Het samenkomen van.. doch dat alles is het begin der weeën! – editorial

 Artikelen  Comments Off on Het samenkomen van.. doch dat alles is het begin der weeën! – editorial
Apr 052010
 

50e jaargang – april 2010 – Artikel 1

We leven in een tijd die veelal gelijkt op het gebeuren in Jeruzalem toen Jezus de Tempel uitging en vertrok naar de Olijfberg (Matth.24:1-51). De Olijfberg speelde een belangrijke rol in het leven van Jezus. Het was de ‘berg’ vanwaar Hij werd opgenomen naar de hemel en het zal bovendien de plaats zijn waar Zijn voeten zullen staan te dage van de krijg (Zach.14:1-7). Ook was het de berg waar Hij de nachten doorbracht met zijn Hemelse Vader (Luk.21:37), en de plaats waar Hij gekruisigd werd en opstond uit de doden! Discipelen uit allerlei ‘godsdiensten en sekten’ geloven hedendaags dat hun leider zich spoedig zal openbaren als ‘een verlosser’ in deze zo verstaanbare huidige wereldcrisis! Als Jezus naar de tekst uit Matth.24:3 op de Olijfberg gezeten was, kwam daar de vraag van zijn discipelen tot Hem: ‘wat is het teken van uw komst en van de voleinding der eeuw?’ (gr.sunteleias tou aioonos). In het verlengde hiervan komt na ongeveer 40 dagen dezelfde vraag weer terug: ‘Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël’ (Hand.1:6).

Olijfbarg

Olijfberg

Dit gebeuren speelde zich beide keren af op de Olijfberg die ten Oosten van Jeruzalem ligt, met een actie radius die Judea en Samaria omsluit, ja, tot de uiterste grens van het land en tenslotte daar voorbij, maar vanuit Jeruzalem, daar waar de Tempel en het heiligdom stonden in het centrum van de tijd. Bovendien is het treffend dat dit geografische gebied in deze tijd -na 2000 jaar- door de geopolitieke wereld als omstreden wordt beschouwd. Maar het feit dat de Here zegt dat Hij zijn ogen zal openhouden over het huis van Juda is hierbij verhelderend en spectaculair in deze tijd, daar Zijn voeten te dien dagen op de Olijfberg zullen staan om het gehele gebied van vijandelijke legers te ontzetten! We zien dus in het toekomstige gebeuren dat de locaties als Judea en Samaria, de Olijfberg met Jeruzalem en Zijn aanwezigheid in het land (gr.parousia) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in de voleinding der eeuw (Zach.12:4;Hand.1:8).
Het gaat dus om de vraag? ‘Wat is het teken van uw komst en van de voleinding der eeuw’ en in het verlengde daarvan, ‘Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël’? Het is deze vraag die ook vandaag zeer velen bezig houdt omdat de omstandigheden in het land Eretz-Israël zoveel gelijken op die -van 2000 jaar geleden- met veelal dezelfde condities, maar die nu evenzeer de geopolitieke wereld aangaat! ‘Waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Here en tegen zijn Gezalfde’, -was hun eenparig gebed- (Hand.4:24-31). Hun ambassades hebben zij nu weggehaald