Mar 232018
 
The Star That Astonished The World

The Star That Astonished The World

Het is de grote verdienste van Dr. Ernest L. Martin (1932-2002) geweest die in zijn boek ‘The STAR That ASTONISHED The World’ gezocht heeft naar het vaststellen van de identiteit van de in het Nieuwe Testament vermelde ster van Bethlehem (Matth.2:2,9). Het is geen religieus boek, maar wel een boek dat spreekt van gedegen historisch en astronomische onderzoek met als resultante het bepalen van die fascinerende samenstand van hemellichamen die in de volheid van de tijd heeft plaatsgevonden bij de geboorte van Jezus van Nazareth (Gal.4:4).

Reviews about this research …

“Professor Martin has presented a reasoned argument which deserves to be considered seriously.” -Prof. F.F. Bruce, University of Manchester, England.

“Of all the theories currently clustering around the Christmas star, I believe Martin’s may be the most plausible.” -Richard H. Schneider, Senior Staff Editor, Guideposts Magazine.

“The accounts of Josephus and the entire history of this period [the time of Christ’s nativity] have been reassessed recently, with important new results, by Ernest L. Martin, whose book, The star that Astonished the World, has become the authoritative source on the subject.” -Dr. Craig Chester, Astronomer (Monterey Institute for Research in Astronomy), Imprimis Magazin.

Chronlogical Rundown …

The nativity occurred on September 11, 3 B.C. Note the following sequence of historical events.

 1. Joseph and Mary’s journey to Bethlehem for the “census” occurred at the very close of the Jewish civil year – an apt time for a registration of peoples to happen. It was in the summer season and before the rains set in that would have made it difficult.
 2. Jesus was born in a stable in the twilight period of September 11th, the Day of Trumpets, 3 B.C.
 3. He was circumcised on September 18, 3 B.C. (the eight day for the circumcision rite is reckoned inclusively).
 4. He was dedicated in the temple on October 20/21, 3 B.C.
 5. Luke says: They returned into Galilee, to their own city Nazareth (2:39). This means they did not go to Egypt after the birth of Jesus. After all, they had only gone to Bethlehem for the “cencus,” not to move there. So, the family returned to Nazareth in the latter part of October, 3 B.C.
 6. Then for some reason, they decided to move to Bethlehem. This could have been in the Spring or Summer of 2 B.C. They set up house, having no need for the temporary type of shelter they had when Jesus was born (Matthew 2:11).
 7. On December 5th (Kislev 7) of 2 B.C. the youth tore down the eagle from the east entrance to the temple.
 8. Then on December 25, 2 B.C., when the King planet Jupiter came to its stationary point in mid-Virgo the Virgin, it would have been seen “stopped over Bethlehem” as viewed from Jerusalem. The Magi then went to Bethlehem and gave the child the gifts they brought from the east. Jesus was now a paidion (Greek: toddler) not a brephos (Greek: infant, as in Luke). He was old enough to stand and to walk. In the papyrus codex Bodmer V of the Proto-Evangeliumof James written in Egypt in the fourth century, it even states that the Magi were able to see Jesus “standing by the side of his mother Mary” (21:3). This shows early opinion that the visit of the Magi to give gifts to Jesus was long after his birth. This giving of gifts by the Magi would have occurred during the days of Hanukkah when Jewish fathers were accustomed to give gifts to their children. This would have appeared quite proper to Jewish people.
 9. With the warnings of the Magi, Joseph and Mary immediately took Jesus to Egypt in late December of 2 B.C.
 10. Immediately after this, Herod killed all the male children “from two years old and under” (Matthew 2:16). This matter of killing children two years old can now make better sense. If Jesus was born on 11 September, 3 B.C., the slaying of the innocents was about 15 months after his birth. If the conception period were also considered, it comes to 24 months exactly. This may be a helpful clue that Jesus was indeed born in September, 3 B.C. and why the Magi saw Jesus “standing by the side of his mother Mary”.
 11. Soon afterward, the two illustrious rabbis were tried and sentenced by the Sanhedrin. This could have been in early January of 1 B.C., and then a few days later (on January 10th) the eclipse of the Moon occured that Josephus mentioned.
 12. Herod then died about January 28th (Schebat 2) in 1 B.C.
 13. Later, in the Spring of 1 B.C., the Passover occurred during which 3000 Jewish worshippers lost their lives in the temple.
 14. In the Summer and Autumn of that year (1 B.C.) The War of Varus took place.
 15. Then, about twenty-eight years later, Jesus was baptized by John the Baptist sometime in either October or November of A.D. 27 at the beginning of a Sabbatical Year. Jesus then began his official ministry with the Passover and Pentecost season of A.D. 28 and was finally crucified in A.D. 30.

Geen essentiele vraag!

Wanneer is Jezus Christus geboren? Voor veel gelovigen is deze vraag helemaal geen vraag, want als antwoord krijg je dan te horen aan het begin van onze jaartelling natuurlijk! En in welk jaar was dat dan? In het jaar nul, maar rekenkundig kan dat jaar helemaal nooit bestaan hebben, want na 1 voor Chr. komt het jaar 1 na Chr. Maar op welke dag is Hij dan wel geboren en is het schanierpunt tussen 1 voor Chr. en 1 na Chr. dan misschien wel op de dag nauwkeurig aan te geven?

Gelukkig is het antwoord op deze vragen niet echt van essentieel belang als het gaat om de ‘weg der behoudenis’ van de mens. Maar het heeft wel alles te maken met Gods heilsplan aangaande Israel en de heidenvolken. God had immers in het boek Genesis al gezegd dat de zon en de maan gezet zijn tot TEKENEN en tot GEZETTE TIJDEN, en tot DAGEN en JAREN (Gen.1:14-16).  De profeet Jeremia onderricht het huis Israels dat zij niet de weg der heidenen opgaan in angst voor die tekenen des hemels die zij nu juist tot afgoden maakten, en juist hier leert de Schrift ons dat ook in de laatste dagen’ naar Jezus eigen woorden, er grote tekenen aan het uitspansel des hemels Zijn komst zullen aankondigen! (Matth.24:29-30).

Een astronomisch gebeuren!

De kennis van deze astronomische gebeurtenissen is echter in de kerkhistorie totaal zoekgeraakt. Overgebleven is een ietwat romantisch gebeuren of een mysterieus geloof in een dan wel of niet bestaande ster van Bethlehem, die de ‘wijzen’ (astrologen) volgden. De profeet Daniel zegt echter dat in de ‘eindtijd’ de kennis van Gods heilsplan zal vermeerderen, en het blijkt dat dit reeds het geval is met de geboorte van Jezus Messias (Dan.12:4,9). Een recent voorbeeld daarvan is dat in de Verenigde Staten in de maand december in 600 planetaria voor belangstellenden deze hemelglorie te zien is van deze unieke samenstand van hemellichamen -planeten- rondom de zon die tijdens de geboorte van Jezus moet hebben plaatsgevonden.

