsperiode. Duidde de man echter op de lengte van één seizoen (gemiddeld 91 dagen), dan zou deze tijdsperiode 318,5 dagen duren.

De datum van het visioen

In Daniël 10 staat exact beschreven wanneer hij zijn laatste visioen kreeg, namelijk ‘in het derde jaar van Kores, de koning der Perzen’ (vs.1) en op de ’24e dag van de 1e maand’ (vs.4). Aangezien de regeerperiode van Kores historisch gezien goed gedocumenteerd is valt hieruit met een geringe marge een vrij exacte datum af te leiden; 24 Nisan 3225 (Joodse jaartelling). Het zal -gezien het feit dat de profetieën nog niet allemaal zijn vervuld- iedereen duidelijk zijn dat er vanaf dat jaar een veel langere periode dan 637 jaar, 318,5 jaar of bijvoorbeeld 1260 of 1290 jaar voorbij zijn gegaan. Dat kan niet anders betekenen dan dat de man in het midden een andere tijdsperiode moet hebben bedoeld.

Velen zullen bekend zijn met het feit dat de kalenders in de oudheid waren gebaseerd op de omloop van de maan om de Aarde. Voor de Hebreeuwse jaartelling geldt dat nog steeds. Een ‘maanjaar’ bestond ook in het oude Babylonië uit 6 maanden van 29 dagen en 6 maanden van 30 dagen, bij elkaar 354 dagen. Om niet uit de pas te lopen met het zonnejaar van 365,25 dagen werd er ongeveer ieder derde jaar een extra maand van 30 dagen aan de kalender toegevoegd, en duurde een jaar dus 384 dagen. De gemiddelde lengte van deze twee verschillende jaren (354 dagen en 384 dagen) is 364 dagen, wat gelijk is aan de lengte van een ‘ecclesiastisch’ jaar dat gebaseerd was op de Joodse sabbathdag (52 weken x 7 dagen = 364 dagen). Om in gelijke tred te blijven met de seizoenen werden er af en toe speciale feestdagen aan deze kalender -die volgens de Dode Zeerollen al in gebruik was tijdens de periode van de Tweede Tempel- toegevoegd.

De Octaeteris en 930.338 dagen
Terug naar de ‘man in het midden’ en de mogelijke tijdsperiode die hij symbolisch aanwees. De zogenaamde Octaeteris is een tijdsvlak dat in de oudheid een periode van 8 jaar omvatte. Als Venus -na de Zon en de Maan het helderste object aan de hemel en ook wel de ‘morgenster’ genoemd- en de maan op een zekere datum in een bepaalde samenstand te zien waren, dan was deze zelfde samenstand 8 jaar later op dezelfde datum -met een marge van enkele dagen- opnieuw zichtbaar. Vergelijk:

– 8 Aardse (tropische) jaren is 2921,93 dagen
– 5 Aarde-Venus-Zon samenstanden van 583,92 dagen is 2919,6 dagen
– 13 omlopen van Venus van 224,69 dagen is 2921 dagen
– 107 omlopen van de Maan van 27,3 dagen is 2921,1 dagen
– 99 reguliere maanperioden (de maan-maand) van 29,5305888 dagen is 2923,53 dagen.

We zien dus dat alle perioden met een marge van 1 of 2 dagen even lang zijn. Er is eveneens een samenstand tussen de Aarde, Venus en de zon halverwege de Octaeteris, op 1460,5 dagen. De reden is dat er twee verschillende soorten samenstanden zijn, namelijk ‘superieur’ en ‘inferieur’. In het eerste geval staat de zon precies tussen de Aarde en Venus in; in het tweede geval staat Venus precies tussen de Aarde en de Zon in.

Een half ecclesiastisch jaar van 364 dagen duurt 26 weken of 182 dagen, de periode die de ‘man in het midden’ symbolisch aanwees met het opheffen van zijn handen. ‘Een tijd, tijden en een halve tijd’, algemeen aanvaard als zijnde ‘3,5’, maal 182 = 637, dat overeenkomt met 91 weken (dus een ‘seizoen-week’). We zagen zojuist dat een halve Octaeteris 1460,5 dagen duurt. Daaruit volgt de berekening: 637 dagen X 1460,5 dagen = 930.338,5 dagen. De uitkomst is exact hetzelfde als de tijd van een seizoen (91 dagen) wordt gebruikt voor ‘een tijd, tijden en een halve tijd’: 91 X 3,5 = 318,5 X 2921 = 930.338,5 dagen.