uit Jeruzalem om aan te geven dat zij niet kunnen leven met de belofte dat Hij Jezus daar zal zitten op de troon van zijn vader David en koning zal zijn over het huis van Jakob (Luc.1:32,33). Het Griekse woord voor voleinding ‘sunteleia’ in Matth.24:3 heeft hier de betekenis van, ‘het samenkomen van een knooppunt van sporen’ als bij een spoorwegennet, wat dan ook uitloopt naar het ‘eindpunt van het traject’, het hiervoor gebruikte Griekse woord ‘telos’ heeft dan de betekenis van het ‘tot het einddoel komen’ (Matth.24:6). Eén der voornaamste redenen om aan te nemen dat we ons ook inderdaad op één van de vele sporen van het spoorwegennet bevinden is het feit dat de gehele stad Jeruzalem vanaf 7 juni 1967 weer in Joods/Israëlische handen is. Het Babylonische – ‘t Medo-Perzische – ‘t Griekse – ‘t Romeinse – en het Ottomaans-Turkse Rijk hebben tot aan 1917 over de stad Jeruzalem geheerst.
De tussenliggende 50 jaren tot aan 1967 geven een ‘diplomatieke strijd’ te zien tussen de radicale Islam en het Westen, om met behulp van de United Nations de stad te internationaliseren, ofschoon uiteindelijk ook de Britten in 1948 en de Jordaniërs in 1967 het strijdtoneel moesten verlaten, en hiermee werd de profetie uit Luk.21:24 bewaarheid dat Jeruzalem door de heidenen vertapt zal worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn! Heeft ook hier niet alles zijn uur en onder de hemel zijn tijd? Ook kunnen we zeggen dat vanaf 1967 zich andere profetieën aan het vervullen zijn, met name in Judea en Samaria het ‘Bijbelse hartland’ waar de bergen van Israël zich bevinden, deze zijn het speerpunt geworden van die volken die zeggen: ‘we zullen het ten erfdeel nemen en het volkomen uitplunderen, maar Ik zweer, zegt de Here zij zullen zelf hun smaad dragen’ (Ezech.36:4-7). Als premier Benjamin Netanyahu nog zeer recent voor een gehoor van Europese leiders en de wereld uitspreekt dat de profetie uit Ezechiël 37 zich vervuld heeft in onze tijd, -en nog slechts op de ‘inblazing’ van de Geest wacht-, Joel Rosenberg het niet ondenkbaar acht dat de profetieën uit Ezechiël 38 en 39 v.w.b. de ‘Oorlog van Gog en Magog’, de ‘anti-Israël alliantie’ geleid door Rusland en Iran zich mogelijk nog in onze tijd gaat vervullen? In al deze profetieën zien we a.h.w. een ‘samenkomen van’ om Israël te verdelgen, een vooruit weten van de
tegenstander! Vanaf 1967 bevinden we ons in een ‘overgangsperiode’ waar de volken getest worden op hun houding t.o.v. de staat Israël met haar hoofdstad Jeruzalem, en waarin de contouren worden afgemeten voor het ‘finale patroon’, waar profetieën manifest gaan worden! Het is hierbij van belang om in te zien dat de tekenen in Openbaring 6:1-17 en Matth.24:4-30 identiek aan elkaar zijn!
We zien hier dat de 6 zegelen uit de ‘Apocalyps’ exact corresponderen met de laatste profetische rede van Jezus.