In de laatste decennia van het huidige Computertijdperk is het mogelijk gemaakt om elke samenstand van planeten uit alle tijden te reconstrueren. Het is Dr. Ernest L. Martin voormalig directeur van de Academy for Scriptural Knowledge in Portland geweest die in zijn boek ‘The STAR That ASTONISHED The World’ uiteenzet dat in de periode van 3 B.C. – 2 B.C. voor Christus er een zeer interessant astronomisch gebeuren heeft plaatsgevonden. Deze astronomische aankondiging van Jezus geboorte als de ‘Koning der Joden’ is zo indrukwekkend geweest, dat de wijzen (astrologen) uit het Oosten’ niet eens vroegen of de ‘Koning der Joden’ was geboren, maar alleen . . . waar is Hij nu! Want zo zeiden ze, wij hebben de ster (planetconstellation) in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen (Matth.2:2). Ook David heeft daarvan geprofeteerd in Psalm 19 als hij spreekt ‘de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigd het werk Zijner handen’. De apostel Johannes heeft in het Apocalyptische boek de Openbaring van Jezus Christus melding moeten maken van een samenstand van hemellichamen en het groeperen van sterren, waaronder de geboorte van Jezus Christus destijds heeft plaatsgevonden (Openb.12:1-3).

‘En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren’.

Rosh Hasjana is de sleutel

Ernest Martin zegt dan verder dat in dit astronomisch tijdsbestek tussen 3 B.C. – 2 B.C. er 9 grote conjuntions hebben plaats gehad! Drie grote conjunctions vinden plaats tussen 12 Augustus en 14 September 3 B.C. De eerste daarvan is de conjunction van de hemellichamen Jupiter (de koningsplaneet) en Venus die zichtbaar is op 12 Augustus 3 B.C., gevolgd door de conjunction van Mercurius en Venus negentien dagen later op 31 Augustus, en tenslotte is het (de Koningsster) Regulus en Jupiter (de Koningsplaneet) die op 14 September in een conjunction verschijnen. Het zijn deze explosies van licht die nu iets groots van hemel glorie aankondigen!

De geboorte aangekondigd!

Als deze hemel glorie met de zon en planeten gepositioneerd binnen de constellati0n in het sterrenbeeld van Leo de Leeuw (de constellatie van Juda – van waaruit de Messias bestemd was te komen) of in Virgo de maagd (Gen.49:10;Jes.7:14), verschijnt daar vervolgens in de zevende maand Tishri, de Nieuwe Maan in de aankondiging van Rosh Hasjana (Joods Nieuwjaar) de dag van het bazuingeschal dat elk jaar plaatsvindt op de 1e Tishri (Lev.23:24;Num29:1). Deze samenstand van hemellichamen en groeperingen van sterren geven het ‘grote teken’ weer dat in de hemel gezien wordt dat de apostel Johannes moest opschrijven! (Opb.12:2). Het is in dit tijdsbestek dat de geboorte van de Messias Jezus plaatsvond, overgebracht naar onze Romeinse kalender was dat exact met een speling van anderhalf uur 6.15-7.45 p.m. op 11 September 3 B.C., de Dag vanhet Bazuingeschal!

‘een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren’ (Openb.12:2-3).

Loofhuttenfeest?

Sommigen hebben eveneens gedacht dat Jezus geboren zou zijn in die periode maar dan op het feest van Sukkoth’ (Loofhuttenfeest) dat plaatsvond van 26 September tot 3 Oktober 3 B.C., daar Johannes in zijn Evangelie vertelt‘dat Jezus onder ons heeft getabernakeld’ (Feast of Tabernacles) denkend aan het verblijf in de Loofhut tijdens het Loofhuttenfeest (Joh.1:14). Toch is dit tijdstip van geboorte niet aannemelijk!

Feitelijk is daar ook een bewijs voor aan te voeren dat Jezus geboorte op dat tijdstip niet mogelijk was; daar het volgens de Torah vereist was dat alle Joodse mannen drie maal per jaar in Jeruzalem moesten zijn voor de drie grote Feesten van Peseach – Sjawoe’ot – Sukkoth (Deut.16:6,11,16). Nochtans is het de evangelist Lukas die ons vertelt dat gedurende de tijd van Jezus geboorte . . . ‘ze allen op weg gingen om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad’! (Luk.2:3)

Major Conjuctions 3 and 2 B.C.

Date 19 May, 3 B.C. – Time 22.47  Objects MercurySaturn; Date 12 June, 3 B.C. – Time 16.06 Objects VenusSaturn; Date 12 Aug., 3 B.C. – Time 5.20 Objects VenusJupiter; Date 31 Aug., 3 B.C. – Time 21.03 Objects MercuriusVenus; Date 14 Sept., 3 B.C. – Time 5.05 Objects JupiterRegulus; Date 17 Feb., 2 B.C. – Time 15:15 Objects JupiterRegulus; Date 8 May, 2 B.C. – Time 16:10 Objects JupiterRegulus; Date 17 June, 2 B.C. – Time 17.53 Objects JupiterVenus; Date 26 Aug., 2 B.C. – Time 15:15 Objects MarsJupiter.

Een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dagNu kunnen we uit de Schrift nauwkeurig nagaan dat er tussen de schepping van de eerste Adam en de komst van de laatste Adam –Jezus Messias- 4000 jaar liggen. We merkten al eerder op dat de geboorte van Jezus plaatsvond in de ‘volheid van de tijd’ (gr. chronouGal.4:4). We mogen veronderstellen dat Adam door God geschapen, zijn taak aanving op de priesterlijke leeftijd van 30 jaar, zo ook is de laatste Adam Jezus Zijn priesterlijk werk begonnen op 30 jarige leeftijd, evenals Jozef en David (Luc.3:23;Gen.41:46;2Sam.5:4). De aanvang daarvan was het moment dat Jezus uit de Hemel die Vaderlijke stem hoorde zeggen: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon,  in Wie Ik Mijn welbehagen heb’ (Matth.3:17). Het was in het jaar 27 A.D. dat Jezus Zijn gezalfde priesterlijke dienst aanving, maar door Zijn kruis dood op Golgotha, zo abrupt werd afgebroken op één van de toppen van de Olijfberg in het jaar 30 A.D. (Dan.9:26). In dat zelfde jaar sprak Hij nog in zijn profetische rede over de Tempel en Jeruzalem, die in het jaar 70 A.D. verwoest werd; dus een generatie van 40 jaar die we in de Schrift wel meer tegenkomen zoals in: (Hebr.3:9,10;Matth.4:2; Hand.1:3;Ex.24:18;Jona 3:4!)

De profetische woorden door de apostel Paulus gesproken in Hebreeen 4:1-10 over Israels sabbatsrust geven een belangrijke aanwijzing omtrent het sabbathsjaar (zevende dag) de rust die God heeft toegezegd (2 Petr.3:8). Dat wil zeggen, dat na zes werkdagen van 1000 jaar (6000), gerekend vanaf Adams optreden, we nu heel dicht genaderd zijn bij dat ultieme punt van aanvang van het Messiaanse Vrede Rijk in de zevende dag, en zijn er vanaf de geboorte van Jezus gerekend in het jaar 3 B.C. nog eens 2000 jaar verstreken hetgeen plaatsvond in de vorige eeuw in het jaar 1998 op de 1e Tishri (5759) Rosh Hasjana dus op 20 September, wat ook nog eens 50 jaar betekende na het uitroeping van de staat Israel op 14 mei 1948! Inmiddels hebben we in 2008 het 60 jarige bestaan van de staat Israel gevierd, waarbij in dat zelfde jaar op 29 september aan de vooravond van Rosh Hasjana dat bijzondere ‘teken Gods’ op de monitoren van Wall Street in New York verscheen (als de vingers van een mensenhand in de dagen van de koning Belsazar in het jaar 539 B.C. 7×77=539), waar te zien was dat de Dow Jones op een verlies stond van -777.68 punten.Is dit speculatief? Neen! Want feitelijk is alles speculatief te noemen ook als ik plannen maak voor de dag van morgen, want is er nog een morgen? Alleen het Woord Gods heeft een precisie die zo volmaakt is dat Gods heilsplan in de sterren staat geschreven (Psalm 19:1-7)!

