Dit geslacht van 70 jaren … ‘This Generation’ – editorial

 Artikelen  Comments Off on Dit geslacht van 70 jaren … ‘This Generation’ – editorial
Jan 012013
 

Zowel in Matth. 24:34 als in Luk. 21:32 spreekt de Here Jezus in zijn profetische rede over … ‘dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschiedt.’ De vraag is nu, is de duur van een geslacht dan 40, 50, 70, 100, of 120 jaar. De tijdsduur van een ‘jubeljaar naar jubeljaar’ omvat 50 jaren.

De uitdrukking ‘dit geslacht van … this generation’ heeft niet altijd betrekking op een bepaalde tijdsspanne, maar geeft ook iets van het karakter aan. We lezen zestien keer over ‘dit geslacht’ in de evangeliën, daarbij ook over ‘een boos en overspelig geslacht’ en ‘een overspelig en zondig geslacht’. Met betrekking tot ‘dit geslacht’ lezen we bijvoorbeeld: ‘De mannen van Ninevé zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen’ (Matth. 12:41). Blijkbaar wijst deze uitdrukking hier op meer dan slechts de generatie die leefde gedurende de tijd dat de Here Jezus op aarde was. In Hebr. 3:10 zegt de Here een afkeer te hebben van ‘dit geslacht’, waarover in het O.T.   veel overeenkomsten gevonden kunnen worden. Verder spreekt Kol. 1:26 over het geheimenis dat ‘eeuwen en geslachten lang’ verborgen is geweest. Het woord ‘geschiedt’ in vers 34, zou beter vertaald zijn met ‘beginnen’ of ‘misschien beginnen te geschieden’. In de voorgaande verzen van Matth. 24:29-31 zien we wat er mogelijk zou beginnen te geschieden, … ‘de zon zal verduisterd worden, de maan haar glans niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.’ Sommigen zullen zeggen dat deze dingen nog niet hebben plaatsgevonden, … maar zij begónnen wel te geschieden; alleen dit proces zette niet door vanwege het feit dat Israël zich toen niet bekeerde. In de vergelijking van Joel 2:10 en 28-31 met Matth. 24:29 gaat het over wonderen aan de hemel, die voorafgegaan worden door dingen die zich op aarde afspelen. Ook gaat het over de uitstorting van de geest, … ‘en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt‘ (Joel 2:28-31).
Petrus zegt op Sjawoe’ot dus met Pinksteren dat het uitstorten van de geest zoals dat toen gebeurde, voorzegd was door de profeet Joel (Hand.2:16). Daarbij citeert hij Joel niet alleen met het oog op de geestelijke gaven, maar noemt hij ook wat Joel zegt, m.b.t. de zon, de maan en de sterren.
Bedenk daarbij ook dat deze dingen geschiedde in de 63e jaar week, nadat de Messias in de 62e jaar week als de Gezalfde in de 63 jaar week werd uitgeroeid (Dan.9:25-26).

De profeet Joel spreekt in totaal over veertien onderwerpen, waarvan er zeven zijn vervuld en zeven nog op de vervulling wachten. In Hand. 3:19-21 lezen we dat deze tekenen vervuld zullen worden als Israël berouw toont, en het zijn deze tekenen die aan de komst van de Zoon des mensen voorafgaan. Het ‘geslacht’ van Matth. 24:34 is hetzelfde woord als dat wat genoemd wordt in Hand. 2:40 ‘laat behouden uit dit verkeerde geslacht‘ (gr.genea). Dit ‘geslacht’ dat leefde tijdens de bediening van de Here Jezus en tijdens de Handelingenperiode, is niet voorbijgegaan, zonder dat ‘deze dingen beginnen te geschieden’, maar zullen voortgaan met ‘geschieden’, zodra het de tijd daarvoor is! Vandaar ook dat we kunnen zeggen dat waar Handelingen 2 en 3 aanvangen omstreeks het jaar 30 A.D. en de 70 jaarweken uit Dan.9:24 doorliepen tot op Hand. 28:26-28, ofschoon dan ook abrupt worden afgebroken in die 67e jaar week omstreeks het jaar 62/63 A.D., het Openbaring 1 vers 1 is wat dan ook opent met de woorden ‘om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet‘, dit dan tevens ook het begin zal moeten zijn waar de laatste 3 jaar weken van de 70 weken weer hun loop krijgen! In de Handelingentijd waren de apostelen ervan overtuigd dat een spoedige terugkomst van de Here Jezus nog in hun ‘generatie’ (geslacht) zou plaatsvinden, zie: (1 Petr. 4:7; Jak. 5:7-9; Hebr. 10:37; 1 Joh. 2:18; 1Cor. 1:7; 7:29, 10:11; 16:22; Rom. 13:12, 16:22; 1Thess.4:13-18). Dus de realiteit in acht nemend moest die hoop op een spoedige terugkomst omstreeks het jaar 70 A.D. gerealiseerd kunnen worden! Een tijdsspanne van ongeveer 40 jaar gerekend vanaf Sjawoe’ot/Pinksteren in het jaar 30 A.D. Deze eerste eeuw van onze jaartelling noemt men ook wel het ‘keerpunt in de geschiedenis’ rond het gebeuren in Hand. 28:26-28 en is moeilijk te overschatten. Hier houdt eigenlijk de ‘Bijbelse geschiedenis’ op, en bijna tegelijkertijd houdt Israëls zelfstandige bestaan op. Het voorspel van de val van Jeruzalem in het jaar 70 A.D. zette vrijwel gelijktijdig in. Daarmee begon een ‘ballingschap’, met allerlei vervolging, die al de vorige overtrof. Men mag gerust spreken van een wereldramp. Israël was als heilskanaal, tot zegen der volken, onbruikbaar geworden. Wat het christendom hier tegenover heeft gesteld in de loop der geschiedenis, weegt toch niet op tegen het heil dat gekomen zou zijn, indien Israël niet gefaald had (Joh.4:22).