Hoe weten we nu dat deze ruim 930 duizend dagen niet zomaar uit de lucht gegrepen zijn en inderdaad verband houden met de in Daniël gegeven profetieën?

In Daniël 12 worden twee ‘lengten van dagen’ gegeven: 1290 dagen en 1335 dagen, bij elkaar opgeteld 2625. Als 930.338,5 dagen uit de bovenstaande berekening door deze 2625 dagen worden gedeeld, dan is de uitkomst 354,4 dagen, op slechts 5 minuten (en 43 seconden) nauwkeurig de lengte van een maandjaar! Deel 930.338,5 dagen door de som van één maandjaar (354,367 dagen) en één maandjaar met een extra maand van in totaal 384 dagen -totaal 738,367 dagen- en de uitkomst is 1259,99, oftewel de 1260 dagen uit de Openbaring (hoofdstuk 12) van Johannes.

Een vergelijkbare berekening kan worden gemaakt met de lengte van een ecclesiastisch jaar van 364 dagen, vermenigvuldigd met de som van de lengte van onze huidige kalender (365 dagen) en de werkelijke lengte van een zonnejaar (365,25 dagen): 364 X (365+365,25)=265,811 dagen X 3,5 (tijd, tijden en halve tijd) = 930.338,5 dagen.

1215 jaar, 2300 dagen en 2012
Het totaal van Daniëls 1260, 1290 en 1335 dagen is 3885 (3,5 x 1110). Draaien we het om: 1335 min 1290 min 1260 = min 1215, een interessante uitkomst omdat het 1215 jaar duurt voor de Aarde-Venus-Zon samenstand een complete achterwaartse observeerbare cyclus voltooid heeft. 1215 is tevens vijf maal de lengte van één overgangsperiode van Venus (243 jaar, tevens heeft Venus 243 dagen nodig om één keer om zijn as te draaien). De volgende ‘Venusovergang’ (waarbij Venus als een klein bolletje voor de zon te zien is) vindt plaats op 6 juni 2012. Onthoud deze datum.

Venus overgang

Venus overgang

Een korte tussenconclusie:
Daniël ziet in zijn visioen drie personen: één op de nabij gelegen oever, éen op de andere oever en één in het midden, zwevend boven het water. De drie personen lijken tevens symbool te staan voor drie hemellichamen: de Aarde, Venus en de Zon. Zowel de optel- als aftreksom van de drie door Daniël genoemde tijdperiodes (1260,1290 en 1335 dagen) houden zoals we net zagen namelijk onomstotelijk verband met een specifieke onderlinge stand van de planeten Aarde en Venus met de Zon.

In Daniël (8:14) wordt nog een vierde tijdsperiode genoemd: de 2300 ‘avond en morgens’ die het duurt totdat ‘het heiligdom in rechten hersteld zal worden’.

De gemiddelde lengte van een Aarde-Zon-Venus samenstandperiode is om precies te zijn 1215,51391 jaar. Delen we de lengte van deze periode door de optelsom van 1260+1290+1335 dan is de uitkomst 0,312873568. Vermenigvuldigen we dit met de 2300 dagen uit Daniël 8 dan komen we op 719,6092066 dagen, wat -op slechts 4,2 seconden na- exact de optelsom is van de lengte van één (tropisch) ‘Aarde’jaar en één maandjaar – opnieuw een duidelijk bewijs dat de in Daniël gegeven tijdsperiodes -inclusief de 2300 dagen- geen lukrake getallen zijn maar betrekking hebben op de Aarde, de Zon en Venus.