 • ‘De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, en de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan de einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat; hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn zonnegloed.’ 

What lies ahead?

In die prachtige advents tekst uit Micha ligt feitelijk heel Gods heilsplan al vast . . . ‘En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israel. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af’ (Micha 5:1). Hier komen we opnieuw de stad Bethlehem tegen gelegen in de velden van Efratha waar David zijn kudde schapen weidde. In die velden galmde op 11 September 3 B.C. op Rosh Hasjana als van een bazuin ‘een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Ere zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in mensen een welbehagen’ (Luk.2:13-14). Zie ook die alles te boven gaande woorden en roep van Jezus Messias [de hoop der heerlijkheid Gods] in de Apocalyps (Opb.22:16).

‘Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.’

 

Vertrekken op het juiste tijdstip. De conjuction op 12 Augustus 3 B.C. van Venus en Jupiter in de constellation van Leo (de Leeuw uit de stam van Juda) moet voor de ‘wijzen’ (astrologen) uit het Oosten om te vertrekken naar Bethlehem een bijzondere betekenis hebben gehad, die in het feit lag dat zij kennis hadden van de profetie aangaande de geboorte van Jezus (Jes.11:1-10;Matth.2:5-6). De laatste conjunction van planeten deed zich voor met Mars, Venus en Mercurius op 27 Augustus 2 B.C.

Ernest Martin beschrijft dan verder dat de planeet Jupiter stopte in buik streek  van Virgo, the Virgin (in het midden van de constellatie), precies op 25 December 2 B.C. Was het mogelijk voorJupiter stationair te blijven over de village van Bethlehem in die tijd? De Bijbel zegt, dat de ster de ‘wijzen’ voorging totdat zij aankwamen in Jeruzalem en daar stopte. Bethlehem ligt ongeveer 5 miles (8 kilometer) ten zuiden van Jeruzalem, maar hoe kan Jupiter (of enige planeet of ster) verschijnen in de richting van Noord naar Zuid om de ‘wijzen’ te leiden naar Bethlehem? Moet het hele verhaal dan gerekend worden tot een verzonnen of wonderbaarlijk verhaal? Toch niet! Een zorgvuldig lezen van Mattheus maakt de zaak helder. Weymouth vertaalt het vers als volgt: “The star they had seen when it rose led them on until it reached and stood over the place where the babe was” (Matth.2:9).

Als de ‘wijzen’ aankomen, dan verblijven Jozef en Maria niet langer in een stal (gr. fatnei-Luk.2:16) maar in een huis (gr. oikian-Matth.2:11). Jezus is dan besneden en opgedragen in de Tempel 40 dagen na zijn geboorte (Luk.2:21-24). Jezus is dan geen baby meer, maar een peuter van ruim 15 maanden. Belangwekkend hierbij is, dat Jupiter die al in een stil staande positie stond over de village van Bethlehem, het ook de zon was die op 25 december in een ‘standing still’ positie stond voor de gebruikelijke ‘Winter Solstice’ (21 dec.-22 jan.), de tijd waarop de zon terugkeert op haar schijnbare baan, en deze dag ook nog eens de derde dag van het Joodse Chanukkah Feest was, wat in dat jaar 2 B.C. begon op 23 December ofwel op de 25 dag van de 9e maand Kislev, (de dag waarop in 163 B.C. de Tempel werd gereinigd en opnieuw werd ingewijd), en de ‘wijzen’ uit het Oosten hun giften gaven aan het nieuw geboren kind (Joh.10:22).

Zo zien we ook hier weer dat al deze gebeurtenissen van doen hebben  met de Feesten van Israel als ‘Mijn gezette hoogtijden’ (Lev.23:2;Gen.1:14), die doorslaggevend zijn als het gaat om de ‘vaste tijden’ ontworpen door de Allerhoogste, en gemanifesteerd in de omloopstijden van zon, maan, en planeten (Hand.2:20;Joel 2:31).

Jeruzalem als vertrekpunt

Als er door de profeet Jesaja in het licht van de profetie, over de stad Jeruzalem heerlijke dingen worden gezegd, zoals… ‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op’. . .‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel’ (Jes.60:1;62:1), dan spreekt Jesaja niet over een illusie, maar over het manifest worden van iets dat alle verbeeldingskracht te boven gaat. Het essentiele daarbij is, dat de hedendaagse turbulente tijden in de strijd om Jeruzalem, en waar anno 2011 de hele geopolitieke wereld bij betrokken is, de geest der profetie de enige ‘bovennatuurlijke krachtbron’ is die ons dan daar bij enig inzicht wil geven in de goede afloop daarvan! ‘Aanbid God! ‘Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie’ (Opb.19:10)! Het is Jezus Christus Zelf die aan het lezen en horen van de(ze) profetie een bijzondere zaligspreking verbindt met de woorden…’Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij’ (Opb.1:3;22:7).

Jeruzalem, ondeelbare hoofdstad van Israel! ‘Als ik u vergeet, Jeruzalem,’ . . . ‘Want daar staan de zetels van het recht’, de zetels van het huis van David. Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben’ (Ps.137:5;121:5-6). Deze stad Jeruzalem, die vanaf de 7e juni 1967 herenigd (re-united) werd in die voor Israel zo beslissende ‘Zesdaagse-Oorlog’ is in barendsnood in het wachten op Messias Jezus, als de Leeuw (Leo) uit de stam van Juda.

 • ‘Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen’ (Zach.12:2-3).

Aftellen is begonnen!

Het is de kracht van het profetische Woord geweest die de eerste Christen Zionisten aan het eind van de 19 eeuw de Joodse Zionist Theodor Herlz konden overtuigen van het belang van een Joodse staat. Deze Herlz was het dan ook die in 1897 op het éérste Zionistencongres in Bazel als visionair een profetisch gezicht kreeg, wat hij formuleerde in de uitspraak, dat er over 5 of tenminste 50 jaar (Jubeljaar) een Joodse Staat zou zijn ontstaan in het land ‘Eretz Israel’. Proclameerde Herlz hier een aanstaand Jubeljaar? De tijdsduur van Jubeljaar naar Jubeljaar omvat 50 jaren (Lev.25:8-10)! Het opmerkelijke is nu dat vanaf Israels terugkeer naar het Beloofde land er 6 ‘volheden van tijd’ zijn terug te vinden in een aantal gebeurtenissen die voor Israel in de 20e eeuw van historisch belang zijn geweest, zoals: . . . het eerste Zionistencongres in 1897, de Balfour declaration van 1917, het VN besluit in 1947 inzake het verdelingsplan, de oprichting van de staat Israel in 1948, de Zesdaagse oorlog van 1967, en in 2008 het teken -777.68 (som 21+14=35) op de monitoren van Wall Street aan de vooravond van Rosh Hasjana op 29 september . Het getal -777 spreekt hier van de 3 jaarweken van 7 jaar die nog openstaan, het getal 35 vande 5 jaarweken van 7 jaar die hun loop vonden vanaf de zalving van Messias Jezus in het jaar 27 A.D. tot op het jaar 62/63 A.D. waarop die 67e jaarweek zo abrupt werd afgesneden! (Hand.28:26-28).