  Mattheus 24

  Profetieën en Zegels

  Openbaringen 6

Verzen 4,5 Valse Christussen Verzen 1,2
Verzen 6,7 Oorlogen Verzen 3,4
Vers 7 Hongersnoden Verzen 5,6
Vers 7 Pestilentiën Verzen 7,8
Doch dat alles is het begin der weeën
Verzen 9-28 Martelaren Verzen 9-11
Verzen 29-30 Tekenen in hemelen Verzen 12-17
De komst des Heren

Als de ‘tijden der heidenen’ vervuld zijn ligt het voor de hand dat de ‘Dag des Heren’ intreed, beginnende met de eerste van de drie nog openstaande jaarweken die -bij de 67e jaarweek in Hand.28:26- 28 zo abrupt werden afgebroken-, en het begin der weeën aankondigen (Matth.24:8). Dus met andere woorden kunnen we zeggen dat vanaf 1967 met Jeruzalem als middelpunt der aarde en het brandpunt der heilsgeschiedenis, er een samenkomen van ‘profetische sporen’ plaatsvinden als ‘grootheden’ die zich ontwikkelen in de geopolitieke wereld zoals:

 1. Daar is uit het verre Noorden het land van Gog de grootvorst van Rosh, Mesek, en Tubal, vertaald in Rusland met haar satellieten als Iran, Ethiopië, Libië, Soedan, Turkije, zie boven: (Ezech.38 en 39).
 2. Het ontwaken van de economische reus China met haar satellieten in Zuidoost Azië (Opb.9:15;16:12).
 3. De V.S. en de Europese Unie van 27 staten met Rome als haar ‘geestelijk machtscentrum’ (Dan. 2 en 7).
 4. Babel/Babylon dat straks in Irak het Economische machtscentrum van het Midden Oosten zal worden (Opb.18).
 5. Een bewustwording onder de Israëli’s aangaande de onvoorwaardelijke landbelofte met haar ondeelbare hoofdstad Jeruzalem, met Judea en Samaria, enwaar omheen ‘messiaans plaatselijke gemeentes’ zich her en der verspreidendoor het land (Hand.1:8;8:1).
 6. De afval die nu plaatsvindt in het zgn. kerkistische christendom waar de apostel Paulus zo voor waarschuwde in zijn pastorale brieven (1Tim.4:1-3;2Tim3:1-6). De apostel Paulus vertelt ons daar dat in latere tijden sommige zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Geest(en) en engelachtige(n) zijn toonaangevend aanwezig in de het boek Openbaring, het zijn onreine geesten van demonen die tekenen doen en uitgaan naar de koningen der gehele wereld om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God (Opb.16:13,14). Deze passage wordt onmiddellijk gevolgd door de waarschuwing, ‘Zie, Ik kom als een dief. Gezegend hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde’ (Opb.16:15; Matth.24:43-44).

Gelijkenissen, profetie, en typen zeggen ons dat het zal zijn ‘als in de dagen van Noach’, toen de aarde verdorven (corrupt) was om haar te verdelgen (destroy) waar het Hebreeuwse woord hier ‘shachath’ is. ‘De enige remedie was om haar te vernietigen (de facto) daar zij reeds vernietigd was (de jure)’. Zo zien we dat bij het bazuinen van de zevende engel, ‘het wiel een gehele omwenteling heeft gemaakt’, zo ‘als het was als in de dagen van Noach’, en we lezen in de ‘Apocalyps’ dat de tijd gekomen is om te ‘verderven wie de aarde (corrupt) verderven’ (Opb.11:18).
Het zijn deze factoren die zich nu manifesteren vanaf het moment dat de Israëli’s in 1967 hun ondeelbare hoofdstad Jeruzalem heroverde op Edom! Een ander opzienbarend feit is dat vanaf die tijd een omwenteling plaatsvond van normen en waarden in scholen en op universiteiten, in het gezin en op het gebied van de seksualiteit, waarbij het gebruik van drugs en alcohol als legitiem
worden beschouwd. Het zijn a.h.w. de barensweeën die verband houden met het naderbij komen van de profetie uit Daniël 9 dat zeventig weken bepaald zijn over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven (Dan.9:24). Het is een ‘samenkomen’ in zijn totaliteit van de twee zaden, het zaad van de slang en dat van de vrouw uit Gen.3:15, en wat zich a.h.w. door de gehele samenleving uitgekristalliseerd heeft. Daarom is er ook geen uitstel meer te verwachten, want als de tijd(en) vol zijn werkt het als communicerende vaten, d.w.z. als de maat vol is moet alles te voorschijn komen, in de eerste plaats Jezus Christus zelf, die de hoeksteen is!
Dus als daar het samenkomen (gr.sunteleia) van al deze ‘grootheden’ manifest gaat worden, die een bedreiging zijn voor Jeruzalem met haar Tempel in het centrum van de tijd, dan zegt Jezus: ‘Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet’ (Matth.24:6). Want daar zal eerst nog een verzegeling plaatsvinden van 144.000 verzegelden uit de 12 stammen Israëls, een adempauze, voordat de oordelen voortgezet worden, die gevolgd wordt door een grote schare die uit de grote verdrukking komt (Opb.7:14); maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld verkondigd worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn (Matth.24:14). Het zal zijn als in de dagen van Johannes de Doper en van Jezus Messias, die opriepen tot bekering, daar het Koninkrijk der Hemelen, het Messiaanse Vrede Rijk nabij was (Matth.4:17). Pas later in de hoofdstukken 8 t/m 19 van Openbaring spreekt de ‘Geest’ over de zeven bazuinen en de zeven schalen waarin de toorn Gods dan ook ten volle openbaar zal worden in de 69e en 70e jaarweek, waarbij in die 70e jaarweek in de geest van Elia geprofeteerd zal worden aangaande het (gr.telos) einde (Opb.11:3- 4). Daarmee is dan ook gezegd dat de komst van de Messias Jezus manifest is geworden. Het is deze ‘parousia’, dus zijn aanwezigheid in het land Israëls.

