May 132011
 

Het profetisch boek Daniel behoort tot het genre Apocalyptiek waartoe ook de Openbaring van Jezus Christus en allerlei apocriefe behoren zoals Henoch en 4 Ezra. In die zin wordt dit ook uitdrukkelijk bevestigd en uitgedrukt in de profetische rede van Jezus als Hij wijst op de ‘gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is’ (Matth.24:15). De profetieen zelf die in het boek Daniel beschreven staan hebben door de eeuwen heen veel interesse gewekt bij de ‘Gentiles’ (heidense volken, dus die ver afgelegen zijn t.o.v. Jeruzalem). Want, ofschoon het boek nooit nalaat om gefocust te blijven op de twee grote heilshistorische begrippen, namelijk: 1. Israel en Jeruzalem, en 2. Het Koninkrijk van Christus en Zijn wederkomst, in weerwil van, hebben de profetieen in Daniel voor een groot deel betrekking op een periode dat Israel in zijn heilsfunctie als een –koninkrijk van priesters– terzijde is geplaatst, waarbij gedurende deze tijd de wereld gedomineerd wordt door ‘heidense koninkrijken’, een tijd die ook wel bekend staat als ‘the times of the Gentiles’ -de tijden der heidenen- (Ex.19:5,6;Luk.21:24). En daar waar het boek Daniel de ontwikkeling van deze Koninkrijken in beeld brengt, is het niet minder belangrijk om te verstaan wanneer deze -tijden der heidenen- hun einde bereiken. Vandaar ook dat gelet op de hedendaagse ontwikkelingen in de geopolitieke wereld met vóóral de strijd om Jeruzalem dat vanaf 1967 als de ondeelbare hoofdstad van Israel onder Israelisch bestuur staat, dit profetische boek belangrijke informatie bevat betreffende de afloop van de in Daniel genoemde Koninkrijken en de komst van Koninkrijk der Hemelen of ook wel het Messiaanse Vrederijk genoemd (Dan.2:44,45). Het boek Daniel heeft in vergelijking met andere profeten boeken een heel bijzonder einde, dit slot van het boek vinden we in Dan.12:4-13. Daar in Dan.12:4 is het God die de profeet het volgende aanzegt: ‘Maar, gij Daniel, houdt de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.’ Dit bevel wordt herhaald in vers 9 waar we lezen: ‘Doch hij zeide: Ga heen, Daniel want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.’ Dr. E.W. Bullinger legt in The Companion Bible uit dat een betere vertaling van het slot van vers 4 als volgt gelezen kan worden: ‘many shall apostatize, or revolt, or even go raving, and wickedness shall be increased’.

Charles H. Welch (The Berean Expositor) zegt in zijn commentaar dat de woorden ‘velen zullen onderzoek doen’, afkomstig zijn van het Hebreeuwse woord ‘shut’, en ook voorkomt in Amos 8:12 waar we lezen, ‘Dan zullen zij zwerven van zee tot zee, en van het noorden naar het oosten zullen zij dolen, om te zoeken het woord des Heren; maar vinden zullen zij het niet.’ Deze woorden van de profeten geven feitelijk een beeld weer van de 20e en deze 21e eeuw. Naar de woorden der profetie wordt gezocht, maar men vindt ze niet meer, omdat ze niet meer gehoord worden! Nog steeds geldt, óók voor onze tijd, dat, ‘het geloven is uit het horen en het horen door het woord van Christus’ (Rom.10:17). ‘Want het getuigenis van Jezus, is de geest der profetie’ (Openb.19:10). ‘Doof  de Geest niet uit, veracht de profetieen niet, maar toest alles en behoudt het goede’ (1Thess.5:19). Maar Daniel is niet in staat deze woorden der profetie te begrijpen, en vraagt zich beangst af, ‘waarop zullen deze dingen uitlopen?’…Hij krijgt als antwoordt: Ga heen, Daniel! Want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd’. Dus heel nadrukkelijk wordt Daniel aangezegd dat de woorden in het boek worden toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Belangrijk hierbij is te weten, dat de profetische uitspraken die gevonden worden in Daniel alleen ten volle te begrijpen zijn in het licht van het andere Apocalyptische boek, de Openbaring van Jezus Christus. Ook hier wordt van een boek gesproken,…‘een boek beschreven van binnen en van buiten, en welverzegeld met zeven zegels’. Dit verzegelde boek zal geopend worden tezamen met haar zegels, ‘in de eindtijd’ door Jezus zelf, daar er geen ander persoon in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde gevonden kan worden om het boek te openen of in te zien, (Openb.5:1,3). Deze opening van de zegels worden beschreven vanaf Openbaring 6 vers 1, die de hoofdlijnen vermelden van de eindtijd, reeds geprofeteerd in Daniel en door Jezus zelf in Mattheus 24. Feitelijk zijn Openbaring 6 en Mattheus 24 identiek aan elkaar, waar we lezen over: valse Christussen, oorlogen, hongersnoden, epidemieen, martelaarschap, tekenen aan zon, maan en sterren, en over de komst van de Zoon des Mensen. Men hoort nog wel eens de vraag, waarom toch is juist deze periode in de (heils)geschiedenis zo verschillend van al die andere tijdperken, waarin deze rampspoed óók al aanwezig was? Het antwoordt is de staat Israel! Het is deze Bijbelse profetie waarvan de profeten ruim 2.500 jaar geleden over geprofeteerd hebben. Ook wordt er in Mattheus 24 gesproken over de zelfde periode zoals Daniel doet: ‘Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting , waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan’…’want er zal dan een grote verdrukking zijn’ (Matth.24:15-21)….‘Daar zal een tijd van grote benauwdheid zijn’…’en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt’ (Dan.12:1,11). Dus beiden zijn gefocusseerd op de eindtijd!