Jeruzalem werd grondig verwoest en de puinhopen heetten voortaan ‘Aelia Capitolina’, daar de Romeinen elke herinnering aan Israël van de aarde wilde wegvagen en het land vanaf die tijd ‘Palestina’ werd genoemd (land der Filistijnen). Aan het eind van de 19e eeuw keren de eerste ‘Zionisten’ weer terug naar het land wat hun ‘onvoorwaardelijk is toegezegd (Gen. 12:6,7; 13:14,15; 26:2,3,24; 28:13,14).
Het is Theodor Herlz die in 1897 op het eerste Zionistencongres in Bazel een profetische uitspraak doet als hij zegt dat er over 5 jaar en zeker over 50 jaar er een Joodse Staat zou zijn. Een naar gevoel bekruipt mij als men van christelijke zijde zo afgeeft op die Zionisten van het eerste uur, als zouden zij geheel ontdaan zijn van alle Bijbelse pprofetie en in ongeloof hun ideaal hebben willen verwezenlijken. Juist ook Herlz heeft in zijn overwegingen aan het eind van de 19e eeuw contact gezocht met een aantal ‘Christen Zionisten’ waaronder ds. William E. Blackstone die aan de grondlegging van het zionisme gestaan heeft, ook was dr. Ethelbert W. Bullinger bekend om z’n -Dispensational Truth’s- een ware vriend van Herlz, samen hebben zij in London en op het Europese Continent Israëls Profeten bestudeerd. Ook hier kunnen we spreken over een ‘geslacht’ dat zich op 14 mei 1948 realiseerde dat de Joodse Staat Israël na 50 jaar een feit was! ‘Laat de berg Sion zich verheugen; laat de dochters van Juda juichen om uw gerichten.
Gaat rondom Sion en trekt eromheen, telt haar torens, richt uw aandacht op haar voormuur, doorwandelt haar paleizen, opdat gij het aan het volgende geslacht kunt vertellen’ (Ps.48:12-14). ‘Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen … dit worde opgeschreven voor een volgend geslacht, en het volk dat geschapen zal worden, zal de Here loven … want mijn dagen verdwijnen als rook, mijn gebeente gloeit als in een vuurhaard’ (Ps. 102:4,14,19). Doet dit niet denken aan de concentratiekampen gedurende de dagen van Nazi-Duitsland! Onlangs nog heeft Israëls premier Benjamin Netanyahu voor een gehoor van Europese leiders bij de herdenking 65 jaar na Auswitz in Polen verklaard dat de -profetie uit Ezechiël 37 zich vervuld heeft- in de ‘geslachten‘ vanaf het eind der 19e eeuw toen de eerste Joodse immigratie (aliya) plaatsvond!
Het was generaal Edmund Allenby die op 9 december 1917 op de eerste dag van ’t Chanukafeest, voor Jeruzalem stond, en opdracht gaf om alle bestaande vliegtuigen te laten opstijgen om boven Jeruzalem op 10 december pamfletten te laten strooien met de opdracht ‘geef je over’! ‘Als vliegende vogels, zo zal de Here der Heerscharen Jeruzalem beschutten redden en sparend bevrijden’ (Jes.31:5). Zo werd Jeruzalem bevrijd van de Turkse overheersing, en was het lot van het Ottomaanse rijk bezegeld! ‘Bewaar mij als de appel van het oog, berg mij, in de schaduw van uw vleugelen’ (Ps. 17:8). Een vergelijkbare situatie deed zich voor in 1967, waar 70 jaar na 1897 en 50 jaren na 1917, we óók hier kunnen spreken van één ‘geslacht’, dat na bijna 2000 jaar bij de ‘Klaagmuur’ en op het ‘Tempelplein’ uit de Thora rollen reciteerde, zong en bad tot de ‘Eeuwige’. ‘God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten; opdat men op de aarde uw weg kenne, onder alle volken uw heil. Dat de volken U loven, o God; dat de volken altegader U loven. Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt’ (Ps.67:1-5). De hereniging van Jeruzalem op 7 juni 1967 wordt door veel Israëli’s gezien als vervulling van de profetie die gevonden wordt in Ps.122:2-3, ‘Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wél samengevoegd is’, … en dat -de tijden der heidenen-, een profetie door de Here Jezus uitgesproken … ‘de stad Jeruzalem door de heidenen vertrapt zal worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn’ (Luk. 21:24). Sinds die historische ‘Zesdaagse Oorlog’ van 1967 hebben de Israëli’s hun hoofdstad Jeruzalem als ondeelbaar en eeuwig beschouwd!
Zo zien we dat het voortdurend om een tijdspannen gaat van 50 en 70 jaren overeenkomend met een ‘geslacht‘ of ‘jubeljaar‘; ook de apostelen uit de Handelingentijd hadden hun verwachtingspatroon daarop gebaseerd als het ging over een spoedige terugkomst van hun Here en Heiland, Messias Jezus.
Opnieuw wil ik duidelijk maken dat het mij hier niet gaat om het berekenen van de komst van Israëls Messias en onze Here Jezus Christus, want dag en uur van Zijn komen worden ons niet geopenbaard, wel gaat het er mij om te laten zien dat het hier op z’n minst om een ‘Schriftuurlijk’ gebeuren gaat, in de ontwikkeling van Gods heilsplan met Israël, de Volken en de Gemeente! De ‘tekenen‘ geven een sterk vermoeden dat er wel degelijk iets aan de hand is, en indien deze dagen niet worden ingekort ter wille van ‘this last generation er geen mens behouden zal worden (Matth.24:22). Het gaat mij om de feiten die voor zichzelf spreken, en niet om een enkeling die zomaar een visioen of iets dergelijks ontvangt en dan daar een heel theologische raamwerk omheen bouwt.