De Generaties

Mozes de profeet (Deut.18:15) was 120 jaar toen hij stierf, en Noach predikte 120 jaar voordat de zondvloed kwam.Hetzijn de getallen 50, 60,70, die hier opvallen, en is de tijdsduur van een geslacht dan 40, 50, 60, 70, 100 0f 120 jaar? De woorden van Jezus Messias spreken hierbij een duidelijke taal als hij zegt: ‘Zo ook u, wanneer udeze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, Ik zeg u, dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is’ (Luk.21:31-32;Matth.24:33-34). [Zie  artkel: ‘Dit geslacht van…This generation’].

‘Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach in de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal  ook dekomst vande Zoon des mensen zijn’ (Matth.24:37-39).

We leven anno 2011 in een ‘afgemeten tijdruimte van 120 jaar’ (18972016/17) waarin de Messiaanse Koning Jezus Messias wederom in het ‘vol worden van de  tijd’ zich aan Israel, de heidenvolken en de kosmische wereld gaat openbaren! Zijn geboorte in Bethlehem in de landstreken van Efratha gingen toen gepaard met een hemel glorie van oogverblindende planeten constellaties rondom de zon tussen 3 B.C. – 2 B.C. De ‘Eeuwige’ heeft toen de aandacht van de gehele wereld op dat gebeuren in Israel met bazuingeschal bevestigd, door het tijdstip van geboorte, van Jezus op Rosh Hasjana op 11 September 3 B.C. vast te leggen in de onderlinge stand van de planeten, waar de apostel Johannes dat tijdstip astronomisch heeft aangegeven in het Apocalyptische boek de Openbaring van Jezus Christus (Opb.12:2-3). De 4000 jaar vanaf Adams optreden op 30 jarige leeftijd in de hof van Eden werden vervuld bij de doop van Jezus in de Jordaan in het jaar 27 A.D. toen ook Hij eveneens 30 jaar oud was! De rust (shalom) die God Israel beloofd heeft (Hebr.4:1-4) wacht nog op het vol worden van de zesde dag (4000+2000), waarvan de 2000 jaar vanaf de geboorte van Jezus die zijn volheid bereikte op Rosh Hasjana op de 1e Tishri ofwel 20 september 1998! Als nu levende in het negende Jubeljaar als bij een voldragen zwangerschap, die inging bij de hereniging van Oost en West Jeruzalem in 1967 op de 7e juni, is het wachten op de zevende dag, een dag van 1000 jaar waarbij de Shalom vanuit Jeruzalem in het Messiaanse rijk een voldongen feit zal zijn! [zie: artikel ‘Jubeljaar en de volheid van tijd’].

 

zon en maan eclipses 2014-2015

zon en maan eclipses 2014-2015

Bloed rode manen!

Wederom zullen er naar de profetie gesproken zowel in het naderbij komen van de dag des Heren, als na de verdrukking van die dagen, zons- en maansverduisteringen plaatsvinden en zal vervolgens aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen (Joel 2:31;Matth.24:29-30;Luk.21:25-26). Aanzetten hiervan vonden plaats in de jaren 49 en ‘50 zo vlak nadat Ben Goerion op 14 mei 1948 in de ‘onafhankelijkheidsverklaring’ de staat Israel had uitgeroepen; evenzo was dit het geval bij de hereniging’ (re-united) van Jeruzalem in ‘67 en in ‘68 waarin die jaren vier (tetrad) opeenvolgende bloedrode manen te zien waren enwel op de 15 Nissan Pesach, en op de 15 Tishri Sukkoth. Het eerst volgende (tetrad) viertal bloedrode manen zal zich voordoen in 2014 en 2015. Het religieuze jaar in 2015 (5775) dat aanvangt op de 1e Nisan begint dan met een totale zonsverduistering, en wordt gevolgd door een bloedrode maan op de 15e Nisan, Pesach.Het burgelijk jaar in 2015 (5776) dat aanvangt in de zevende maand op Rosh Hasjana de 1e Tishri begint dan met een zonsverduistering gevolgd door weer een bloedrode maan op de 15 Tishri, Sukkoth. Daar nog tussenin ligt de ‘Yom Kippur’ (Grote Verzoendag) op de 10 Tishri (5776) van 2015!

Herstel van muren en Tempel!

Deze ‘Yom Kippur’ of Grote Verzoendag (Lev.25:8-10) op 23 september 2015 is een heel bijzondere! Gerekend naar de jaarweken uit Daniel 9 en de grote smart die de profeet had over de verwoesting van de Tempel en de muren van Jeruzalem; wordt hem aangezegd dat daar 7 jaarweken van 7 jaren (49 jaren) zullen verlopen omtrent het herstel van de Tempel en de muren van Jeruzalem (Dan.9:25-26). Vanaf het herstel met inwijding van de Tempel, zijn de 70 jaarweken hun loop begonnen, en is Israel ‘Ammi’ (Mijn volk) en functioneel (Dan.9:24)! Na een reeks van 69 cyclussen van 19 jaar, om de maan-kalender en de zonne-kalender op elkaar af te stemmen en waarin 7 schrikkelmaanden vallen (3,5,8,11,13,16,19), zes van dertig dagen en één van 29 dagen, en waar een schrikkeljaar in -de burgerlijke zonnejaar-berekening- valt, wordt de extra dag ook toegevoegd aan het bijzondere maanjaar. Deze Metoncyclus wordt gebruikt voor de berekening van Pesach. Deze cyclus van 19 jaar is veelal terug te vinden in de Bijbel, met name aangaande de stad Jeruzalem. [zie: artikel ‘Bestemming der Eeuwen’]. Die 69e cyclus bereikte zijn volheid in 1948 toen een gedeelte van de stad Jeruzalem in handen viel van de Jordaniers, maar pas op het ultieme moment na de 70e cyclus van 19 jaar kwam Jeruzalem in 1967 weer geheel in Israelische handen, maar nu als de ongedeelde hoofdstad van Israel! Ook hier weer die ‘gezette hoogtijden’ als de Feesten van Israel waarbij zon en maan in de vervulling van Israels profetie omtrent Jeruzalem tekenen zijn tot Gods eer! (Jer.31:35-37;Luk.21:24).

De verzegelde boekrol!