Het sluiten van een boek bergt bovendien nog een andere betekenis in zich, wat duidelijk gemaakt wordt in Luk.4:16-21. Daar is het Jezus zelf die uit de boekrol van Jesaja voorleest met de woorden,….‘om te verkondigen het aangename jaar des Heren’,….(halverwege ophoudt), het boek sluit en vervolgens zegt: ‘heden is dit Schriftwoord voor uw oren vervuld’. Als Jezus had doorgelezen….‘en een dag der wrake van onze God;’ dan zouden daar twee onderscheiden bedelingen zijn verward, één van genade en één van toorn. Dus het gesloten boek bij Lukas 4 en in Daniel 12 duiden aan dat er een ‘tussentijd’ (interval) wordt verondersteld, en dat de profetische visioenen van Daniel behoren tot een nog toekomstige tijd, waarbij de tegenwoordige bedeling er een is van een ‘uitroeping’ (eclessia) van Joden en heidenen uit de volken en Israel, de twee die dan behoren tot dat éne Lichaam als zijnde een nieuwe mens (Efz.2:14-16). In het slot van Daniel 12 wordt gesproken over het dagelijks offer, een gruwel der verwoesting, en over dagen als 1260,1290 en 1335, veronderstellend dat daar weer een Tempel staat in het hart van Jeruzalem waarover later meer. In het jaar 70 A.D. ging er een verschrikkelijk oordeel over Jeruzalem heen (Luk.21:24). De Israeli’s werden een volk zonder land, met een verwoest Jeruzalem en een verbrandde Tempel. Josephus weet te vermelden dat daar 1.100.000 Joden bij omkwamen en dat nogeens 97.000 werden weggevoerd in gevangenschap, wat een eeuwenlange ballingschap onder de volken inhield. Dit laatste duurde tot  14 mei 1948 toen Israel weer een staat werd onder de volken, waarbij het Oostelijke deel van Jeruzalem onder de controle bleef van Jordanie tot aan de 7 juni 1967. De uitdrukking ‘totdat de tijden der heidenen vervuld zijn’ (Luk.21:24) corresponderen met het heerschappij voeren over de stad Jeruzalem, dit proces begon met Koning Nebukadnezar de vorst van Babylon, dus het beeld met het gouden Hoofd (Dan.2), maar dat vooreerst zijn einde vond op die derde dag van de Zesdaagse oorlog in 1967. Stuart Allen zegt hierover in zijn boek (The Gospel according to Luke in chapter 21 pag. 161…The Berean Expositor) dat als dit waar is -en daar heeft het alle schijn van- de tijden der Heidenen vervuld zijn. Hiermede is dan ook gezegd dat vanaf het Babylonische Rijk van Nebukadnezar tot op het Ottomaans-Turkse Rijk dat op 9 december 1917 de heerschappij over Jeruzalem verloor er vijf rijken over Jeruzalem  geheerst hebben, dus het: 1. Babylonische, 2. Medo-Perzische. 3. Griekse, 4. Romeinse, 5. Ottomaans-Turkse Rijk. In de vijftig jaren die er liggen tussen 1917 – 1967 was Jeruzalem eigenlijk ‘niemandsland’ en viel het vanaf de 24e juli 1922 onder Brits mandaat, maar na de onafhankelijkkheids oorlog van 1948 stondOost-Jeruzalem tot aan 7 juni 1967 onder Jordaans bestuur. Vandaar dat Johannes op Patmos kon schrijven, vijf ervan zijn gevallen, (deze zijn gesymboliseerd in Daniel 2) één is er nog (dat is ten tijde van het visioen) en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven’, (Openb.17:10). Jeruzalem is als ‘de Gouden Stad’ na de hereniging (re-united) van Oost en West Jeruzalem in 1967 uitgegroeid in omvang en verscheidenheid, dit alles onder de bezielende leiding van Burgemeester Teddy Kollek (1965-1993) een Stad van ‘shalom’ die elk jaar weer haar miljoenen pelgrims telt. Het ijselijke van dit alles is, dat na de 49 profetische jaren (49×360 dagen) geteld vanaf de 7e juni 1967 het er op zal lijken dat straks al die Koninkrijken bij het aanbreken van het 50e jaar -het Jubeljaar– weer aanwezig zullen zijn in het finale patroon en de  –uiterste– strijd losbarst tussen Jeruzalem en het Babylon van de eindtijd (Dan.2:44-45;Openb.17 en 18).