Eén ding is wel duidelijk dat God in deze tijd ‘ijvert voor Zijn volk’, om het zowel in materieel opzicht als in ‘geestelijke zin’ terug te brengen aan Zijn hart. ‘Zie, Ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon; Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, in trouw en gerechtigheid’ (Zach.8:1-23).

Het zijn dus weer de ‘geslachten‘ die binnen Jeruzalem zullen wonen. Vandaag de dag zien we weer mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, en jongens en meisjes die daar spelen op de pleinen der stad. Is dit niet het wonder van deze 21e eeuw! ‘Zou het dan ook in Mijn ogen te wonderlijk zijn’? Het boek Prediker zei het al, ‘wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dan zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon’ (Pred.1:4-9). Het verleden zal onvermijdelijk terugkeren in de toekomst. Zo is er een vergelijking te maken met het Jeruzalem in de dagen van Ezra en Nehemia en het Jeruzalem van nu! We hebben gezien dat de jaar weken zo abrupt werden afgebroken in die 67e jaar week aan het eind van Handelingen 28 omstreeks het jaar 62/63 A. D. Met als conclusie dat er nog 3 van de 70 weken zijn overgebleven. Zo konden in die dagen van Ezra en Nehemia de 70 jaar weken uit Dan.9:24-26 niet eerder beginnen nadat Jeruzalem herbouwd, Tempel en muren ingewijd waren, hetgeen een voorbereidingstijd had van 7 weken van 7 jaren en dus 49 jaar duurde! Israël was in die voorbereidingstijd nog ‘lo-Ammi’, niet mijn volk!
Zo bevindt Israël zich nu in een zelfde situatie als vóórheen, toen na de 49 jaren dus in het 50e de 70 jaar weken begonnen te lopen. Zoals ik al eerder heb aangetoond ‘verklaart het verleden ons de toekomst’! Dus is enige vergelijk mogelijk.
Als men de profeet Jesaja vraagt naar de afloop van de geschiedenis antwoord hij met de woorden, ‘geeft te kennen, hoe het vroeger was, opdat wij het overdenken en kennis nemen van de afloop’ (Jes. 41:22, 23; 46:9-10; 1Cor. 10:11). Nu doet zich het bijzondere feit voor dat als we het ‘duality principle’ toepassen op de situatie van nu, we vanaf 7 juni 1967 toen de stad Jeruzalem haar ‘re-unification’ beleefde en 49 jaren dus 7×7 jaar verder rekenen, we dan ook nog aansturen op een ‘Jubeljaar’ het 50e en wat dan ook nog valt op Yom Kippur (Grote Verzoendag) de 10e dag van de zevende maand Tishri in het jaar 5776, of 23 september 2015! Ook dan zijn we alweer één generatie verder dus 67 jaar gerekend vanaf de oprichting van de Staat Israël in 1948!
De dagen onzer jaren, daarin zijn 70, en indien we sterk zijn 80 jaren. Mozes was 120 jaar (3×40) toen hij stierf. Na de ‘Shoah’ van 1938-1945 en 68 jaar na Auschwitz is het genocidale antisemitisme en de bijbehorende onverschilligheid nog steeds aanwezig. ‘We bevinden ons opnieuw in een tijdperk waarin het Joodse volk onder een genocidale dreiging moet leven’, zegt de auteur van het recentelijk verschenen boek ‘A lethal Obsession: Anti-Semitism from Antiquite to the Global Jihad’ tijdens een interview in zijn Jeruzalem kantoor. ‘We hebben ons lang niet in zo’n situatie bevonden. Dit kan weleens de eerste keer sinds de ‘shoah’ zijn, dat de Joden dit gevaar zo duidelijk voelen.’ Hij wijst dan vooral naar de bedreigingen aan het adres vanuit de Islamitische wereld, en dan vooral van Ahmedinejad uit Iran. Robert Wistrich geeft toe dat de Israeli’s dit na de oorlogen van 1967 en 1973 ook zeiden, maar de huidige dreiging is nu veel ernstiger.