2300 dagen, de precessie van de Aarde en 2012
Niet overtuigd van het verband met de Bijbel en de eindtijd? Bedenk dan het volgende. Volgens Ezechiël 45:18 is Nisan 1 de dag waarop de tempel wordt gereinigd. Nisan 1 is de dag van de lente-nachtevening (equinox). Deze zonnewende verschuift ieder jaar een klein stukje als gevolg van de maan-zonne precessie (= eenvoudig gezegd de schommeling van de aarde bij het om zijn as draaien). Zo bevonden Venus en Saturnus zich bij de geboorte van Jezus tijdens de lente-equinox bij de ster Alpha Pisces. In onze tijd is de lente-equinox verschoven naar de ster Omega-Pisces.

Vermenigvuldigen we de 2300 dagen met de ideale periode waarin Venus verschijnt als een ‘morgenster’ (292,193 dagen) en de andere ideale half-cyclus als een ‘avondster’ (292,193 dagen) -totaal dus 584,38747 dagen- dan is de uitkomst 1.344.091,1 dagen, dat overeenkomt met 3680 jaar. Een Heptade of ‘grote week’ van 3680 jaar duurt 7×3680 = 25.760 jaar. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA schat dat een volledige precessie van de equinoxen tussen de 25.500 en 26.000 jaar in beslag neemt (als gevolg van lichte variaties in de equinoxbeweging).

Het gemiddelde van de 1215 jarige periode (1335 min 1290 min 1260) plus het gemiddelde van de optelsom van de drie in Daniël genoemde tijdsperiode (1260+1290+1335:3 = 1295) is 1255.. Als een Aarde-Zon-Venus samenstand plaatsvindt op een equinox (lente- of herfst), dan duurt het 1255 jaar voordat deze samenstand opnieuw te zien is (op de 157e Octaeteris), ondanks het feit dat de equinox in die tijd zo’n 17,53 graden verschoven is.

Conclusie: in alle door de engel aan Daniël gegeven tijdsperiodes -1260 (indirect), 1290, 1335 en 2300 zijn zowel de omloopbanen van de Aarde, Zon, Maan en Venus als de maan-zonne precessie opgenomen!

Zoals we eerder zagen noemde Daniël een nauwkeurige dag en jaar waarop hij zijn visioen kreeg. Op grond van historische verslagen kan worden aangenomen dat deze datum 24 Nissan 3225 is geweest, volgens onze Juliaanse kalender dag nummer 1525759,5. Tel hier de eerder op grond van Daniëls visioen berekende 930.338 (/…39) dagen bij op en we arriveren op de Juliaanse dag 2.456.098 (/…099): de zomer-zonnewende op 19 of 20 juni 2012.. Oftewel ‘als de zomer nabij is’ (Lucas 21:30).

Deadline 2012?
Twee weken eerder is het op 6 juni 2012 precies 45 jaar geleden dat Israël de Zesdaagse Oorlog tegen de Arabische landen uitvocht en Oost Jeruzalem bevrijdde. We constateerden al dat op 6 juni 2012 de volgende ‘Venus overgang’ plaatsvindt en Venus tussen de Aarde en de Zon zal staan. Venus wordt ook wel de ‘morgenster’ genoemd, net als Jezus Christus, de Zoon van God.

Mede gezien kleine afwijkingen in iedere kalender moeten de opstanding der doden en de Opname nu zeker niet op juni 2012 worden vastgepind. Toch is er een duidelijk verband, zeker als bedacht wordt dat de helft van de 1260+1290+1335 (=3885) periode 1942,5 dagen (jaren) bedraagt. Gerekend vanaf de verwoesting van de Tweede Joodse Tempel in het jaar 70 is de ‘deadline’ dan eveneens 2012,5. De tijd zal leren of dit inderdaad klopt.

Een andere aanwijzing voor juni 2012 is bizar genoeg te vinden in de hoek van 51,8 graden van de piramides in Egypte. 51,8% van 3885 = 2012,43, de exacte datum van 6 juni 2012.

Menselijkerwijs gesproken is het onmogelijk dat Daniël -zelfs al zou hij van alle berekeningen hebben geweten en deze in zijn teksten hebben opgenomen- iets had kunnen weten van onze huidige Gregoriaanse kalender, die pas in de 16e eeuw in gebruik werd genomen en een aanpassing was van de door de Romeinen gebruikte Juliaanse kalender. Laat staan dat hij rekening had kunnen houden met de marge van slechts 2 weken in juni 2012 tussen 6 juni en 19/20 juni waarop de ‘Venus overgang’ zal plaatsvinden. Het kan dus niet anders dan dat zowel de tijdsperiodes uit Daniël en Openbaring als de positie, omlopen en samenstanden van de Aarde, Maan, Venus en Zon Goddelijk geïnspireerd moeten zijn.