Daarom is die ‘Yom Kippur’ (Grote Verzoendag) van 23 september 2015 zo ontzaglijk belangrijk, ‘omdat niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde die met zeven zegels verzegelde boekrol’, die heilshistorisch tot in de eindtijd verzegeld blijft, ontzegeld kan worden (Dan.12:4,9;Opb.5:4-5). Nu dan komen we op een punt dat het heil voor Israel en de heidenvolken als ‘een vervreemde erfenis, een erfgoed waar geen schepsel kan aan komen, maar uitsluitend door Christus Jezus ontsloten kan worden’, een aanvang neemt, en de (heils)geschiedenis zich niet blijft herhalen als een stompzinnige repeterende breuk met oneindige uitkomsten die in praktische zin alleen maar tot nog meer chaos en verderf zullen leiden. Hier zien we menselijk gesproken dat door ‘t menselijk falen de geschiedenis van Israel en Jeruzalem in de laatste decennia van de 20e eeuw, na het grote debacle in 1967 [om na de herovering van het Tempelplein het binnen 24 uur te verkwanselen], de Yom Kippur Oorlog van 1973 waar regering en leger faalde, met het menselijk getal 6 als een tijdspanne, met hoogmoed en onverschilligheid, gaat roepen naar die Ene Naam! De 42 jaren die er liggen als een uiterste grens tussen die ‘Yom Kippur’ van 1973 en de dag van de ‘Yom Kippur’ in 2015 zijn een heenwijzing naar de geboorte van die ene Naam uit de 42 geslachten (3×14), met de 42pleisterplaatsen’ van verfrissing en rust, mag men uitzien naar het Lam . . . als het wachten op de Leeuw uit de stam van Juda de wortel Davids die overwonnen heeft! (Matth.1:1-17;Num.33:1-49;Opb.5:5).

Mozaische wetgeving!

Op wonderbaarlijke wijze is namelijk een stuk Mozaische wetgeving, de gelijkenis en ook het stramien van het verlossingsproces aangaande de mens en wereld, in het boek “Openbaring van Jezus Christus” opgenomen.

De wet van Mozes immers bepaalde dat iedere vijftig jaar, in het Jubeljaar (Lev.25:8-10), verkocht land aan de oorspronkelijke eigenaar of diens erfgenamen moest worden teruggeven. De losprijs werd betaald door de Losser, een naaste bloed-verwant van de man die uit armoede, of om andere redenen, zijn grond, of een deel daarvan, had moeten verkopen.

Deze inzettingen hebben een rijke profetische strekking. Wezenlijk is dat het land Israel ofwel de wereld van de HERE is en dat het verkochte erfdeel weer aan de Eigenaar moet worden teruggeven. Het is Messias Jezus, Die daarvoor, als de naaste Bloedverwant, met Zijn Bloed betaald heeft. Daarom is Hij de grote “Losser” (Goel), die in de volheid van de tijd (na zeven maal zeven sabbatsjaren) de aarde weer loskoopt. In het licht van deze losser-procedure krijgt het visioen van Openbaring 5, de opening van de boekrol met de zeven zegels, een buitengewoon verrassende en voor de uitleg van het laatste Bijbelboek bepalende betekenis in het licht van de 7 x 7 (sabbatsjaren) weken gerekend vanaf de hereniging (re-united) van Jeruzalem tijdens de “Zesdaagse-Oorlog” op 7 juni 1967 tot aan de ‘Yom Kippur’ (Grote Verzoendag) van 2015 op 23 september!

Lossersakte!

Het boek met de zeven zegels is een Lossersakte. Wél heeft Christus de losprijs reeds betaald met Zijn bloed, maar, zoals de wet ook luidde, pas ná een bepaalde tijd kwam het vervreemde eigendom weer in handen van de oorspronkelijke eigenaar en diens erfgenamen. Bij de “lossing” door Christus gaat het om de gehele wereld.

In hoofdstuk 5 van de Apocalyps staat dat niemand waardig is de zegels van de boekrol openen; uitsluitend Christus, Die immers de losprijs heeft betaald, mág en kán dit volbrengen. Nérgens wordt zó indringend de hopeloze positie van de mensheid duidelijk, als in dit gedeelte van “Openbaring”. Nérgens ook wordt duidelijker geillustreerd, dat álle pogingen van de het verloren paradijs terug te winnen, vergeefs zijn. Ten diepste wordt de mens in dit fragment van “Openbaring” voor het “blok” gezet.

Niemand is immers waardig de zegels van de Lossersakte te verbreken (óók de hemelse wezens niet), dan Hij, Die de losprijs betaald heeft. Het betekent de definitieve afrekening met alle illusies, utopieen, ideologieen én religies, om de mens en de aarde te verlossen!

In dit adembenemende moment, waarin zelfs God zwijgt, blijkt plotseling de alles overtreffende betekenis van Christus’ offer!

Na het recht en de waardigheid die Christus Zich verworven heeft, de zegels van de Lossersakte te verbreken en dáármee de wereld in bezit te nemen, is de toe-eigening nog geen werkelijkheid. Willen wij de zware gerichten en rampen die over de mensen en de wereld komen in de Dag des HEREN nóg wat dieper peilen dan als strafgerichten, dan moet óók de noodzaak  in het oog worden gevat, dat de eindgerichten zuiveringsprocessen zijn, om de indringers te verdrijven. Want satan en zijn trawanten én zijn collaborateurs uit de mensenwereld, hebben de losprijs van Christus nooit aanvaard en weigeren het losgekochte eigendom, d.i. letterlijk álles, prijs te geven. Het losgekochte eigendom moet worden veroverd, zowel op de machten buiten de mens als op de machten in de mens (Lev.25:8-10, 23-25; Jer.32:6-12, 14-15; Openb.5:1-14)

Visioenen onder het zesde zegel

Als deze lossersakte” in het licht van de losser-procedure (Lev.25:8-10;Openb.5:1-14), de opening van de met zeven zegels verzegelde boekrol die van binnen en van buiten beschreven mogelijk maakt en vervolgens ontsloten wordt, zijn daar 7 zegels, 7 bazuinen, en 7 schalen van oordeel en gerichten manifest om het ‘bezette gebied’ -de planeet- aarde,  (wederrechtelijk door de ‘Vorst dezer wereld’ bezet) te onttronen!

De aarde als een dronkaard!

 • ‘Angst, valkuil en strik over u, bewoners van de aarde! En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid, neervallen zal in de valkuil, en wie opklimt uit het midden van de valkuil, gevangen zal worden in de strik. Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven. Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zin zal neervallen en nniet meer opstaan’ (Jes.24:18-20).

Zoweldeze profetie uit Jesaja, als Jezus woorden in zijn escatalogische rede (Matth.24;Mark.13;Luk.21) geven als één der grote tekenen van het einde dat onder het gebeuren van het zesde zegel plaatsvindt een visioen weer van een indrukwekkende als ontzettende beschrijving van een natuurramp, die ook de aardse atmosfeer treft en zelfs de zon en maan verduistert. Deze verschijnselen die onder het zesde zegel plaatsvinden (Opb.6:12-7:17) houden onderling verband met elkaar. De zonsverduistering, de bloedrode kleur van maan, hemellichamen die op de aarde vallen, het ‘terugwijken’ of  ‘ineenkrimpen’ van de hemel, (d.i. het ‘uitspansel’ of wat wij de atmosfeer noemen), maken in dit visioen waarschijnlijk deel uit van één groot catastrofaal gebeuren. Voor wat de aardbeving betreft, drukt het Griekse woord ‘seismos’ (6:12), dat hier in de tekst gebruikt wordt geen gewone aardbeving uit, maar een als van een aardschudding, en dan van bijzondere hevige kracht! Verder zegt de tekst dat het hier niet gaat om een lokale aardbeving maar om een ‘als door een schok getroffen’ de gehele planeet treft, die alle berg en eiland van zijn plaats rukt (6:14). Het lijkt hier veel op een tuimeling die de aarde maakt, (als een ballon door een rukwind), waardoor de planeet weer in zijn oorspronkelijke stand zal terugkeren, en een Messiaans perspectief, waaronder de klimatologische veranderingen op aarde  grote invloed zullen hebben op het gezond worden van de menselijk ziel en geest!