Dit geslacht vanthis generation van Israeli’s die al de ‘voorzeggingen der profeten’ omtrent herstel in materieel als straks in geestelijk opzicht ervaren, zullen naar de woorden van de Profeet Jezus Messias geenszins voorbijgaan voordat dit alles is geschied (Deut. 18:15; Hand. 2:22-23). De sleutel tot het verstaan van deze tijd waarin wij leven, en die tot grote veranderingen in de geopolitieke wereld zullen leiden, is m.i. de invasie van ‘Gog’ in Israël (Ezech.38-39). Deze roofoverval op Israëls natuurlijke gas en -oliebronnen, met goud en zilver, zal dan tevens tot de periode van de Apocalyps leiden, waar de laatste drie jaar weken zullen aanvangen, met de ruiter op het witte paard, (Openb.6:2), die uit zal monden in -de grote verdrukking- hetwelk dan tevens de laatste jaar week zal zijn. In dat opzicht zou je kunnen spreken van het ‘laatste geslacht’, gerekend vanaf 7 juni 1967 tot aan het ‘jubeljaar’ 23 september 2015 waar dan nog minimaal 21 jaar overblijven om tot die 70e jaarweek te komen!

The seven Sevens (weeks) from the War Day Three – 7th June 1967 – and the three Sevens (weeks) from the Yom Kippur – 23 September 2015 – is the completion of a generation 0f 70 years … (Psalm 90:10; Luke 21:24,32).

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********
De actualiteit gebiedt te zeggen, dat Iran onder het toeziend oog van Rusland, haar nucleaire installatie uitbreidt, en met de toenemende invloedsfeer in de Kaukasus en de radicale opstelling van Turkije naar Israël toe is dit op z’n minst gezegd verontrustend!

Sinds hun terugkeer naar het land vertrouwen de Israëli’s op hun militaire kracht de (IDF=Israel Defense Force) en wonen zij nu in gerustheid in het land. Vergelijk hiermee het woord ‘betach‘ wat veiligheid of gerustheid betekent met het modern hebreeuwse woord ‘bituhon’, wat staat voor ‘militaire zekerheid’. Dus m.a.w. gezegd een ‘gewapende vrede en welvaart’ is het hoogst haalbare voor de Israeli’s in deze tijd, tot op de invasie van ‘Gog en Magog’ en de spectaculaire vernietiging van deze radicale Islamitische macht door God; vandaar ook dat Israel zal weten van die dag af en voortaan, dat God de Here is, en wellicht het moment zal zijn aangebroken dat Hij Israël van Zijn Geest zal schenken (Ezech. 39:8,22). Deze profetie past helemaal in die ‘laatste generatie’ die de komst van Jezus Christus zullen meemaken in het stramien van de heilshistorie, vergezeld gaande met o.a. valse Christussen, oorlogen, aardbevingen, hongersnoden en pestilentiën, en tekenen (eclipsen) aan zon en maan voordat de grote en geduchte Dag des Heren komt.