Een terugblik

Als het land Israel zijn rust heeft gekregen gedurende de 70 jaar ballingschap in Babel en die 70 jaren van ballingschap ten einde lopen; het God zelf is die door de engel Gabriel aan de profeet Daniel bekend maakt dat na 7 weken van herbouw en herstel van de stad Jeruzalem, het 62 weken zal duren voordat Christus (Messias/Gezalfde) Zich aan zijn volk bekend zal maken en dat pas na de volle 70 weken alle profetische gezichten vervuld zullen zijn (Dan.9:24-27). De vergissing die men bij de uitleg van de 70 weken maakt, is dat men direct begint te tellen vanaf de uitgang van het woord. Volgens bijna alle uitleggers beginnen daar de weken te lopen. Het was Charles H. Welch die inzag, dat de Schrift dit echter niet doet. De vergissing die men maakt, is dat men in Dan.9:25 ‘de 7 weken en de 62 weken’ bij elkaar gaat optellen en dan in deze verzen ‘69 weken’ gaat lezen. De tekst maakt duidelijk onderscheidt tussen de 7 weken en de 62 weken (vs.25), en begint pas te tellen aan de 70 weken, als na 7 weken de terugkeer uit de ballingschap en de herbouw van de stad Jeruzalem met alles wat daarbij hoort, definitief zijn afgerond! Want anders had er moeten staan in vers 26: -en na de 69 weken zal een Gezalfde worden uitgeroeid-. Nee, er staat heel duidelijk, ‘en na de 62 weken zal een Gezalfde worden uitgeroeid’,…er wordt hier heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 7 weken en 62 weken (vs.25). Dus na de herstel periode van 49 jaar vangt de Schrift aan met het tellen en telt men exact 62 weken tot op de Messias, Zijn openbaarmaking als ‘Gezalfde’ aan Israel door Zijn doop en zalving in de Jordaan. Vers 26 meldt dan hoe dit afloopt, -dat na de 62 weken de Messias zal worden uitgeroeid-, wat dus geschiedde aan het kruis van Golgotha. Daarmee wordt er feitelijk gezegd dat er niet alleen geteld wordt tot op de 62steweek, maar ook erna, dus de 63ste week in! Als de 62 weken, eigenlijk 69 weken zouden zijn, (omdat men begint te tellen vanaf de uitgang van het woord in plaats vanaf het moment dat de herbouw van Jeruzalem was afgerond), en er is (zoals men beweert) nog maar één week over, namelijk de 70ste in de toekomst dan kan men onmogelijk na de 69ste week gaan tellen, zoals vers 26 doet, want dan telt men al in de 70ste week, terwijl die nog in de toekomst ligt (zoals men beweert). Dus m.a.w. gezegd zien wij hieruit dat de versen uit Daniel 9 het niet toe laten om van de 62 weken, 69 weken te gaan maken, want zoals we hebben gezien telt vers 26, 62 weken tot op de zalving van de Messias bij Zijn doop, en telt daarna gewoon door de 63 ste week in!

Nadat de Messias zich openbaar gemaakt heeft aan Zijn volk Israel en waarschijnlijk 3 jaar rondgewandeld heeft, is Hij ergens in de 63ste week uitgeroeid, daar het grootste deel van Zijn volk Hem niet herkende, maar verwierp. Maar ook na het kruis van Golgotha telt de Schrift gewoon door, dus de Handelingentijd in. Voor Israel veranderde er eigenlijk niets in hun relatie met God. Zij bleven Zijn volk, (Ammi). Dat Israel de leidsman ten leven had gedood, wordt hun vergeven (Hand.3:15-17) en opnieuw wordt het Evangelie van het Koninkrijk aan Israel gepredikt, nu door de 12 Apostelen. Het is pas in Handelingen 28 als Israel voor de tweede maal weigert Jezus als Messias te aanvaarden (Hand.28:23-24), dat dan door de mond van Paulus heen het oordeel van Jesaja 6 over het volk laat uitspreken, Hand.28:25-29).

26/’zeggende: Ga heen tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; 27/want het hart van dit volk is vet geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren, en Ik hen genezen.’

Uit dit tijds moment blijkt dat dit oordeel niet plaatsvindt bij het Kruis of op Sja’woe’ot (Pinksteren), dus m.a.w. hadden de 70 weken gewoon hun loop tot in Handelingen 28. Gerekend vanaf de doop van de Messias die toen 30 jaar moet zijn geweest in het jaar 27 AD en ervan uitgaande dat de geboortedag in 3 BC op 11 september plaatsvond (The Star that Astonised the World, Ernest L. Martin), verlopen er 5 weken ofwel 35 (5×7) jaar tot op 62/63 A.D. Dus Israel kreeg in totaal nog 5 weken de tijd om hun Messias te aanvaarden, m.a.w. gezegd zijn er dan in het jaar 62/63 A.D. 62 + 5 jaarweken = 67 weken verlopen op een totaal van 70 en een klein rekensommetje leert dan dat er nog 3 weken openstaan van (3×7) 21 jaar!

Voorzegt het verleden, ons de toekomst

Het boek Prediker zei het al: ‘Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon’ (Pred.1:4-9). Het verleden zal onvermijdelijk terugkeren in de toekomst. Ook Jesaja spreekt hierover als men hem vraagt naar de afloop van de geschiedenis met de woorden: ‘Geeft te kennen, hoe het vroeger was, opdat wij het overdenken en kennis nemen van de afloop’ (Jes.41:22,23;46:9-10; 1Cor.10:11).