Messiaans Vrederijk!

De geboorte van de Messiaanse Koning der Joden in de velden van Efratha -Bethlehem op Rosh Hasjana in het jaar 3 B.C. 11 september, heeft als uiterste consequentie dat het zal culmineren in het manifest worden van een hemelsbestuur op aarde naar de woorden van Jezus, ‘Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiedde, zoals in de hemel zo ook op aarde’ (Matth.6:10), dus het tevoorschijn komen, het apocalyps worden [door alle gerichtsoordelen heen] van het komende Messiaanse Vrederijk!

‘Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isai, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddelozen doden. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de Wortel van Isai er zijn, Die zal staan als een banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn’ (Jes.11:1-10). 

{[Wat ik helaas nu tegenkom op verschillende sites is het volgende …

Beschuldigingen over en weer van valse profeten en profetie! Maar laat één ding duidelijk zijn! We zitten niet te wachten op die laatste 7 jaren of de laatste jaarweek uit de profeet Daniel hoofdstuk 9 de verzen 24-27! Wel is het zo dat we thans de drie laatste jaarweken van 3 x 7 jaren = 21 jaar, op 23 september 2015 of de 10e Tishri 5776, zijn ingegaan … … !!!]}  

wwwaskelm.com

**********************

Geminids Meteor Shower 2017 in Israël

www.astronomyisrael.com

**********************

ISRAËL TODAY: Nieuws uit Israël

Video van de dag!

www.israeltoday.nl  

**********************

WEG UIT BABYLON / laat Jeruzalem in uw hart opkomen

www.weguitbabylon.nl

**********************

U.S.A.

www.foxnews.com

www.breitbart.com

**********************

ZIE HET VOOR DAGELIJKS NIEUWS uit de vele nieuws bronnen:

www.wimjongman.nl  / dagelijks nieuws …

**********************

TAKING TORAH TO THE NATIONS:

www.elshaddaiministries.us – LiveStream te volgen op Sjabbat iedere zaterdagavond van 19.00 – 21.30 u.

***********************

Israël News / websites:

www.iltv.tv

www.ynetnews.com

www.israelnationalnews.com

www.jerusalempost.com

www.debka.com

www.timesofisrael.com

**********************

Nederlandstalige website met actueel Midden-Oosten nieuws:

www.franklinterhorst.nl

**********************

Gerard J.C. Plas

Be Sociable, Share!

  9 Responses to “The STAR That ASTONISHED The World and the Day of Trumpets 11 september 3 B.C.”

 1. Great site. A lot of useful information here. I’m sending it to some friends!

 2. Heel fijn dat een vooraanstaand historicus bij “Vrienden van Israël” aan bod komt. Hij heeft altijd gezegd geen profeet te zijn, maar zijn blik op het verleden geeft wel een zeker gezag over zijn blik op de toekomst. De invloed van de antichrist nl. de pseudo-christus is overal voelbaar. Laten wij acht slaan op het profetische woord… totdat de morgenster opgaat in onze harten. Het is goed het hele boek door te nemen.

 3. Useful blog website, keep me personally through searching it, I am seriously interested to find out another recommendation of it.

 4. Misschien is dit iets voor jullie!

  http://www.youtube.com/watch?v=m9QlQgiM9kQ

 5. —- De 2 ‘dagen’ uit Hosea 6 —-

  Hosea 6 spreekt van een periode van 2000 jaren (2 ‘dagen’) waarna Israël weer opgericht zal worden.

  En dan hebben we het dus over het moment van de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg waarbij het Joodse volk Hem zal herkennen en Hem zal aannemen als hun Messias waarna het 1000-jarig vrederijk een aanvang zal nemen en Jezus Messias zal heersen vanuit Sion over de gehele aarde.

  Hosea 6 spreekt van een periode van 2000 jaren die ligt tussen twee overeenkomstige gebeurtenissen.

  Unaniem wordt de denkfout gemaakt dat de wederkomst aan het einde van de laatste jaarweek een terugkomen van Christus zal zijn nadat hij 2000 jaren eerder ten hemel voer.
  Dat is niet juist.

  Wanneer Christus neerdaalt op de Olijfberg is dat het ‘moment in de tijd’ waarop Hij zich voor de 2e maal zal openbaren als de Joodse Messias.
  En dat moment zal exact 2000 jaren later plaatsvinden dan toen Hij zich voor de 1e maal openbaarde als de Joodse Messias.

  De Heere Jezus openbaarde zich voor de 1e maal als de Joodse Messias toen Hij 30 jaar oud was ten tijde van zijn doop in de Jordaan in het najaar van ons kalenderjaar 27.

  De geboorte van de Heere Jezus geschiedde eveneens in het najaar, 3 jaren voor het begin van onze jaartelling, 4000 jaren na de schepping.
  Dat wil zeggen dat het moment van Jezus’ doop in de Jordaan en daarbij de 1e maal dat Hij zich openbaarde als de Messias, 4030 jaren na de schepping plaatsvond.

  Verder geredeneerd ligt het moment van Zijn wederkomst voor het Joodse volk aan het einde van de laatste jaarweek, 6030 jaren na de schepping.

  Nu zullen velen zeggen: “Dat is dus 30 jaar later dan verwacht”.
  En dan zeg ik: “Nee, geenszins, de 6000 jaren zijn op het moment van de wederkomst precies vol”.
  Er is absoluut geen sprake van uitstel met betrekking tot de timing van God Zijn plan.
  Ook is er geen sprake van inkorten van de tijd (van die dagen) want zo staat dat niet in de grondtekst.

  —- Het begin van de periode van 6000 jaren —-

  Onze God is een God van orde. Dat leert de Bijbel ons overduidelijk.
  Dat wetende moeten we bij het bestuderen van God Zijn Woord dan ook volstrekt logisch nadenken!

  De 6000 jaren kunnen nooit aangevangen zijn bij de schepping.
  Daar was immers geen enkele reden voor?

  God Zijn plan tot wederoprichting van alle dingen dat in totaal 6000+1000=7000 jaren omvat, trad in werking direct na de zondeval. Op dat ‘moment in de tijd’ maakte de Heere God gewag van Zijn plan: “….en het zaad (Christus) van de vrouw (Israël) zal u (Satan) de kop vermorzelen ….”.

  De periode van 6000 jaren als deel van God Zijn plan tot wederoprichting van alle dingen, ging namelijk in, direct na de zondeval.
  Dat is volstrekt logisch omdat daar toen alle reden toe was!

  De paradijselijke periode duurde dus 6030-6000= 30 jaren.

