May 012015
 

De Eeuwige God der goden, de God van Abraham, Izaak en Jakob geeft ons in deze laatste dagen of ook wel eindtijd genoemd aanschouwelijk onderricht aangaande het land Israel en de stad Jeruzalem. De tragiek is dezelfde als bij de terugkeer uit de ballingschap in de dagen van Ezra en Nehemia! Wie zijn eigenlijk die Arabieren van toen en nu?

 • ‘Maar toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten gehoord hadden, dat de herstelling van de muren van Jeruzalem vorderde, dat de bressen zich begonnen te sluiten, onstaken zij in hevige woede, en maakten allen met elkander een samenzwering, om ten strijde te trekken tegen Jeruzalem en er verwarring te stichten’ (Neh. 4:7,8).

De bijbel kent de Arabieren als rondzwervende herdersstammen van Semitische afkomst. Daarom kan men de Arabieren niet als antisemieten kenmerken, want zij zijn zelf Semieten evenals de Israeli’s. Dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit 1 Kron. 1:17 ‘De zonen van Sem waren: . . .‘ Dan wordt een hele rij genoemd, tot op Abraham, en dan staat er verder in vers 28: ‘De zonen van Abraham waren: Isaak en Ismael‘ … enzovoorts. Er komen dan nog Medanieten en Midianieten, enz. Hun Jodenhaat is daarom niet antisemitisch, maar gaat veel dieper! Dus behoren de Arabieren in hoofdzaak tot een broedervolk en zijn zij de naaste bloedverwanten van de Israeli’s.

Ik wil u nog vijf Arabische stammen noemen, die rondom Israel gelegerd waren, en het ook nu nog zijn, hoewel zij naar hun oorspronkelijke afkomst niet meer duidelijk te onderscheiden zijn. Toch was hun geest uit de afgrond bij de laatste twistten met Israel in 1967 en 1973 aanwezig.

Als eersten noemen wij de Edomieten. Het gebied van Edom lag op de gebergte Seir. Edom lag ten oosten en ten westen van de 12 kilometer brede laagvlakte van El Araba, die zich van de Dode Zee tot aan de Golf van Akaba uitstrekt. Dus precies het gebied, dat in juni 1967 zo fel omstreden was, de doorvaart door de straat van Tiran.

1967: Egypt and Jordan unite against Israel

Profetische lessen voor vandaag . . .

Wat is eigenlijk de oorzaak van de Israelische-Arabische oorlog in 1967 geweest? Zij, de Arabieren hebben deze doorvaart versperd en juist in het gebied van Edom. De Egyptische radio zender, Radio Cairo verklaarde op 30 mei 1967: . . .

 • ‘Met het afsluiten van de Golf van Akaba staan voor Israel twee mogelijkheden open, die beiden tot zijn vernietiging leiden. Het wordt of door de militaire- en economische blokkade gewurgd of het wordt door de kanonnen van de Arabische strijdkrachten stuk geschoten’.

Dat is precies de streek van Edom, de Golf van Akaba. Zij grendelden de grenzen van Israel toe en snoerden het de levensader af. Dat is de geest van Ezau. Want Edom stamt van Ezau af, hij is de broeder van Israel, de tweelingbroer van Jakob. Dit grendelen van de grenzen heeft Edom al duizenden jaren geleden gedaan. Toen Israel Kanaan binnen wilde trekken, zond Mozes er boden heen met de boodschap . . .

 • ‘Mozes nu zond uit Kades boden tot den koning van Edom: Zo zegt uw broeder Israel: Gij weet van al de moeite, die ons overkomen is: hoe onze vaderen naar Egypte trokken, en wij lange tijd in Egypte woonden, en de Egyptenaren ons en onze vaderen slecht behandelden. Toen riepen wij tot den HERE, en Hij hoorde onze stem, zond een engel en leidde ons uit Egypte; en zie, nu zijn wij te Kades, een stad aan de grens van uw gebied. Laat ons toch door uw land trekken; wij zullen niet door akkers en wijngaarden trekken en wij zullen geen welwater drinken; den koninklijken weg zullen wij gaan, zonder naar rechts of naar links af te wijken, totdat wij uw gebied zullen zijn doorgetrokken. Maar Edom zeide tot hem: Gij zult niet door mijn gebied gaan, anders trek ik met het zwaard u tegemoet’ (Num. 20:14-18). 

Hier, het één of het ander, de keus tussen twee mogelijkheden, de grens is gesloten, gij komt hier niet door of wij trekken u met het zwaard tegemoet. Dat waren immers de zelfde omstandigheden als in mei-juni 1967: . . .

 • ‘Gij zult hier niet door heen varen [Suezkanaal – Golf van Akaba] of wij trekken u met het zwaard tegemoet’.

En weer vroeg Israel om een doortocht. Maar in vers 20 lezen wij: . . .

 • ‘Maar hij zeide: Gij zult niet doortrekken. En Edom rukte uit hem tegemoet met een geweldig leger en een sterke macht’.

Nu is het belangrijk, hoe Israel zich tegenover zijn valse broer gedraagt: Israel strijdt niet met hem, maar er staat: . . .

 • ‘Toen nu Edom weigerde Israel door zijn gebied te laten trekken, boog Israel zijwaarts van hem af’.