Het staat mij nog altijd voor de geest,… het was aan de vooravond van ‘Rosh Hasjana’ (Joods Nieuwjaar en een sabbatsjaar/5769) op 29 september 2008  -nog 7 jaar verwijderd van het jaar 2015- dat na het stranden van het reddingsplan van 700 biljoen dollar (het nee van het Huis van Afgevaardigden) Wall Street op een rampzalige manier onderuit ging, en de ‘Dow Jones’ een duikeling maakte van –777.68 punten. De verschijning van deze ‘index’ op Wall Street van –777.68 punten, werden op alle financiele Beurzen beoordeeld als een grote en plotselinge crisis, die sterk deed denken aan de Beurskrach van 1929. In het contactblad Vr.v.Isr.nrs.1.4/2009 heb ik toen gewezen op een ‘Goddelijke aanwijzing’ op de vooravond van ‘Rosh Hasjana’, dat de nog 3 openstaande jaarweken (777), die bij de 67ste jaarweek aan het eind van Handelingenperiode zo abrupt werd afgebroken, in het jaar 2015 weleens weer een vervolg kunnen krijgen. Deze vingerwijzing als ‘teken’ heeft een sterke overeenkomst met de dagen van koning Belsazar die daar op de wand van het koninklijk paleis vingers van een mensenhand ziet verschijnen met het opschrift ‘Mene, Mene, Tekel Ufarsin’ -(Mene (1,000 gerahs), Mene (1,000 gerahs), Tekel (20 gerahs), and the Peres, to divine the Mene (500 gerahs) equals 2,520)-, hetgeen plaatsvond in het jaar 539 BC (7×77).

Het was de Engelse natuur-, sterren- en wiskundige Isaac Newton waarvan David Flynn in zijn boek ‘Temple at the Center of  Time’ schrijft, dat Newton die op zoek was naar ‘the prisca sapienta’ -de zuivere kennis- in ‘The Bible Prophecy’, ondekte dat het getal 2520 de sleutel was tot het verstaan van de verborgen ‘profetische tijden’!

In de voorbije 20e en 21e eeuw zien we een aantal patronen in de profetie tot ontwikkeling komen, deze ‘chronofetie’ laat zien dat er een chronologische volgorde tot stand komt, waarin ons getoond wordt hoe Gods plan met Israel en de volken mathematisch in elkaar zit en gebaseerd is op tijdcyclussen. Zowel in het boek Daniel waar de woorden van de boekrol verzegeld moesten blijven tot de eindtijd, als in de Openbaring(en) van Jezus Christus waar de verzegeling van de boekrol door Messias Jezus zelf onsloten wordt, is er sprake van een ‘meetroede‘, deze vaste lengtes worden in de Bijbelse ‘cronofetie’ gebruikt om onze ‘Routepunten’ te meten. In het contactblad VVI 1/2010 heb ik uiteengezet dat we nu al zo’n 5 ‘Routepunten’ kunnen vaststellen, in de context van de drie vaste tijdlengtes die in de Schrift gegeven zijn als: 1260-2520-70. Ook hier geldt weer, ‘Ik heb u gegeven elke dag voor elk jaar (Ezech.4:1-6). Zo vinden we de drie vaste tijdlengtes in de volgende Schriftplaatsen in deze zo wonderbaarlijke chronologische voorspellingen, als: 1/1260 (Dan.7:25,12:7;Openb.11:3,12:14,13:5). 2/2520 (Dan.9:27). 3/ 70 (Jes.23:15-17;Jer.25:11,29:10;Dan.9:24).

Dr. E.W. Bullinger legt in zijn boek ‘The Witness of the Stars’ op blz.181 uit dat twee van deze getallen te vinden zijn in de terugkerende zon en maansverduisteringen. Een cyclus duurt vrijwel exact 18 jaar en gemiddeld bevat een cyclus 70 van dergelijke eclipsen (18×70=1260)! De ecliptica herhalen zich vrijwel precies 18 jaar en 11 dagen later. Er zijn 70 ecliptica in de volledige cyclus, waarvan er 33 met een volledige zonsverduistering en 37 met een gedeeltelijke verduistering. De zon en maan zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren gegeven. In Gen.1:14 lezen we, -dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen dag en nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot vaste tijden, en tot dagen en tot jaren-. Het Hebreeuwse woord voor ‘vaste tijden’ is hier <mo-ed> dat we ook tegenkomen in Lev.23:2 waar gesproken wordt over de ‘Feast of Yahweh’, dus in de zin dat de zon en de maan aanwijzingen geven voor de ‘Feesten des Heren’, en dat het hier niet gaat om de vierjaargetijden (Gen.1:14;Ps.104:19) zie ook VVI 1-4/2010. Natuurlijk, ligt er een wereld van verschil tussen een gesloten en een geopend boek. In de laatste eeuwen en zeker na de jaren 1948 en 1967 is er voor wat betreft de profetie,  de hereniging (re-united) en het herstel van de stad Jeruzalem wat de profeten voorspelden zo uitermate belangrijk geweest, dat in figuurlijke zin na al die eeuwen het stoffige en verzegelde boek van zijn plaats is gelicht om zo straks geopend te worden.