  Dat wil dus ook zeggen dat de ‘leeftijd’ (de wasdom in jaren), welke Adam meekreeg ten tijde dat hij geschapen werd, ook 30 jaren betrof.
  Dat is ook volstrekt logisch omdat er anders geen orde is!

  Toen Adam stierf had hij 930 jaren geleefd en had hij dus ook, wanneer de Heere God een perfecte orde daarin betrachtte, een verouderingsproces ondergaan dat overeen kwam met een leeftijd van 930 jaar.

  Tijdens de paradijselijke periode bestond er namelijk geen verouderingsproces en behield de mens z’n scheppingsleeftijd.
  Pas na de zondeval trad een verouderingsproces in werking.
  Het paradijs kon dus niet langer duren dan de scheppingsleeftijd van Adam.
  En …. Adams scheppingsleeftijd moest gelijk zijn aan de duur van de paradijselijke periode.
  Anders is er geen sprake van absolute orde.

  Na een periode van 30 jaren kreeg Satan toestemming om de mens te verleiden.

  De Bijbel leert ons: In de 1e Adam zijn we verloren en in Christus (de 2e Adam) zijn we behouden.

  Maar de overeenkomst gaat dieper: De 1e Adam werd, nadat hij 30 jaren had geleefd (en zijn leeftijd inmiddels overeenkwam met de mate van zijn wasdom) door Satan verleid en zondigde, waarbij hij de gehele schepping met zich mee voerde in zijn val.

  Christus, de 2e Adam, werd eveneens op een leeftijd van 30 jaar door Satan verleid en …. zondigde niet!!

  Er staat immers geschreven dat, na Zijn Doop in de Jordaan, de Geest Hem terstond (!) uitdreef naar de woestijn om aldaar verzocht te worden door de Satan?

  —- Symbolische perfectie in God Zijn Woord en in God Zijn handelen —-

  Nu we ontdekt hebben dat de zondeval 30 jaren na de schepping plaatsvond, krijgt het moment ‘in de tijd’ dat de zondvloed plaatsgreep extra betekenis.
  God Zijn handelen is volmaakt en getuigt steeds weer van een symbolisch perfecte orde.
  Dat geldt o.a. ook voor God Zijn handelen ‘in de tijd’.
  Want wat zien we met betrekking tot het moment van de zondvloed?
  Na de zondeval brak een periode aan die gekenmerkt kan worden als ‘de mensheid onder de zonde’.
  De zondvloed kwam, als een oordeel over de zonde, gerekend vanaf de zondeval na een periode van 1625 jaren.

  Welnu, 1625 is 125 x 13.
  En 13 is het getal dat de Heilige Geest heeft verbonden aan het begrip ‘zonde’.

  God Zijn handelen ‘in de tijd’ getuigt steeds weer van een bijzondere symbolische perfectie met betrekking tot o.a. een moment ‘in de tijd’, gerekend vanaf de schepping of gerekend vanaf de zondeval.
  Symbolische perfectie kan bijvoorbeeld ook ontdekt worden in de duur van een zekere periode of in een aantal malen dat iets gebeurt.
  De muren van Jericho vielen, als een oordeel over de zonde, nadat de Israëlieten er in totaal 13 maal omheen getrokken waren.

  De getallensymboliek die in de Hebreeuwse en in de Griekse grondtekst kan worden ontdekt onderstreept ook vaak een bepaalde gebeurtenis of feit.
  Merk op hoe de Heilige Geest door middel van het Woord het feit onderstreept dat de Heere Jezus voor ons tot zonde is geworden toen Hij gekruisigd werd.
  Het opschrift boven het kruis luidde: “Jezus van Nazareth, de Koning der Joden”.
  De getalswaarde van “Jezus van Nazareth’ is 2197. En 2197 is 13 x 13 x 13 !!!!
  Hoe treffend wordt hiermee door de Heilige Geest benadrukt dat de Heere Jezus voor ons tot zonde werd!

  Uit het verslag van de ‘wonderbare visvangst’ leren we o.a. dat het getal van de gemeente van Christus, 17 is.
  Henoch, als type van de gemeente, werd na een veelvoud van 17 jaren van de aarde weggenomen.

  En dat brengt ons bij niet te ontkennen en volstrekt logisch(!) heilsfeit dat over een luttel aantal jaren na nu (2013) staat te gebeuren: De opname van de gemeente.

  Dat op deze site daar met geen woord over wordt gerept vind ik een ernstige tekortkoming !!!
  Naarmate deze dag steeds naderbij komt bespeur ik dat deze verwachting steeds meer op de achtergrond geraakt.

  De opname van de gemeente is ‘in de tijd’ symbolisch perfect te duiden evenals vele andere begrippen zoals ‘de tijden der heidenen’, onze ‘dagen als van Noach’, enz., enz.

  Over het laatste, onze ‘dagen als van Noach’ wil ik nog het volgende opmerken:
  De Heere Jezus zegt over deze dagen dat die zullen worden losgesneden/afgesneden omdat anders geen vlees behouden zou blijven.
  Men heeft vertaald ‘ingekort’ en dat is niet juist. De oorzaak voor deze onjuiste vertaling ligt in het feit dat men de typering niet begrijpt.
  Het is toch volstrekt logisch dat ‘onze dagen als van Noach’ nu niet geheel zullen aflopen?
  Na een totaal van 120 jaar volgt immers een totaal-oordeel net als destijds in Noach’s dagen?
  En dat kan niet.
  Onze ‘dagen als van Noach’ zijn daarom losgesneden/afgesneden van een totaal van 120 jaren net zoals de 69 jaarweken zijn losgesneden/afgesneden van de 70 jaarweken en er nog 1 jaarweek resteert.
  Onze ‘dagen als van Noach’ vormen het grootste deel van een totaal van 120 jaren van God Zijn geduld vooraleer Hij de aarde zal treffen met een totaal-oordeel, een vuur-oordeel na het 1000-jarig vrederijk.
  De korte tijd dat de Satan zal worden losgelaten na het einde van het 1000-jarig vrederijk maakt de 120 jaren vol.
  Onze ‘dagen als van Noach’ vingen aan in het najaar van 1917 toen tot het Joodse volk de uitroep klonk: “Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!”.

  Oplettende Joden die kennis hadden van het Woord (de wijze maagden met olie in hun lampen) ‘hoorden’ toen de voetstappen van de naderende Messias! (Ps. 119:105 ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’).

  Ten tijde van het najaar van 1917 waren er sinds de schepping 5920 jaren voorbijgegaan.

  En nu komt het: De getalswaarde van de tekst “Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” is precies 5920 !!!

  Met een hartelijk shalom!
  Cees.

 6. Via Ben Kok op uw site terecht gekomen,
  Mijn complimenten voor het gezonde uiterlijk maar bovenal uw artikelen.
  Zou ik in aanmerking mogen komen uw berichten regelmatig van u te ontvangen en mag ik met vermelding van herkomst deze ook plaatsen op mijn eigen site?
  Vast bedankt
  GBY
  en Shalom
  Yiooda.