‘Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.’ (Opb.22:16)

Bron: Kevin Heckle Sr. / Five Doves

Het samenkomen van.. doch dat alles is het begin der weeën! – editorial

 Artikelen  Comments Off on Het samenkomen van.. doch dat alles is het begin der weeën! – editorial
Apr 052010
 

50e jaargang – april 2010 – Artikel 1

We leven in een tijd die veelal gelijkt op het gebeuren in Jeruzalem toen Jezus de Tempel uitging en vertrok naar de Olijfberg (Matth.24:1-51). De Olijfberg speelde een belangrijke rol in het leven van Jezus. Het was de ‘berg’ vanwaar Hij werd opgenomen naar de hemel en het zal bovendien de plaats zijn waar Zijn voeten zullen staan te dage van de krijg (Zach.14:1-7). Ook was het de berg waar Hij de nachten doorbracht met zijn Hemelse Vader (Luk.21:37), en de plaats waar Hij gekruisigd werd en opstond uit de doden! Discipelen uit allerlei ‘godsdiensten en sekten’ geloven hedendaags dat hun leider zich spoedig zal openbaren als ‘een verlosser’ in deze zo verstaanbare huidige wereldcrisis! Als Jezus naar de tekst uit Matth.24:3 op de Olijfberg gezeten was, kwam daar de vraag van zijn discipelen tot Hem: ‘wat is het teken van uw komst en van de voleinding der eeuw?’ (gr.sunteleias tou aioonos). In het verlengde hiervan komt na ongeveer 40 dagen dezelfde vraag weer terug: ‘Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël’ (Hand.1:6).

