Israeli’s hervatten bouw in Judea en Samaria

 Actualiteit  Comments Off on Israeli’s hervatten bouw in Judea en Samaria
Sep 272010
 

Zeker tweeduizend Joodse kolonisten zijn zondag na zonsondergang Judea en Samaria (de Westelijke Jordaanoever) ingetrokken om daar te gaan bouwen. De bouwstop die de afgelopen tien maanden elke vorm van constructie door Israeliers in het gebied verbood, liep enkele uren later (23.00 uur Nederlandse tijd) formeel af.

De Israelische premier Benjamin Netanyahu en de Palestijnse president Mahmoud Abbas kwamen zondag niet tot overeenstemming over de bouwstop, ondanks koorstachtige bemiddeling van de Verenigde Staten. Die hoopten Israel ervan te overtuigen het moratorium te verlengen.

De Joodse kolonisten, onder wie veel aanhangers van de Likudpartij van Netanyahu, hadden geen boodschap aan de oproep van de premier eerder op de dag om terughoudendheid te betrachten na het verlopen van het moratorium. ‘De premier roept de inwoners van Judea en Samaria en de politieke partijen op om vandaag en in de toekomst terughoudendheid en verantwoordelijkheid te tonen, precies zoals zij terughoudendheid en verantwoordelijkheid toonden tijdens de maanden van de bevriezing’, aldus een officiele verklaring.

Een groep Israeliers legde in de kolonie Kiryat Netafim met luid gejuich de eerste steen voor een nieuwe school. In Revava begonnen de kolonisten met de aanleg van een complete woonwijk. Daarvoor stonden de hele dag al cementwagens en bulldozers klaar. In totaal zullen in die kolonie 13.000 nieuwe woningen verrijzen. Israel heeft geen moeite met de afloop van de bouwstop. Volgens Jeruzalem kan best over vrede gepraat worden, terwijl door Joodse kolonisten wordt gebouwd in de bezette gebieden (bevrijdde gebieden…gjcp). De Israelische minister van Defensie, Ehud Barak, zei de kansen op een overeenkomst over het moratorium op 50 procent te schatten. ‘De kans op vredesonderhandelingen is echter veel groter’ stelde hij. De vrees dat  Abbas weg zou lopen van de onderhandelingstafel als Israel de bouwstop niet zou verlengen, bleek ongegrond. De president stelde zaterdag nog dat Israel moest kiezen tussen vrede of bouwen. Zondag zei Abbas echter dat hij op 4 oktober in Parijs Arabische topdiplomaten zal spreken, en daarna pas beslist wat hij zal doen. Hij wil ondermeer overleggen met de Arabische Liga en Palestijnse instellingen alvorens de stekker uit het vredesproces te trekken. Hij zei wel dat de vredesonderhandelingen ‘zonde van de tijd’ zijn als het moratorium niet verlengd zou worden. De Amerikaanse president Barack Obama drong eerder ook  al aan op verlenging van de bouwstop. De bouwstop is het meest prangende probleem tussen de Palestijnen en de Israeliers, die pas sinds kort weer met elkaar om de tafel zitten. Israel bezette de Westelijke Jordaanoever (bevrijdde Judea en Samaria…gjcp) tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967 en begon enkele maanden later met de bouw van nederzettingen. In de meer dan 120 Joodse nederzettingen in bezet Palestijns gebied (in bevrijd Joods gebied…gjcp) wonen inmiddels zo’n 500.000 Israeli’s tussen 2.5 miljoen Palestijnen.

De nieuwsmedia openen vanmorgen op hun webpagina’s unaniem met de berichtgeving over het verlopen van de bouwstop in Judea en Samaria of ook wel in het politieke jargon de Westelijke Jordaanoever genoemd. Dat kleine geografische gebied daar in het Midden-Oosten heeft weer de volle aandacht van de wereldleiders. De Psalmist schreef daar al over als hij zegt: ‘Waarom woelen de volken en zinnen de natien op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde…Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg’ (Ps.2:1,2,6) Ook hier zien we weer in beeld komen dat zgn. omstreden gebied met incluis Jeruzalem dat gelegen tussen de bergen van Judea!

Maar wat zegt de Bijbel ons daar nu eigenlijk over naast al die berichtgeving in pers, media en weblog’s die ons overspoelen met meningen van links en rechts georienteerde journalisten.

Zoals al is opgemerkt zijn de bouwactiviteiten in Judea en Samaria begonnen in het jaar 1967 toen de Israeli’s hun ondeelbare hoofdstad Jeruzalem bevrijdde uit de macht van een eeuwenlange bezetting of ook wel in het bijbelse jargon de ‘Gentile dominion’ genoemd met de grote rijken als  ‘Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, Turkey. Als Johannes op Patmos het boek de ‘Openbaring van Jezus Christus’ beschrijft is hij ‘in geest -in de Dag des Heren-‘ en kan hij dus zeggen,  ‘vijf ervan zijn gevallen’…(Opb.17:10)! Nu dat vijfde rijk dus het Ottomaans-Turkse Mohammedaanse Rijk vond zijn einde in het jaar 1917. Vijftig jaar later na een hevige mentale en fysieke strijd om Jeruzalem, kan men vandaag de dag spreken dat ‘the times of the Gentiles are completed’ (Luk.21:24). Dus met andere woorden gezegd bevinden we ons nu in een fase van de geschiedenis met een inwerking op de ‘profetie(en)’ die dan overeenkomt met ‘het getuigenis van Jezus welke is de geest der profetie’ (Opb.19:10). In die zin geeft de ‘Zesdaagse oorlog’ van 1967 die op de 5e juni begon een beginpunt te zien van nieuwe ontwikkelingen in de geopolitieke wereld met Jeruzalem als het brandpunt daarvan.