Flynn zegt dan verder in zijn boek dat Newton met het oog op het opschrift op de muur het ‘mene mene tekel uparsin’, die volgens Newton een  muntwaarde (2.520 gerahs) vertegenwoordigde en waar met het oog op Ezechiels toekomstige Tempel in Jeruzalem we als een standaard van gewicht het Israelische betaalmiddel tegenkomen (Dan.5:25;Ezech.45:12), Newton’s oogmerk hierbij was, dat volgens de Joodse wijzen de specifieke plaatsbepaling van Gods Tempel op aarde evenzo belangrijk was als haar inwendige afmetingen, daar het hier niet een mens is geweest die haar ligging had vastgesteld voor haar constructie en de bouw, maar deze gegeven was door de wet van God: ‘Dit is de wet voor het huis: op de top van de berg zal zijn gehele gebied aan alle kanten allerheiligst zijn. Zie, dit is de wet voor het huis’…De Almachtige was ook de ontwerper van de Tempel, overeenkomstig Zijn plan (Ezech.43:12;IKron.28:11-19). Newton vergeleek Ezechiels toekomstige Tempel met die van koning Salomo uit 1 Koningen 6 en de tweede Tempel vanuit de beschrijving van Flavius Josephus en de Talmud om hun verhoudingen in een complete ‘profetische symmetrie’ te brengen. Newton ondekte dat historische en toekomstige gebeurtenissen aangaande Israel, Jeruzalem en de Tempel alles te maken hebben met het hart van de Tempel zelf, dus daar waar de ark stond. De eerste vermelding aangaande de samenstelling van de ark vinden we in Exod.25:10 ‘Zij moeten dan een ark van acaciahout maken, twee en een halve el lang, anderhalve el breed, en anderhalve el hoog’, en vers 20 zegt: ‘De cherubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander gericht; naar het verzoendeksel zullen de aangezichten der cherubs gericht zijn.’ De Israelische voorarmslengte dus de ‘el’ in de tijden van Mozes tot aan Salomo was gelijk aan 25.20 moderne inches. Dit getal doet ons denken aan het geschrift op de muur met als waarde 2520. Newton catalogiseerd de Bijbelse ‘el’ als 7 palmen (handbreedte) en de gewone ‘el’ als 6 palmen (handbreedte) gebaseerd op de beschrijving van de meetroede die gebruikt werd in het meten van de buitenmuren van de Tempel (Ezech.40:5). De 7- handbreedte el treed naar voren als de geheiligde maat in relatie met het getal 7. Het geheiligde getal, 2.520, (100 maal de Bijbelse ‘el’) is ook de uitkomst van 360×7. Vanuit dat punt, dus daar waar de ark stond in het middelpunt van de aarde komen ook de afstanden uitgedrukt in -zee’ en statute mile=1609 meter- overeen met Bijbels historische gebeurtenissen die in een bepaald jaar in de heilshistorie plaatsvonden zoals: 1. In 587 BC – Jeruzalem valt in handen van Babylon (587 stature miles Jeruzalem-Nippur). 2. In 539 BC Babylon valt (539 stature miles Jeruzalem-Babylon). 3. In 1948 AD – de vorming van de Staat Israel, Engeland vertrekt uit Palestina (1948 zee mijlen Jeruzalem-Londen) 4. Mekka-Susan-Eden, 666 zeemijlen van Jeruzalem (Openb.13:18). 5. In 1799 AD – Napoleon verklaart, Palestina thuisland voor de Joden (1799 zeemijlen Jeruzalem-Parijs). 6. Lateraans concilie (2.520.000 yards Jeruzalem-Rome…Dan.9:27). Ook laat Flynn in zijn boek zien dat Washington naar afstand en tijdsfactor een zeer aanmatigende rol zal spelen in het Midden-Oosten, anno 2010? Verder zegt Flynn dat ook de getallen 33, PI (3.14159265=de verhouding tussen de omtrek en de middellijn van een cirkel), en 360 (dagen van een profetisch jaar) duidelijk aanwezig zijn in al de historische gebeurtenissen van de Eerste en Tweede Tempel en misschien is de meest betekenisvolle correlatie tussen de ‘cirkel’ en de historie (en toekomstige) van Tempel(s) gelegen in het jaar van de inwijding van de Eerste Tempel van Salomo in 960 BC. Dan rekent Flynn als volgt: PI keer 960=3,015.928947…met de vraag of dit getal ook kan worden omgezety in ‘profetische jaren’? Als we dit getal omrekenen door het te vermenigvuldigen met 360 dagen en delen door 365.242 dagen als zonnejaren komen we uit op 2.972.64394861. Als dit getal dan het totale aantal jaren betekent vanaf de inwijding van de Eerste Tempel van Salomo in 960 BC tot de inwijding van de derde Tempel die zal worden gebouwd voor de Tweede komst van Jezus Christus, dan wijst de uitkomst op het jaartal 2012 AD (2.9072 jaren – 960 BC= 2.012 AD.) Gods plan met ‘het voornemen der eeuwen (gr.aionen) zijn gestoeld op vastgestelde tijden. Alleen dit feit al stelt ons in staat om rustig te wachten op het heil van de komende verlossing die niet alleen de persoonlijke verlossing omhelst maar ook die van aard en hemelen, waarbij we dan moeten denken aan de verlossing van Israel en die der volkeren, in het zo begeerde Messiaanse Vrederrijk van tenminste 1000 jaar; vanwaar dan uit Sion de wet zal uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem en Hij de Messias richten zal tussen volk en volk en zal rechtspreken over machtige natien. Dan pas zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; en waar geen volk het zwaard tegen een ander volk zal opheffen, en zij de oorlog niet meer zullen leren, maar het Huis van Jakob wandelen zal in het licht des Heren (Jes.2:3-5).