Shemittah Year Hebrew Calender - zon en maan eclipses 2014-2015

Het is een Dag om te ‘verderven de geslachten die de aarde verderven’, als in de dagen van Noach, -waarbij het wiel een gehele omwenteling gemaakt zal hebben, bij het bazuinen van de zevende engel- (Opb. 11:18).
Tenslotte, de vraag stellen is haar ook beantwoorden. In Genesis 6:3 vertelt God Noach iets wat zeer interessant is namelijk als Hij zegt: ‘Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Tussen de 40 en 120 jaar (3×40) zitten de 50 en 70 jaren, die ik benoemd heb in dit artikel. Vanaf 1897, het jaar waarin Theodor Herlz een profetische vergezicht ontvouwde, wordt de klacht vandaag opnieuw gehoord, -nu zij zich misgaan hebben-, en tikt de profetisch tijdklok ons opnieuw naar een jaar wat 120 jaar verder ligt, waar donkere wolken zich samenpakken, voor Israël een ‘must’ om te overleven, en daar laat de ‘Eeuwig Trouwe’ geen enkele twijfel over bestaan, maar wee hen die het veronachtzamen! Bij hen is het motto -Israël moet van de landkaart verdwijnen- gedeeld of ongedeeld, dat is hun streven en de oorzaak van het komende gericht, over Mijn erfdeel! (Joel 3:2). Het is dit jaar 40 jaar geleden dat daar zes jaar na de ‘Zesdaagse-Oorlog’, op zaterdag 6 oktober in het jaar 1973 op een ‘grote Sabbat’ toen Israël op ‘Yom Kippur’ de Grote Verzoendag vierde een grote invasie aan het voltrekken was toen het Egyptische en Syrische leger het land binnentrokken en men werkelijk dacht dat de ‘Gog-Magog’ oorlog (Ezechiel 38-39) begonnen was op het moment dat men in de Synagoge aan het bidden was. Vanaf die dag zijn het nog slechts 42 jaren die hen scheiden van een andere ‘Yom-Kippur’ die zal plaatsvinden in het jaar 2015 op 23 september (Lev. 25:8-10) waarbij ook nog een ‘jubeljaar’ m.b.t. de herovering (re-united) van de stad Jeruzalem geproclameerd zal worden en het ‘t eerste jaar (5776) zal zijn van de volgende 7 jaar die dan weer afgesloten wordt met een sabbatsjaar!
Denk hierbij ook aan de 42 geslachten (3×14) die uitliepen tot op de geboorte van de Messias, en de 42 pleisterplaatsen die Israel passeerde voordat het beloofde land werd ingenomen door Jozua (Matth. 1:17; Num. 33:1-49) en is het moment spoedig aangebroken dat deze planeet die aarde heet door de Rechtmatige Erfgenaam, de Leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, Messias Jezus heroverd zal worden.

Uit de visioenen in de Apocalyps valt op te maken dat er in de hemel als de tijd ‘vol’ is, de voorbereidingen getroffen worden in het manifest worden van Jezus Messias, die de Losser (Goel) van de wereld is. In het boek Leviticus wordt op een bijzondere wijze gesproken over het ‘Jubeljaar’, dat 50e dat ná de 49 jaar [7x7x360], de zeven jaar weken (7×7 sabbatsjaren) manifest wordt in de ‘volheid’ van de tijd. Het is juist daar waar op een wonderbaarlijke wijze aangaande een stuk Mozaische wetgeving wordt weergergeven, dat ook in het stramien van het verlossingsproces voor wat betreft Israel en de volken zoals beschreven in het boek de ‘Openbaring van Jezus Messias’ (de Apocalyps) dit wordt verduidelijkt, en waar tevens het lot van het gehele bestaan van de wereld en het mensdom in de waagschaal ligt, (Lev. 25:8-10; Openb. 5:1-14).

Het gaat om die met 7 zegels verzegelde ‘Lossersakte’ (boekrol) waarvan gezegd is dat niemand deze kan openen of inzien, … het Johannes is die een LAM ziet staan als geslacht, maar Die tegelijk de Leeuw uit de stam van Juda is en de Spruit van David blijkt te zijn, hetgeen in die zin ook alles te maken heeft met de nog steeds vacante troon in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van Israel (Luc. 21:24; Psalm 2:8; 72:8); en juist Hij het is Die waardig is om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen (Openb. 6:1). Volgens Joodse traditie wordt er 10 dagen na Rosh Hasjana (Joods Nieuwjaar) het oordeel over de mens verzegeld aan het eind van Jom Kippoer en begint volgens het boek Openbaring de voltrekking van dat oordeel.

Zoals voorheen in de jaren 30 A.D. – 70 A.D. ofschoon die bijbelse geschiedenis daarvan aan het eind van Handelingen 28:23-31 in het jaar 63/64 A.D. zo abrupt werd afgebroken met die 67e jaar week, is het eschatologische aspect daarvan van die tijd opnieuw waarneembaar in deze 21e eeuw, waarbij die nog ‘onvoltooide’ Handelingentijd, … het jaar 2014 zich aandient als het surplus van de ‘Feesten des Heren’, en met de constellaties van maan en zon in 2014 en 2015, de aanvang kunnen betekenen van de 68e jaar week, om dan vervolgens met de 7 zegels (68e), de 7 bazuinen (69e) en de 7 schalen (70e), op een totaal van 70 jaar weken deze bepaling te voleindigen zoals de profeet Daniel heeft voorzegd (Dan. 9:24-27), en dan tegelijkertijd zijn aanbeland met als finale patroon, –de twee Beesten, Babel, Jeruzalem, de Tempel, de 144.000 verzegelden uit de stammen van Israel, bij de wederkomst van Jezus Messias (Openb. 6:2-19:21). Dus aanvangende met het begin der weeen (68e), waarvan gezegd wordt dat dit nog niet het einde is (69e), er vervolgens een periode van grote verdrukking (70e) zal zijn in Israel en in de regio van het gehele Midden-Oosten.