Olijfbarg

Olijfberg

Dit gebeuren speelde zich beide keren af op de Olijfberg die ten Oosten van Jeruzalem ligt, met een actie radius die Judea en Samaria omsluit, ja, tot de uiterste grens van het land en tenslotte daar voorbij, maar vanuit Jeruzalem, daar waar de Tempel en het heiligdom stonden in het centrum van de tijd. Bovendien is het treffend dat dit geografische gebied in deze tijd -na 2000 jaar- door de geopolitieke wereld als omstreden wordt beschouwd. Maar het feit dat de Here zegt dat Hij zijn ogen zal openhouden over het huis van Juda is hierbij verhelderend en spectaculair in deze tijd, daar Zijn voeten te dien dagen op de Olijfberg zullen staan om het gehele gebied van vijandelijke legers te ontzetten! We zien dus in het toekomstige gebeuren dat de locaties als Judea en Samaria, de Olijfberg met Jeruzalem en Zijn aanwezigheid in het land (gr.parousia) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in de voleinding der eeuw (Zach.12:4;Hand.1:8).
Het gaat dus om de vraag? ‘Wat is het teken van uw komst en van de voleinding der eeuw’ en in het verlengde daarvan, ‘Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël’? Het is deze vraag die ook vandaag zeer velen bezig houdt omdat de omstandigheden in het land Eretz-Israël zoveel gelijken op die -van 2000 jaar geleden- met veelal dezelfde condities, maar die nu evenzeer de geopolitieke wereld aangaat! ‘Waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Here en tegen zijn Gezalfde’, -was hun eenparig gebed- (Hand.4:24-31). Hun ambassades hebben zij nu weggehaald uit Jeruzalem om aan te geven dat zij niet kunnen leven met de belofte dat Hij Jezus daar zal zitten op de troon van zijn vader David en koning zal zijn over het huis van Jakob (Luc.1:32,33). Het Griekse woord voor voleinding ‘sunteleia’ in Matth.24:3 heeft hier de betekenis van, ‘het samenkomen van een knooppunt van sporen’ als bij een spoorwegennet, wat dan ook uitloopt naar het ‘eindpunt van het traject’, het hiervoor gebruikte Griekse woord ‘telos’ heeft dan de betekenis van het ‘tot het einddoel komen’ (Matth.24:6). Eén der voornaamste redenen om aan te nemen dat we ons ook inderdaad op één van de vele sporen van het spoorwegennet bevinden is het feit dat de gehele stad Jeruzalem vanaf 7 juni 1967 weer in Joods/Israëlische handen is. Het Babylonische – ‘t Medo-Perzische – ‘t Griekse – ‘t Romeinse – en het Ottomaans-Turkse Rijk hebben tot aan 1917 over de stad Jeruzalem geheerst.
De tussenliggende 50 jaren tot aan 1967 geven een ‘diplomatieke strijd’ te zien tussen de radicale Islam en het Westen, om met behulp van de United Nations de stad te internationaliseren, ofschoon uiteindelijk ook de Britten in 1948 en de Jordaniërs in 1967 het strijdtoneel moesten verlaten, en hiermee werd de profetie uit Luk.21:24 bewaarheid dat Jeruzalem door de heidenen vertapt zal worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn! Heeft ook hier niet alles zijn uur en onder de hemel zijn tijd? Ook kunnen we zeggen dat vanaf 1967 zich andere profetieën aan het vervullen zijn, met name in Judea en Samaria het ‘Bijbelse hartland’ waar de bergen van Israël zich bevinden, deze zijn het speerpunt geworden van die volken die zeggen: ‘we zullen het ten erfdeel nemen en het volkomen uitplunderen, maar Ik zweer, zegt de Here zij zullen zelf hun smaad dragen’ (Ezech.36:4-7). Als premier Benjamin Netanyahu nog zeer recent voor een gehoor van Europese leiders en de wereld uitspreekt dat de profetie uit Ezechiël 37 zich vervuld heeft in onze tijd, -en nog slechts op de ‘inblazing’ van de Geest wacht-, Joel Rosenberg het niet ondenkbaar acht dat de profetieën uit Ezechiël 38 en 39 v.w.b. de ‘Oorlog van Gog en Magog’, de ‘anti-Israël alliantie’ geleid door Rusland en Iran zich mogelijk nog in onze tijd gaat vervullen? In al deze profetieën zien we a.h.w. een ‘samenkomen van’ om Israël te verdelgen, een vooruit weten van de
tegenstander! Vanaf 1967 bevinden we ons in een ‘overgangsperiode’ waar de volken getest worden op hun houding t.o.v. de staat Israël met haar hoofdstad Jeruzalem, en waarin de contouren worden afgemeten voor het ‘finale patroon’, waar profetieën manifest gaan worden! Het is hierbij van belang om in te zien dat de tekenen in Openbaring 6:1-17 en Matth.24:4-30 identiek aan elkaar zijn!
We zien hier dat de 6 zegelen uit de ‘Apocalyps’ exact corresponderen met de laatste profetische rede van Jezus.

  Mattheus 24

  Profetieën en Zegels

  Openbaringen 6

Verzen 4,5 Valse Christussen Verzen 1,2
Verzen 6,7 Oorlogen Verzen 3,4
Vers 7 Hongersnoden Verzen 5,6
Vers 7 Pestilentiën Verzen 7,8
Doch dat alles is het begin der weeën
Verzen 9-28 Martelaren Verzen 9-11
Verzen 29-30 Tekenen in hemelen Verzen 12-17
De komst des Heren

Als de ‘tijden der heidenen’ vervuld zijn ligt het voor de hand dat de ‘Dag des Heren’ intreed, beginnende met de eerste van de drie nog openstaande jaarweken die -bij de 67e jaarweek in Hand.28:26- 28 zo abrupt werden afgebroken-, en het begin der weeën aankondigen (Matth.24:8). Dus met andere woorden kunnen we zeggen dat vanaf 1967 met Jeruzalem als middelpunt der aarde en het brandpunt der heilsgeschiedenis, er een samenkomen van ‘profetische sporen’ plaatsvinden als ‘grootheden’ die zich ontwikkelen in de geopolitieke wereld zoals:

 1. Daar is uit het verre Noorden het land van Gog de grootvorst van Rosh, Mesek, en Tubal, vertaald in Rusland met haar satellieten als Iran, Ethiopië, Libië, Soedan, Turkije, zie boven: (Ezech.38 en 39).
 2. Het ontwaken van de economische reus China met haar satellieten in Zuidoost Azië (Opb.9:15;16:12).
 3. De V.S. en de Europese Unie van 27 staten met Rome als haar ‘geestelijk machtscentrum’ (Dan. 2 en 7).
 4. Babel/Babylon dat straks in Irak het Economische machtscentrum van het Midden Oosten zal worden (Opb.18).
 5. Een bewustwording onder de Israëli’s aangaande de onvoorwaardelijke landbelofte met haar ondeelbare hoofdstad Jeruzalem, met Judea en Samaria, enwaar omheen ‘messiaans plaatselijke gemeentes’ zich her en der verspreidendoor het land (Hand.1:8;8:1).
 6. De afval die nu plaatsvindt in het zgn. kerkistische christendom waar de apostel Paulus zo voor waarschuwde in zijn pastorale brieven (1Tim.4:1-3;2Tim3:1-6). De apostel Paulus vertelt ons daar dat in latere tijden sommige zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Geest(en) en engelachtige(n) zijn toonaangevend aanwezig in de het boek Openbaring, het zijn onreine geesten van demonen die tekenen doen en uitgaan naar de koningen der gehele wereld om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God (Opb.16:13,14). Deze passage wordt onmiddellijk gevolgd door de waarschuwing, ‘Zie, Ik kom als een dief. Gezegend hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde’ (Opb.16:15; Matth.24:43-44).

Gelijkenissen, profetie, en typen zeggen ons dat het zal zijn ‘als in de dagen van Noach’, toen de aarde verdorven (corrupt) was om haar te verdelgen (destroy) waar het Hebreeuwse woord hier ‘shachath’ is. ‘De enige remedie was om haar te vernietigen (de facto) daar zij reeds vernietigd was (de jure)’. Zo zien we dat bij het bazuinen van de zevende engel, ‘het wiel een gehele omwenteling heeft gemaakt’, zo ‘als het was als in de dagen van Noach’, en we lezen in de ‘Apocalyps’ dat de tijd gekomen is om te ‘verderven wie de aarde (corrupt) verderven’ (Opb.11:18).
Het zijn deze factoren die zich nu manifesteren vanaf het moment dat de Israëli’s in 1967 hun ondeelbare hoofdstad Jeruzalem heroverde op Edom! Een ander opzienbarend feit is dat vanaf die tijd een omwenteling plaatsvond van normen en waarden in scholen en op universiteiten, in het gezin en op het gebied van de seksualiteit, waarbij het gebruik van drugs en alcohol als legitiem
worden beschouwd. Het zijn a.h.w. de barensweeën die verband houden met het naderbij komen van de profetie uit Daniël 9 dat zeventig weken bepaald zijn over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven (Dan.9:24). Het is een ‘samenkomen’ in zijn totaliteit van de twee zaden, het zaad van de slang en dat van de vrouw uit Gen.3:15, en wat zich a.h.w. door de gehele samenleving uitgekristalliseerd heeft. Daarom is er ook geen uitstel meer te verwachten, want als de tijd(en) vol zijn werkt het als communicerende vaten, d.w.z. als de maat vol is moet alles te voorschijn komen, in de eerste plaats Jezus Christus zelf, die de hoeksteen is!
Dus als daar het samenkomen (gr.sunteleia) van al deze ‘grootheden’ manifest gaat worden, die een bedreiging zijn voor Jeruzalem met haar Tempel in het centrum van de tijd, dan zegt Jezus: ‘Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet’ (Matth.24:6). Want daar zal eerst nog een verzegeling plaatsvinden van 144.000 verzegelden uit de 12 stammen Israëls, een adempauze, voordat de oordelen voortgezet worden, die gevolgd wordt door een grote schare die uit de grote verdrukking komt (Opb.7:14); maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld verkondigd worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn (Matth.24:14). Het zal zijn als in de dagen van Johannes de Doper en van Jezus Messias, die opriepen tot bekering, daar het Koninkrijk der Hemelen, het Messiaanse Vrede Rijk nabij was (Matth.4:17). Pas later in de hoofdstukken 8 t/m 19 van Openbaring spreekt de ‘Geest’ over de zeven bazuinen en de zeven schalen waarin de toorn Gods dan ook ten volle openbaar zal worden in de 69e en 70e jaarweek, waarbij in die 70e jaarweek in de geest van Elia geprofeteerd zal worden aangaande het (gr.telos) einde (Opb.11:3- 4). Daarmee is dan ook gezegd dat de komst van de Messias Jezus manifest is geworden. Het is deze ‘parousia’, dus zijn aanwezigheid in het land Israëls.