Het boek de waarheid

Terug naar de profeet Daniel waar gesproken wordt over het ‘boek der waarheid’ dat gesloten is gebleven tot de ‘eindtijd’ (Dan.10:21). Zo gaan we ook zien dat er een overeenkomst is tussen de tweede en derde koning van het noorden (Dan.11:20,21), en de zevende en achtste koning uit Openb.17:10! ‘Anyone with any common sense and is willing to carefully read the text of Daniel 11:6 -11:19 will find that only ‘one king of the north’ is under discussion. And with the start of the prophecy speaking of ‘four kings of Persia’ (Iran) followede by a ‘fifth king’ called a mighty king of ‘Javan’ (Griekenland), this ‘one king of the north’ becomes ‘the six king’ oif this prophecy called ‘The book of truth’. This ‘six king’ is followed by another ‘king of the north’ who reigns for a short time mentiond in Dan.11:20; Openb.17:10! (which represents the ‘seventh king’ of prophecy) and then there is a final ‘eight king’who is called the ‘vile person’ and introduced in Dan.11:2.

Deze ‘drie’ vormen tezamen met de ‘vijf koningen’ uit Dan. 11:2-4 (vier uit Perzie + één uit Griekenland) dezelfde ‘acht koningen’, waarover de apostel Johannes spreekt in Openb. 17:11. Deze ‘achtste koning’ is zowel bij Daniel als bij Johannes het ‘Beest’, Daniel 11:21. De ‘identificatie’ van Daniel 11 met Openbaring 17 blijkt treffend hieruit, dat de ‘tweede koning van het Noorden’, die na enkele dagen ‘verbroken’ wordt (Dan.11:20) dezelfde is als de mysterieuze ‘zevende koning‘ uit Openb.17:10, die slechts een korte tijd blijft (die gedood wordt), maar waaruit de ‘achtste koning‘ opstaat als  ‘het beest dat bezeten is door de demon uit de zee’! (omgeving van Tyrus). Het ‘demonisch karakter van de antichrist’ is aangeduid in Openb.13 als het ‘beest uit de zee’, dat twee en veertig maanden macht ontvangt. Als ‘zevende koning’ (tweede uit het Noorden), ontvangt de ‘antichrist zijn dodelijke wond’, die tot verbazing van de wereld door demonische macht geneest en dan de ‘achtste koning’ (het beest, de derde koning uit het Noorden) voortbrengt!

Deze ‘achtste koning’ (als de koning van het Assyrische Noorden) is de heerser die:

1e. de gruwel der verwoesting plaatst in de heilige plaats van de Tempel te Jeruzalem, vs.31. 2e. hij zal zich verheffen als een god tegen elke god, zelfs tegen de God der goden, vs.36. 3e. hij zal zijn regeringszetel hebben in Jeruzalem, vs.45. 4e. hij staat op tegen Michael de aartsengel in de tijd van de grote verdrukking, hfdst.12:1. 5e. maar hij zal zijn einde vinden! 12:2… … … … bij de komst van Jezus Christus!

Een lossersakte

Gebeurtenissen die veronderstellen dat de met zeven zegels verzegelde boekrol nu door de wel meest verheven persoonlijke daad uit de Apokalyps, door het Lam zelf de boekrol uit de rechterhand van Hem die op de troon zat te ontvangen. Naar dit gebeuren heeft de gehele ‘zuchtende schepping, in vreemde slavernij’ uitgezien. Daar hebben de gelovigen Joden en heidenen naar gehunkerd: allen die gedurende duizenden jaren hebben geweten dat hun erfenis verspeeld was en dat deze uitsluitend door de Zoon van God, die Lam en Leeuw is, weer in het bezit van de mens kan worden gesteld. Met de overhandiging van het verzegelde contract neemt de inbezitneming van de erfenis een aanvang. In beginsel heeft Christus de wereld overwonnen, maar de overwinning  moet nog openbaar, manifest worden, als het vervreemde eigendom ‘gelost’ is. Hij alleen is het die als Losser en Redder op kan treden, want Hij alleen heeft de prijs met…Zijn bloed betaald! De boekrol geopend…(Openb.5:1-14)!

De Handelingentijd keert weer terug

Onder de Messiaanse leiders van wel zo’n 33 gemeenten in Israel is men de mening toegedaan dat er een vergelijking te trekken is met de Handelingen periode ten tijde van de apostelen. Men schat het aantal gelovigen in Israel  nu in op ruim 15.000, maar het kunnen er ook veel meer zijn! Uit deze plaatselijke gemeenten zijn dan ook weer zo’n 25 specifieke Messiaanse bedieningen onstaan. Al deze werkingen van de ‘Geest Gods’ wijzen op een voorbereidings tijd die zal uitlopen op het aanvangen van de 68e jaarweek, de week die identiek gekoppeld is aan de opening van de met zeven zegelen verzegelde boekrol uit Openbaringen 5. Het jaar 1967 is met de hereniging (re-united) van Jeruzalem op de 7e juni tijdens de Zesdaagse- oorlog daarbij cruciaal geweest! Vanaf die tijd begon het Messianisme  weer te herleven zowel onder de orthodoxe als onder de seculiere Israeli’s, Jeruzalem was weer de ondeelbare hoofdstad van Israel geworden. Ondertussen heeft de tijd niet stilgestaan en spoed men zich naar het moment van het proclameren van het Jubeljaar op 23 september in het jaar 2015,  de dag van ‘Yom Kippur’ ofwel Grote Verzoendag! (Lev.25:8-10)….en komt ook hier de ‘lossersakte’ niet in beeld van de Leeuw uit de stam van Juda!