******* ******* *******
Daarbij genomen heeft ook het geheimenis waar de apostel Paulus van spreekt, en dat ‘eeuwen en geslachten’ lang verborgen was gebleven in God ook zo z’n afmetingen in de tijd en zal dit geheimenis op een bepaald moment in de tijd ook geopenbaard worden, … in de dag van Christus Jezus (Filip.1:6).
Het is deze hoop der heerlijkheid die ons voor ogen staat, een dimensie die werkelijk alles te boven gaat, om in de toekomende eeuwen (aionen) die overweldigende rijkdom van zijn genade ten toon te spreiden naar zijn goedertierenheid over ons in Messias Jezus (Efz. 2:7; Kol.1:26-27; 3:1-4).
Gerard J.C. Plas

Van wie is het land Israël?

 Artikelen  Comments Off on Van wie is het land Israël?
Apr 052010
 

50e jaargang – april 2010 – Artikel 3

Het Land Israel

Het Land Israel

Het gevecht om het bezit van de kleine landstrook tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, dat wij kennen als Israël, stamt van ver voor onze jaartelling. In de oudheid vochten Joden en Romeinen erom, daarna Byzantijnen en moslims, later kruisvaarders en Mameluken, daarna Turken en Britten en nu Palestijnen en Israël. Extra bijzonder wordt het als we beseffen dat het om een gebied gaat dat kleiner is dan Nederland; een land zonder bodemschatten (reeds zijn er gas en olievoorraden ontdekt, Deut.33:24,25 red.) geen olie zoals Saoedi-Arabië en geen goud en diamanten zoals Zuid-Afrika; een land dat voor zestig procent uit woestijn bestaat.

Wat is er dan zo begerenswaardig aan Israël? Is het misschien omdat het ’t Heilige Land wordt genoemd? Het land dat God heeft beloofd aan het nageslacht van Abraham, dus aan het volk Israël? Of is het meer? In Exodus 13:5 en Jozua 21:43 staat: ‘De Heer heeft de Israëlieten het hele land gegeven dat Hij hun voorouders onder ede beloofd had’.
In het Hebreeuws staat er eigenlijk dat God het slechts aan de Israëlieten heeft uitgeleend. Dat betekent dat het land Israël nog steeds van Hem is. Zo heeft God zich zijn ‘vetorecht’ voorbehouden. Over dit ‘vetorecht’ lezen we in Lev.26:27-35…‘Als jullie hierna nog niet naar Mij willen luisteren en tegen Mij in blijven gaan, zal Ik jullie onder vreemde volken verstrooien; je zult moeten vluchten voor het getrokken zwaard. Je land zal een woestenij zijn en je steden zullen in puin liggen. Dan zal het rusten ter vergoeding van de sabbatsjaren. Zolang het land braak ligt, heeft het de rust die jullie het, toen je er woonde, tijdens de
sabbatsjaren niet hebben gegund.
’ Wij zien hier dat de Joden het land van God alleen te leen hebben gekregen. Als zij hun pacht niet betalen, niet doen wat God wil, dan verdrijft Hij hen uit dit mooie land. Omdat wij nu weten dat Eretz-Israël in werkelijkheid Gods eigendom is, kunnen we erop vertrouwen, dat God zich zijn land door niemand laat ontnemen, of het nu buitenlandse machten of Israëlische politici zijn, die Gods land aan de Palestijnen willen afstaan in ruil voor vrede met de Arabische landen. Tot nu toe heeft God alle Israëlische regeringsleiders die Gods land willen verdelen in een Joodse en Palestijnse staat, van het politieke toneel laten verdwijnen. Het begon bij Yitchak Rabin met de Osloakkoorden, daarna Benjamin Netanyahu (eerste ambtsperiode), evenzo Ehud Barak, Ariël Sharon en Ehud Olmert; zij waren allemaal bereid Gods land in te ruilen voor vrede met de Palestijnen. Maar telkens greep God in voordat de tweestatenoplossing werd gerealiseerd. Want in werkelijkheid is dit niets anders dan een ordinaire verdeling: van één staat worden twee staten gemaakt. Maar God daagt iedereen voor het gerecht, die zijn land verdeelt of wil verdelen. Hij zegt letterlijk dat wat zij Israël hebben aangedaan op hun eigen hoofd zal neerkomen (Joël 3:1-4). Wij mogen niet vergeten dat God de volkeren beoordeelt naar hun houding ten opzichte van Israël!