12 stammen van Israel

12 stammen van Israel

De Westelijke Jordaanoever en de bergen van Israel zijn vrijwel identiek. In dat dan zgn. omstreden gebied bevinden zich nu juist de bergen van Israel en vormen zij het hart van Judea en Samaria het land dat God beloofd heeft aan Israel, met plaatsen als Jeruzalem, Bethlehem, Bethanie, Hebron, Ai, Bethel, Silo, en Sichem. In deze streken was het God die eeuwen geleden zijn belofte deed aan Abraham, Izaak en Jacob aangaande het land ofwel ´Zijn land´(Lev.25:23).  Het zijn nu juist deze ´kolonisten´, dus gewone Israeli´s die vanuit de Torah, Profeten en Psalmen handelen, door te doen en te gaan naar het bijbelse hartland van Judea en Samaria wat God eeuwen geleden hen onvoorwaardelijk heeft toegezegd!

´Daarom, zeg tot het huis Israels: Zo zegt de Here Here: niet om uwentwil doe Ik het, o huis Israels, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt. Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; Ik zal…(Ezech.36:22-27).

Heden ten dagen zien we de beloften van God in vervulling gaan t.o.v.  de bergen van Israel die gelegen zijn in het bijbelse hartland van Judea en Samaria. De profeet is óók daar heel duidelijk over in Ezech.36:8-12…zoals:   1. Israel zal terugkeren naar het land. 2. Takken zullen voortkomen en veel  vruchten dragen. 3. Gij zult het land bewerken en bezaaien. 4. Ik zal mensen op u talrijk maken, het ganse huis Israels. 5. De steden zullen weer bewoond worden. 6. De puinhopen herbouwd worden. 7. Israel zal het land bezitten.

Deze hedendaagse gebeurtenissen in de geopolitieke wereld staan in nauw  verband met de komst des Heren, (Ezech.36:8). Dr. E.W. Bullinger verwijst in zijn boek de Apocalypse terug naar Leviticus 23:39-43. In Leviticus 23 vinden een verkorte opsomming van Israels feesten. Beginnende met de geboorte van het volk op de – ‘Passover, and follow its course through Pentecost, Harvest, Trumpets, Atonement, and lastly the feast of  the Tabernacles’ -. Ook dit Feest heeft een verbinding met de inzameling van het fruit, en het is hier dat we de ‘palmtakken’ in beeld zien komen. Israel was en is eraan gehouden om de zeven dagen van het ‘Loofhuttenfeest in Loofhutten te wonen. Maar als het ware Loofhuttenfeest gevierd zal worden dan staat er geschreven, ‘and He that sitteth on the throne shall TABERNACLE among them’ (Opb.7:15).  De reden voor het vieren van het Loofhuttenfeest is gegeven in Lev.23:43 ‘opdat uw geslachten weten, dat Ik de Israelieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde: Ik ben de Here, uw God.’

Het Loofhuttenfeest heeft ook een verbinding met ‘het jaar der vrijlating’  (Deut.15:1;31:10) Bij het vergelijken van Openbaring 7, 14, en Leviticus 23 vinden we het volgende: de 144.000 verzegelden uit de stammen van Israel zijn de ‘FIRSTFRUITS UNTO GOD’. Daarna volgt er een grote schare, die niemand tellen kan, uit alle volk en stammen en natien en talen staande voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen’ (vs. 9).

Het geeft ons te denken: die kolonisten, gewone mensen zoals u en ik, misschien met dat ene verschil… ‘zij geloven en doen wat God beloofd heeft’! Het zal mij niet verwonderen als daar straks onder hen dus de in Judea en Samaria wonende Israeli’s, zich ook nog eens de 144.000 verzegelden uit de 12 stammen Israels zouden bevinden, daar ze nauwgezet met Torah en de Profeten omgaan.

Het profetisch perspectief waar we ons nu in bevinden is niet meer te stoppen, ´de tijden van de heidenvolkeren zijn of lopen ten einde´, het ´jubeljaar´staat voor de deur, de tijd tikt door vanaf de 7e juni 1967, de Leeuw uit de stam van Juda de wortel Davids staat gereed om zijn gelost erfeel waarvan de losprijs zijn Offerbloed was te ontzetten uit de macht van de vijanden die zich tot het uiterste zullen verzetten. Daarom zien wij straks dat het geleidelijk openen van de zegels de geleidelijke inbezitneming van het wederrechtelijke verkregen eigendom of erfdeel inhoudt. Dit is ook een van de redenen waarom we nog drie jaarweken te gaan hebben, dus straks instappen in die 68e  jaarweek en dan tenslotte uitkomend in die 70e week. ´Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven´(Dan.9:24). Is dit dan niet het goede nieuws wat ons voor ogen staat!

Gerard J.C. Plas

Translate »