Donkere wolken

Menigmaal heeft David Davis, hij is één van de Messiaanse leiders van de Kehilat Ha Carmel in Haifa in het ‘bulletin Prayer for Israel’ gesproken over het dreigende gevaar uit het Noorden, ook in zijn boek ‘in de geest en kracht van Elia’ spreekt hij over deze profetie uit Ezechiel 38 en 39, die betrekking heeft op het Noorden van Israel, in een tijd (anno 2010) waarin veel Israelisch zijn teruggekeerd naar de bergen van Israel (Ezechiel 36) en die nu veilig en rustig wonen en werken in het Bijbelse hartland van Judea en Samaria in de niet-ommuurde steden-! In de eerste en tweede Libanon oorlog hebben de inwoners uit de streek van Galilea zwaar te lijden gehad. De bedieningen van de profeten Elia en Elisa vonden eveneens plaats in het Noorden rondom de  bergen van Israel en in de vallei van Jizreel, zij hebben gezaaid op de akker van de Geest. Zo ook vandaag is de ‘Geest van God’ daar werkzaam, en niet in het minst door de kracht en de geest van de profetie, welks is het getuigenis van Jezus. De grote aanval die straks op het Noorden van Israel zal plaatsvinden wordt ook wel de invasie van Gog genoemd, en het is zeer aannemelijk dat met de vernietiging van deze Gog-Magog legers op de bergen van Israel, de ogen opengaan van het nog grotendeels ‘vleselijk’ Israel, want van die dag af en voortaan, zullen zij het weten dat hun God de Here is, zij verlangen immers tekenen! (Ezech.39:22;1Cor.1:22). Daar in het Noorden van Israel zal de opwekking beginnen, daar waar de duisternis het grootst is, denk aan Zuid Libanon en steden als Tyrus en Sidon die nu bolwerken zijn van Hezbollah, die de afgod Allah vereren! Het was de profeet Jesaja die de eerste stralen van Immanuels (God met ons) licht zag doorbreken door de duisternis van Noord Israel heen. ‘Galilea’ (kring) der heidenen (Jes.9:1) kan ook worden opgevat als een verwijzing naar de kring der heiden volkeren, dus dit slaat nog op iets veel groters. De Galilese bedieningen van Elia en Elisa waren ook naar buiten gericht, dus ook naar de heidenen toe, maar bij Jezus was dit heel gering, Hij is een dienaar van besnedenen geweest, om de beloften, aan de vaderen gedaan, te bevestigen, en dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat: Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw naam met snarenspel prijzen (Rom.15:8-9), zoals Israel geroepen is om straks een ‘licht der naties’ te zijn. De nacht breekt aan voor het Noorden van Israel, maar in de nacht waarin Hij verraden werd (zoals Israel nu verraden wordt door de naties) vertelde Hij aan Zijn Galilese discipelen: Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. (Mattheus 26:32). Op de opstandingsmorgen vertelde de engel van de Here bij het lege graf aan de Galilese Maria van Magdala: Hij is niet hier, hij is immers opgestaan….Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien, (Matth. 28:6-7). Op diezelfde opstandingsmorgen vertelt de opgestane Heiland Zelf aan Zijn discipelen: Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien (Matth.28:10). Dus het Noorden van Israel is de plaats waar het reveil zal doorbreken, daar waar de strijdt straks het hevigst zal zijn, zullen de 12 stammen en 12.000 uit elke stam verzegeld worden om in de geest en de kracht van Elia het Koninkrijk der Hemelen te proclameren! Ook de laatste woorden van Jezus op het moment van zijn terugkeer in de heerlijkheid worden gericht tot de Galileers en ook de engel zeide tot hen: Galileese mannen wat staat gij daar en ziet op naar de hemel (Hand.1:8-11). We weten dat Jezus stierf en opstond uit de doden op 33 jarige leeftijd. Hij verrichtte ook de meeste wonderen in de streek van Galilea hetgeen betekent cirkel, omtrek of district. De stam van het woord Galilea is ‘Gal’ gevormd door twee Hebreeuwse letters de Gimel (3) en de Lamed (30) met de som van 33. De zee van Galilea wordt in het Latijn ‘Tiberius’ genoemd. In Rome verdeeld de rivier de Tiber de stad in een noordelijk en zuidelijk deel. De gedeelde cirkel duidt op het getal PI (3.14) als de diameter van een cirkel x PI gelijk aan haar omtrek. Het gemiddelde waterniveau van het meer van Galilea, geindiceerd door haar zeer oude kustlijn, is 640 feet beneden de zeespiegel. Misschien niet helemaal samenvallend werd Israel veroverd door de Moslim-Arabieren in het jaar 640 A.D. Toch zien we ook hier weer iets ontstaan wat fasineerd: 640.4 x PI=2012; 639 xPI = 2007; 641 x PI =2013.7. Zoals we hebben gezien komt de naam Galilea als één van de meest in het oog springende symbolen voor in de verhalen van de Evangelieen verbonden met de bediening en opstanding van de Jezus Christus. Galilea wordt ook vermeld in de aankondiging van Maria’s zwangerschap door de engel Gabriel…. ‘En in de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth…. Maar nadat Ik zal zijn opgewekt, zal Ik u voorgaan naar Galilea….Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.’ (Luk1:26;Matth.26:32;Hand.1:11).

Zo zien we hier een cirkel omtrek ontstaan met een begin en een eindpunt, dat geldt ook in de zin van het verzegelde boek uit Daniel en het geopende boek uit de Openbaringen. Zo sluit a.h.w. de cirkel, de omtrek van het gesproken Woord en de manifestatie van het Woord in de persoon van Jezus Christus. Zo zal Hij straks weer aanwezig zijn, Zijn Parousia en niet in het minst om strijd te voeren tegen de vijandelijke legers in het dal van Josafat en op de vlakte  van Jizreel (Joel 3:12,14;2 Kron.20:1-30).