EU-topdiplomaat Solana betrad een gevaarlijke weg toen hij de VN-Veiligheidsraad vroeg om de Palestijnse staat eenzijdig te erkennen in het geval Israël niet op de voorwaarden van de Palestijnen ingaat. Dit verzoek bewijst dat Solana aan de kant van de Palestijnen staat, en dat brengt de Europese Unie in direct gevaar. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Kouchner beticht Israël van halsstarrigheid, omdat Israël geen afstand wil doen van Judea, Samaria en Jeruzalem. Vraag: zou Frankrijk afstand doen van de Elzas? Ook de meerderheid van de Nederlandse politici eist van Israël de tweestatenoplossing. Gods land moet verdeeld worden. Zelfs de Amerikaanse presiden Obama wil Israël dwingen om Judea, Samaria en de Oude Stad van Jeruzalem op te geven. Wat een hoogmoed tegen Gods wil. Maar hoogmoed komt voor de val.
Iran gaat nog een stap verder en wil dat Israël helemaal van de aardbodem wordt weggevaagd. De volken hebben deze dreiging nog nooit serieus genomen. Ook Zwitserland niet, maar toen de Libische leider Gadaffi dreigde dat hij de Verenigde Naties zou voorstellen om Zwitserland op te heffen en het Duitstalige deel bij Duitsland, het Franstalige deel bij Frankrijk en het Romaanse deel bij Italië te voegen, stonden de Zwitsers op hun achterste benen.
Israël daarentegen heeft de garantie van God dat het niet verdeeld of van de aardbodem weggevaagd zal worden, want God heeft Zelf gezegd in de profetie van Amos 9:15, die voor de eindtijd bestemd is: ‘Ik zal hen terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat Ik hun heb gegeven – zegt de Heer, jullie God.’ De Israëli’s zijn al vaker uit hun beloofde land verdreven. Maar nu belooft God dat Hij hen niet meer uit Israël zal verdrijven. Met deze woorden garandeert God het eeuwige bestaan van Israël in het land van zijn voorouders, want het is tenslotte Gods land en Hij geeft het, aan wie Hij het geven wil. Dat Hij het aan het Joodse volk gaf, blijkt duidelijk uit Amos’ profetie over Israël. Het woordje ‘jullie’ geeft aan van wie het land is. Daarom kunnen we vol vertrouwen zijn. God Zelf waakt over Zijn land.
uit: Israël Today

‘Dreigend onheil voor lsraël vanuit het verre Noorden’ – editorial

 Artikelen  Comments Off on ‘Dreigend onheil voor lsraël vanuit het verre Noorden’ – editorial
Jan 172008
 

48e jaargang – januari 2008 – artikel 1

Geliefde lsraël vrienden,

Ook in dit zo pas begonnen jaar staan we alweer vlak voor een nieuw historisch hoogtepunt in de ‘heilsgeschiedenis van lsraël’ als zij op 8 mei a.s. hun 60e verjaardag vieren (1948-2008)! Toch zal dit vieren mijns inziens gepaard gaan met enige behoedzaamheid. Al zo’n 2.500 jaar geleden heeft de profeet Ezechiel (36-39) in een opeenvolging van gebeurtenissen over een komend onheil moeten profeteren! We zullen proberen om in alle nuchterheid het een en ander te overwegen.

Veelal wordt de naam ‘Gog’ in het land van ‘Magog’ geidentificeerd met een titel als ‘tsaar’ of  ‘farao’ en geografisch gelokaliseerd ten noorden van Israel. Een oogopslag op de wereldatlas laat osn zien dat daar 5 landen in aanmerking voor komen zoals de Libanon, Syrie, Turkijke, en de Oekraine, met als ‘t verst afgelegen Rusland. In Ezech. 38:2-4 laat God de profeet Ezechiel als volgt profeteren: ‘Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem. En zeg: zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech en Tubal! En ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en Ik zal u uitvoeren, mitsgaders uw ganser heir, paarden en ruiteren, die altemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering, met rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen; Perzen, Moren (Cush) en Puteers met hen, die altemaal schild en helm voeren; Gomer en al zijn benden, en het huis van Togarma, aan de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele volken met u’ zie ook: Ezech. 39-1-2. (Statenvert.)

Ondanks het feit dat we ‘in deze Schriftpassages de tsaar Rusland, en Moskou, in ‘die zin’ niet tegenkomen’, zijn een groot aantal

Gog Magog

Gog Magog

Schriftkenners waaronder Dr. John Cumming de mening toegedaan dat de ‘Koning van het Noorden’ een ‘alleenheersende tsaar
in Rusland’ zal zijn met vijf volkeren in haar gevolg als, Perzie (lran), Cush (Soedan, Ethiopië) Put (Lybië, Algerije, Tunesie) Gomer (Turkije) Beth-Togarma (Armenië, met vele anderen).
In 1968, zei Generaal Moshe Dayan van lsraël, dat de volgende ‘grote oorlog niet tegen de Arabieren maar tegen ‘de Russen’ zal
zijn! Laten we ook niet vergeten dat in de Zesdaagse-oorlog van 1967 en de Yom Kippur oorlog van 1973 de Arabische legers getraind en opgeleid werden door Russische adviseurs en de Arabieren deze oorlogen voerden met Russische wapens!