 7. Graag wil ik iets kwijt over het jubeljaar.

  De oplettende lezer zal uit mijn vorige bijdrage wel begrepen hebben dat ik het einde van de laatste jaarweek in het najaar verwacht van ons kalenderjaar 2027.
  Dit betekent dat het 1000-jarig vrederijk ook aanvangt in het najaar (september/october) van 2027.

  Dit moment klopt met de symbolisch perfecte timing die ontdekt kan worden in God zijn handelen in-de-tijd.
  Het 1000-jarig rijk, het Koninkrijk der hemelen dat op aarde zal nederdalen, vangt aan met een jubeljaar (het 120e).

  Ten tijde van Jezus’ doop in de Jordaan, in sept/okt van ons kalenderjaar 27, en dus om en nabij de Joodse jaarwisseling, waarbij Hij zich openbaarde als de Joodse Messias had het Koninkrijk ook aan kunnen vangen.
  Wanneer de Joden Hem toen hadden aangenomen als de lang verwachte Messias, had direct het Koninkrijk aangevangen.
  Johannes de Doper, als de wegbereider, als de heraut, had Zijn komst al vooraf aangekondigd.
  Het Joodse jaar dat toen begon zou dus ook een jubeljaar moeten zijn geweest.

  En was dat ook het geval?

  Ja, dat was inderdaad het geval !!!
  In Lucas 4:19 zegt de Heere Jezus namelijk dat het toen een jubeljaar betrof:

  16 En Hij kwam te Názareth, waar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op de dag van de sabbat in de synagoge; en stond op om te lezen.

  17 En Hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja; en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, waar geschreven was:

  18 De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart;

  19 Om de gevangenen te prediken loslating, en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren.

  20 En toen Hij het boek toegedaan en aan de dienaar teruggegeven had, zat Hij neer; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen.

  21 En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.

  Dit gebeurde kort na Zijn doop in de Jordaan waarop Hij zich (voor de 1e maal) openbaarde als de Joodse Messias hetgeen plaatsvond in het najaar van ons kalenderjaar 27.

  Het Joodse volk nam Hem toen niet aan en er volgde een 40 jaar durende periode van geduld die de Heere God in acht nam waarna de tweede tempel in het najaar van ons kalenderjaar 67, werd verwoest.

  Het Joodse jaar dat liep van sept/okt van ons kalenderjaar 27 tot sept/okt van ons kalenderjaar 28, was een jubeljaar !!
  Ook Flavius Josephus verhaalt daarover !!

  Het eerstvolgende jubeljaar in onze tijd, vangt dus aan in sept/okt van 2027 (2000 jaar later = veelvoud van 50 jaren later).
  De laatste jaarweek eindigt dus eveneens omstreeks sept/okt 2027.
  De laatste jaarweek vangt dus aan, 7 jaar eerder, omstreeks sept/okt 2020.

  De gemeente wordt opgenomen na een symbolisch perfect aantal jaren (13 x 153 jaren) sinds haar ontstaan (en dat was in het voorjaar van ons kalenderjaar 31).
  De openbaring van de mens der wetteloosheid wordt getalsmatig symbolisch perfect ondersteund (1989 jaren na het ontstaan van de gemeente en 1989 is het getal van de ‘Satan temidden van de zonen Gods’ (Job 1)).
  En dat laatste ook nog es op een voor de Satan perfect moment in-de-tijd, gerekend vanaf de schepping (na een veelvoud van 73 jaren (73 is het omgekeerde van het getal van de godheid: 37).
  En dat moment valt in het voorjaar van ons kalenderjaar 2020.
  (ik heb dat al eens uitvoerig op http://appie.abspoel.nl/ beschreven)

  Het zogenaamde verbond dat de antichrist zal sluiten met Israel, zal dus plaatsgrijpen in het najaar van 2020 (aanvang laatste jaarweek).

  De mens der wetteloosheid, de antichrist heeft dus gedurende een half jaar durend charme-offensief al zoveel macht aan zich getrokken dat hij namens de heidense (en dus ook Islamitische) volkeren dat verbond kan sluiten.
  De gemeente is dan reeds een half jaar eerder opgenomen en er zijn enkel nog heidenen en het Joodse volk (voor zover dat geen deel had in de opname).

  Dat betekent dus dat voorafgaand aan het moment dat de mens der wetteloosheid zich in een leidersfiguur openbaart, die leidersfiguur al redelijk op de voorgrond getreden is.
  Maar hij is dan nog niet de antichrist.
  Het kan ook niet anders want die figuur komt niet als een duveltje uit een doosje (toepasselijk gezegde 🙂 zomaar opdagen.
  In het paradijs was dat ook niet zo want gedurende 30 jaren had Satan al een soort vertrouwensrelatie met de mens opgebouwd.

  Ik let goed op Obama omdat hij de beste, zeg maar de slechtste 🙂 papieren heeft.
  Bovendien is hij geboren op de 6x6x6e dag van het jaar en wanneer hij in de poel des vuurs geworpen wordt, in het najaar van 2027, is hij 66 !!
  Dat ik in hem de komende antichrist zie is mijn inschatting en ieder mag van mij daar het zijne van denken.

  Wat met betrekking tot het einde van de jaarweek in sept/okt 2027 zo bijzonder is, is het feit dat dat moment waarop Jezus zich voor de tweede maal als de Messias zal openbaren aan het Joodse volk, precies 2000 jaar (2 ‘dagen’) verder in de tijd ligt dan het moment ten tijde van de eerste maal dat Hij zich aan het Joodse volk openbaarde als de Messias (direct na Zijn doop in de Jordaan).
  Dit is het wat in Hosea 6 bedoeld wordt.

  Ik meen de wijsheid niet in pacht te hebben maar zet me ertoe om zo goed mogelijk de Bijbel, God Zijn Woord te begrijpen en zo moet u het bovenstaande ook lezen.
  Het kan gebeuren dat anderen aangespoord worden tot toetsing van hetgeen ik als mijn toekomstverwachting onder de aandacht breng en deze verwachting wellicht zullen overnemen.

  Dan komt het misschien zo ver dat we als gemeente zullen zeggen: ‘mannen broeders, de tijd die ons rest is kort, wat kunnen we samen nog doen?’.
  Het is nog dag. Er kan nog gewerkt worden !!

  met een hartelijk shalom van Cees.

 8. I create a leave a response whenever I especially enjoy a article on a website or
  if I have something to add to the conversation. It’s caused by the fire displayed in the post I looked at.
  And on this article The STAR That ASTONISHED The World and the Day of Trumpets
  11 september 3 B.C. – editorial » Stichting Vrienden van lsraël.
  I was moved enough to post a leave a responsea response :
  -P I do have some questions for you if it’s okay.
  Is it simply me or does it look like like some of these remarks appear like they are left by brain dead individuals?
  😛 And, if you are writing at other places, I’d like to follow you.
  Would you make a list all of your communal pages like your Facebook page,
  twitter feed, or linkedin profile?

 9. Привет!
  алексей макаров бинарные опционы
  бинарные опционы с функцией trade follow
  математическая стратегия бинарных опционов
  андрей медведев бинарный опцион официальный сайт

  http://voyage39.ru/kak-otkryt-binarnyy-opcion.php
  http://i-03.ru/binarnye-opciony-rezume.php
  http://volokbiz.ru/nayti-binarnye-opciony.php

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Translate »