Het sluiten van het Boek vond plaats in de synagoge van Nazareth in de streek van Galilea, met de opdracht proclameer ‘het aangename jaar des Heren‘ (Luk.4:14-22). Inmiddels, als Hij strijd voert is het boek geopend, met de 7 zegels, de 7 bazuinen, en de 7 schalen (Openb.6:1). Het is een minutieus gebeuren, met de Tempel in het centrum van de tijd, met een actieradius naar de metropolen van deze tijd; ook de zon, maan en sterren zijn tekenen van de vaste tijden dus in de zin dat zij aanwijzingen geven voor de ‘Feesten des Heren’ (Gen.1:14;Lev.23:2Ps.104:19;Hand.2:16-21).

Newton’s Bijbels manuscript ontcijferd en het jaar 2012,… spreekt van een Godvrezende kennis!

Terug naar de twee heilshistorische begrippen, Israel en Jeruzalem anno 2010, begrippen die staan voor het komende Koninkrijk van Jezus Christus en Zijn wederkomst. Een aantal mathematische feiten zijn opgesomd en die staan onomstotelijk vast. Het werd de profeet Daniel al aangezegd dat het onthullende karakter van dit profetische boek in de eindtijd ‘Apokalyps’ zal worden, met de nadruk op de het openbaar-wording, het tevoorschijn komen van Jezus Christus bij Zijn wederkomst, hetgeen met nog meer  bijzonderheden wordt ontvouwd in het andere Apocalyptische boek ‘de Openbaring van Jezus Christus waarin het zelfs mogelijk is om ‘het getal van het beest te berekenen’, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig (Openb.13:18). De verhouding getal en naam moet ons niet verbazen; dit wordt verklaarbaar als we weten dat zowel in het Grieks als in het Hebreeuws alle letters een getalswaarde hebben en dat deze talen geen cijfertekens voor getallen kennen. Onnodig te zeggen dat er in de loop der tijden talrijke pogingen zijn gedaan bepaalde antichristelijke of als zodanige beschouwde personen onder het getal 666 te ‘vangen’. Denk aan de keizers Nero en Domitianus uit de eerste eeuw! In het Hebreeuws hebben de letters die Neron Cesar vormen de waarden:200-60-100-50-6-200-50=666. Heeft Jezus al niet gewaarschuwd voor degene die in zijn eigen naam komt? (Joh.5:43). In die zin wordt het rekenen ook weer actueel als we richting het jaar 2015/16 – 5776, waarbij de ‘tetrad’ (vier)tal van bloed rode manen en zonsverduistering op Soekkot en Pesach veelzeggend zijn!

Het ge-Opende boek (boek des levens, boeken of boekrollen) komen we ook tegen bij Israels najaars Feesten als Rosh Hasjana, Yom Kippoer, en Soekkot. Want als daar op de 1e tishri het Rosh Hasjana (Joods Nieuwjaar) aanvangt is deze dag geworden tot een jaarlijkse oefening voor het laatste oordeel dat ieder mens eenmaal te wachten staat, en waar de boeken geopend worden. Het beeld van een hemelse rechtbank is verder uitgewerkt in Dan.7:9-10. Het eerst wordt het boek gebruikt in Ex.32:31-33. Het boek des levens komt verder voor in Ps.40:8,56:9,69:29,139:16. Ook in het Nieuwe Testament  komt het boek des levens voor in Filip.4:3 en wordt het herhaaldelijk gemoemd in de Openbaring 3:5,13:8,17:8,20:12,15,21:27.  Rosh Hasjana is een jaarlijkse Dag des Heren, zoals door de profeten beschreven en waar in Joel 2:12 e.v. wordt opgeroepen tot bekering omdat de Dag des Heren in aantocht is. Tien dagen liggen er tussen Rosh Hasjana en Yom Kippur waarin men kan terugkeren (‘tesjoeva’=bekering) uit een leef omgeving van daar waar de troon des satans staat in figuurlijke en letterlijke zin… Pérgamum (Openb.2:12-13), om vervolgens te worden ingeschreven in het Boek des Levens (Openb.3:5) wat dan tot uiting komt in de grote vreugde op de dag van Yom Kippoer! (Openb.5:8-14).

What lies ahead?

Israels premier Benjamin Netanyahu maakt zich grote zorgen en die zorg is niet weggenomen, ook niet na zijn 5 daagse bezoek aan de V.S. Iran is een levensgrote bedreiging voor Israel, maar ook voor West-Europa. Steeds duidelijker wordt de profetie ingevuld in een tijdperk die op haar ‘volheid’ wacht en buiten elk  menselijk -verduisterd- verstand valt te beredeneren.

‘Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman. Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen, in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israels die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid (Ezech.38:8-9).

Dit is de sleutel tot de grote veranderingen in de wereld, die tevens tot de periode van de Apokalyps – de grote verdrukking – zullen leiden, de invasie van Gog in Israel!

 

‘Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.’ (Joel 2:28-32).

Gerard J.C. Plas

Be Sociable, Share!
 Posted by at 21:27

  2 Responses to “Het verzegelde boek uit Daniel-Het geopende boek uit Openbaring – editorial”

  1. My cousin recommended this blog and she was totally right keep up the fantastic work!

  2. If you could e-mail me with a few suggestions on just how you made your blog look this excellent, I would be grateful.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Translate »