Bloedmaan

Bloedmaan

Het was deze ultieme vraag van Zijn discipelen ‘wat is het teken van uw komst en van de voleinding der eeuw’ (gr.sunteleia tou aioonos). Het zijn deze OT- profetische tekenen die zich eerst moeten manifesteren! Eén van die tekenen is dat Ik wonderen zal geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte Dag des Heren komt (Joel2:30-31;Matth.24:29;Hand2:16-21). De ‘Islamitische Eschatologie’ verwacht de ‘mahdi’ als te voorschijn komend op het witte paard, en Mahmoud Ahmadinejad de president van Iran ziet zichzelf als de boodschapper van Allah om de komst van de ‘mahdi’ te verhaasten, door Israël van de kaart te vegen! ‘Apocalyptische tijden’? Is daar dan soms sprake van een -Islamitische Antichrist- ‘in the days that lies ahaed’ (Opb.6:2). Het feit dat zich in 2014 en 2015 een aantal eclipsen voordoen op ‘Passover’ en ‘Sukkot’ aan zon en maan, bewijst nogmaals dat de Schriftplaatsen in Gen.1:14-16 en Ps.104:19 waar zijn, die ons zeggen dat zon en maan gesteld zijn tot TEKENEN en tot GEZETTE TIJDEN, en tot DAGEN en JAREN op Mijn gezette hoogtijden, de Feesten van Israël. Een solareclips heeft veelal betrekking op de volken, en een lunareclips op Israël. Het geeft in feite een alarmfase aan, die feitelijk voor Israël al begonnen is op de 7e juni 1967! Ook het samenkomen in één lijn van zon en maan geeft te denken (Gen.37:9;Opb.12:1-5). Tenslotte, daar ligt een ‘Jubeljaar’ in het verschiet als de 7×7 jaarweken ook in die zin vanaf die 7e juni 1967 naar hun einde lopen, waar dan precies zoals naar Lev.25:8-10 in de zevende maand op de tiende van deze maand, op de ‘Yom Kippur’, de Grote Verzoendag het bazuingeschal zal rondgaan door het land. Gij zult na die 49 jaren het 50e jaar heiligen en vrijheid afkondigen op Yom Kippur! De ‘Grote Hogepriester Jezus’ is met zijn eigen bloed, eens en voor altijd het ‘Hemelse Heiligdom’ binnengegaan! Daarom is Hij, de Leeuw uit de stam van Juda alleen waardig om de verzegelde boekrol met haar zeven zegels te openen in het ‘Hemelse Heiligdom’ (Opb.5:1-14). Misschien staat de Derde Tempel er omstreeks die tijd! Voor Israël van het nog -niet zeker weten- een ‘must’! In het Midden-Oosten is de tijdsfactor a.h.w. ‘als één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag’, als levende in de zevende dag. De ‘Apocalyps’ van Jezus Christus, Zijn komst ‘parousia’ welke God Hem gegeven heeft om zijn diens knechten te tonen moet weldra en in haast geschieden (Opb.1:1). Het spoorwegennet als het samenkomen van de sporen raakt a.h.w. verstopt als de wissels niet op tijd worden omgezet, het eindpunt is bekend, ‘het koningschap voor Israël herstelt’. Zo zal Israël een uitverkoren geslacht worden, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom (Ex.19:6;1Petr.2:9). En in U zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden (Gen.12:3).
Shalom!
Gerard J.C. Plas

http://elshaddaiministries.us/
www.bereanonline.com

www.askelm.com
zie: (Secrets of Golgotha/books)
www.joelrosenberg.com
http://levendwater.org

Translate »