Treffend is ook dat er gesproken wordt over een lange voorbereidingstijd die blijkbaar nodig is, want in vers 7 lezen we: ‘maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben, wees gij hen tot een leidsman’! (NBG vert.)

De hedendaagse dreiging van Iran om de Joodse Staat van de kaart te vegen kunnen een voorspel zijn van een koude grote oorlog waarin Rusland en Iran met andere moslimstaten het noorden van lsraël zullen binnenvallen. Nog nooit eerder is daar in die 2.500 jaar sprake geweest van het sluiten van een ‘militairpact’ tussen Rusland en Iran zoals heden ten dage het geval is; en een nauwkeurige bestudering van Ezechiel 38 en 39 onthult ons enkele opzienbarende en nog toekomstige gebeurtenissen in het laatste der jaren!

  1. vs. 10 zegt ons: ‘ dat een Russische tsaar een boos plan zal beramen als zijnde vertrouwd met ‘t kwaad, hij zal een politiek en militair strateeg zijn.’
  2. vs. 18-19 vertelt ons: ‘dat God deze Russische tsaar zal tegenstaan met woede en booshheid in en met vlammende toorn’.
  3. vs. 4-9 zegt ons: ‘dat deze Russische tsaar aan het hoofd zal staan van een geducht Islamitisch leger, en die het land Israel zal bedekken als een wolk’ .
  4. vs. 7 vertelt ons: iets van de voorbereidingstijd van deze Russische leider, ‘ bereid, maak u gereed, gij en uw ganse vergadering’! De actualiteit van vandaag in Rusland gebied ons te zeggen dat Putin als een ‘oprijzende tsaar’ zijn invloed aan haar grenzen wil uitbreiden, maar kan dit niet naar het Westen daar de Nato zich heeft uitgebreid naar het Oosten, hij kan dat ook niet naar het Oosten daar China nu een nucleaire macht is, en recentelijk nog claimde Putin zich een stuk grondgebied op de Noordpool toe, en streeft op dit moment naar de vorming van een ‘anti-Westers-Islamitisch-rijk’  richting het Zuiden om ‘een grote buit te roven’, (Ezech.38:12)!

In Ezech. 39:21-22 maakt de here duidelijk met wat voor doel Hij ‘deze oorlog’ ten uitvoer zal brengen: ‘En Ik zal mijn eer zetten onder de heidenen; en alle heidenen zullen Mijn oordeel zien, dat Ik gedaan heb, en Mijn hand, die Ik aan hen gelegd heb. en die van het huis Israels zullen weten, dat Ik, de Heere, hun lieder God ben, van die dag af en voortaan’.

Altijd weer bemerken wij, hoe diep verborgen ook, dat ‘de verlossing’ tenslotte komt; schijnbaar wachtend kiezend in vertrouwen, en dat geld zeker ook voor Israel wetend dat de wereld uiteindelijk niet door de ‘zes’ zal worden bestuurd. Daarbij genomen is het een wonderbaarlijk en fascinerend gegeven dat in verband met de ‘eindtijd’, en voor wat betreft de strijd van lsraël tegen de volkeren uit het Noorden waarin een ‘zeshaak’ geslagen wordt, juist ‘die volkeren hun einde zullen vinden op de bergen van lsraël (Ezech. 39:2-4); en pas na deze vernietiging van de Gog en Magogs legers zal er sprake kunnen zijn van een algehele terugkeer naar het land ‘ Erets Yisrael’, omschreven als een ‘hoogtepunt’ aan het slot van Ezechiel 39 in de verzen 25 tot en met 29.

Tenslotte het woord ‘gog’ wat ‘dak’ betekent wijst hier op het afgesloten zijn voor de God van Abraham, Izaak en Jakob. We zien uit deze Schriftgeleerden hoe deze ‘dakvolkeren’ vanuit een ongelimiteerde zekerheid van hun ‘potentie’, van macht en kracht optrekken tegen God als Heere, met als demonstratie van het niet erkennen van het ‘wezenlijke’, geopenbaard in het volk van lsraël als drager van de beloften Gods en thans sprekend tot de wereld dat de maat van de mens die ook de ‘zes is’, 120 jaar zullen zijn; vandaar ook dat wij nu al vanaf het einde van de 19e eeuw (1897) waarin het herstel van Israel begon te ontwaken, de maat daarvan ook vol raakt daar we nu bijna 120 jaar verder zijn!

Geliefde lsraël vrienden,
‘Sjalom’, voor 2008!

Gerard J.C. Plas

Translate »