Bloedmaan

Bloedmaan

Het was deze ultieme vraag van Zijn discipelen ‘wat is het teken van uw komst en van de voleinding der eeuw’ (gr.sunteleia tou aioonos). Het zijn deze OT- profetische tekenen die zich eerst moeten manifesteren! Eén van die tekenen is dat Ik wonderen zal geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte Dag des Heren komt (Joel2:30-31;Matth.24:29;Hand2:16-21). De ‘Islamitische Eschatologie’ verwacht de ‘mahdi’ als te voorschijn komend op het witte paard, en Mahmoud Ahmadinejad de president van Iran ziet zichzelf als de boodschapper van Allah om de komst van de ‘mahdi’ te verhaasten, door Israël van de kaart te vegen! ‘Apocalyptische tijden’? Is daar dan soms sprake van een -Islamitische Antichrist- ‘in the days that lies ahaed’ (Opb.6:2). Het feit dat zich in 2014 en 2015 een aantal eclipsen voordoen op ‘Passover’ en ‘Sukkot’ aan zon en maan, bewijst nogmaals dat de Schriftplaatsen in Gen.1:14-16 en Ps.104:19 waar zijn, die ons zeggen dat zon en maan gesteld zijn tot TEKENEN en tot GEZETTE TIJDEN, en tot DAGEN en JAREN op Mijn gezette hoogtijden, de Feesten van Israël. Een solareclips heeft veelal betrekking op de volken, en een lunareclips op Israël. Het geeft in feite een alarmfase aan, die feitelijk voor Israël al begonnen is op de 7e juni 1967! Ook het samenkomen in één lijn van zon en maan geeft te denken (Gen.37:9;Opb.12:1-5). Tenslotte, daar ligt een ‘Jubeljaar’ in het verschiet als de 7×7 jaarweken ook in die zin vanaf die 7e juni 1967 naar hun einde lopen, waar dan precies zoals naar Lev.25:8-10 in de zevende maand op de tiende van deze maand, op de ‘Yom Kippur’, de Grote Verzoendag het bazuingeschal zal rondgaan door het land. Gij zult na die 49 jaren het 50e jaar heiligen en vrijheid afkondigen op Yom Kippur! De ‘Grote Hogepriester Jezus’ is met zijn eigen bloed, eens en voor altijd het ‘Hemelse Heiligdom’ binnengegaan! Daarom is Hij, de Leeuw uit de stam van Juda alleen waardig om de verzegelde boekrol met haar zeven zegels te openen in het ‘Hemelse Heiligdom’ (Opb.5:1-14). Misschien staat de Derde Tempel er omstreeks die tijd! Voor Israël van het nog -niet zeker weten- een ‘must’! In het Midden-Oosten is de tijdsfactor a.h.w. ‘als één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag’, als levende in de zevende dag. De ‘Apocalyps’ van Jezus Christus, Zijn komst ‘parousia’ welke God Hem gegeven heeft om zijn diens knechten te tonen moet weldra en in haast geschieden (Opb.1:1). Het spoorwegennet als het samenkomen van de sporen raakt a.h.w. verstopt als de wissels niet op tijd worden omgezet, het eindpunt is bekend, ‘het koningschap voor Israël herstelt’. Zo zal Israël een uitverkoren geslacht worden, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom (Ex.19:6;1Petr.2:9). En in U zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden (Gen.12:3).
Shalom!
Gerard J.C. Plas

http://elshaddaiministries.us/
www.bereanonline.com

www.askelm.com
zie: (Secrets of Golgotha/books)
www.joelrosenberg.com
http://levendwater.org

Translate »