Geladen met profetie is dit alles, want het herhaalt zich in onze dagen op precies dezelfde wijze. In 1967 hebben de Edomieten, de Arabieren, in de omgeving van het gebied Edom, de grens, de Golf van Akaba afgesloten. Maar Israel heeft zich precies zo gedragen als Mozes in zijn tijd. Toen Israel de verdedigingsoorlog van ’67 beginnen moest, vochten zij niet tegen Edom en trokken niet naar de Golf van Akaba, maar bogen zij zijwaarts af, en begonnen daarentegen de grote aanval op het schiereiland Sinai. Dus, duizenden jaren geleden en in de vorige de 20e eeuw gebeurde er precies hetzelfde: . . .

 • ‘En Israel boog zijwaarts van hem af’.

Eerst later, toen de overwinning op de Arabieren in de meeste gebieden behaald was, hebben zij ook terloops Sjarm el-Sjeikh bij de Golf van Akaba genomen, waarbij echter geen schot viel. Dat zien wij ook terug in de heilsgeschiedenis van Israel. Eerst later, duizenden jaren later heeft David vanuit Kanaan, van Jeruzalem uit, de Edomieten onderworpen (2 Sam. 8:14). De bittere haat van de Arabieren in onze tijd, vindt zijn oorsprong bij Israels broer, Esau. Want wij weten, dat hij de oudste was, maar hij had zijn eerstgeboorterecht en daarmee zijn recht op Jeruzalem voor een linzengerecht verkwanseld.

Het lijkt er tot op deze dag veel op dat het Edomietische bloed nu nog bij de Arabieren overheersend is, omdat er van Edom een grote haat uitging. Daarom heeft de Eeuwige, de God van Abraham, Isaak en Jakob hen in Ezechiel 35 het gericht aangezegd: . . .

 • ‘Het woord des HEREN kwam tot mij: Mensenkind, keer uw gelaat naar het gebergte Seir, profeteer daartegen en zeg: zo zegt de Here HERE: zie Ik zál u, gebergte Seir! Ik strek mij hand tegen u uit en maak u tot een oord van woestheid en verwoesting. Tot een puinhoop zal Ik uw steden maken, een woestenij zult gij worden, en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Omdat gij een eeuwige vijandschap hebt gekoesterd en gij de Israelieten hebt overgeleverd aan het geweld van het zwaard ten tijde van hun rampspoed …’ vers 11 en 12: ‘daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, met denzelfde toorn en naijver waarmee gij hen in uw haat behandeld hebt, zal Ik ook handelen en Mij onder hen doen kennen, wanneer Ik u richten zal. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Ik heb al de lasteringen gehoord, die gij tegen de bergen van Israel gesproken hebt: zij zijn vewoest; zij zijn ons gegeven om ons te voeden!’.

7 juni 1967

Zo zien wij dat God een rechtvaardig God is en hoe wij daarmee één kant van de zaak vanuit de Heilige Schrift duidelijk belicht hebben, namelijk de oorzaak, waarom de Arabieren het heiligdom Jeruzalem op 7 juni 1967, verloren hebben.

Letten wij nu op tweede Arabische stam, die in de twist met Israel een wezenlijke rol speelde en nog spelen zal. In Genesis 22, vanaf vers 20, lezen wij: . . .

 • ‘Hierna werd aan Abraham bericht: Zie, ook Milka heeft Nahor, uw broeder, zonen gebaard: zijn eerstgeborene Uz, diens broeder Buz, en Kemuel, de vader van Aram …’, van wie de Syriers afstammen.

Deze Syriers zijn behalve Israel de enigen, die hun oorspronkelijke naam als volk behouden hebben. Zij zijn zeer nauw verwant aan de Israeli’s. Zoals wij net gelezen hebben, is hun stamvader Nahor, een broer van Abraham, de vader van het volk Israel. Nahor betekent in het Nederlands: ‘de briesende’ of ‘de toornige’, ‘de indringer’. Dat hebben wij immers in de laatste decennia gezien, denk hierbij ook aan de ‘Jom Kippoer’ oorlog van 1973; thans horen of zien we de opruiende tirades in de nu alweer 3 jaar durende burgeroorlog in Syrie.

Het lijkt wel zoals de oorlogen die de Syriers in de 20e eeuw voerden zij Israel het bitterst haten. Wat is de oorzaak? Bij Edom, Esau, was de oorzaak, dat hij zijn eerstgeboorterecht verkwanselde, bij de Syriers, waarvan Nahor de stamvader is, schijnt het ook klaar en duidelijk te zijn. Nahor ging niet mee, toen zijn broer Abraham in het geloof wegtrok. Want toen Abraham en zijn familie de roep van de Here hoorden om weg te trekken en zijn vrienden en zijn vaderland te verlaten, is hij ook inderdaad weggegaan, maar Nahor bleef achter zoals beschreven in Genesis 11 en 12.

En Abraham ging naar een land, waarvan hij niet wist, hoe het er uitzag, en hij kwam er en woonde met Isaak en Jakob in tenten. Met bittere afgunst hebben de nakomelingen van Nahor, de Syriers dus, de zegen van Israel gezien en hun verarming.

Het is dan ook opvallend: terwijl de Edomieten de grenzen van Israel afgrendelden, -vandaag [1967] aan de dag de Golf van Akaba en duizenden jaren geleden toen Israel Kanaan binnentrekken wilde-, … deden de Syriers het anders. Zij beschoten de kibboetsiem, zij vielen de boeren aan, die met hun tractoren aan het ploegen waren, die hun akkers bewerkten, anders gezegd: zij willen de zegen van Israel vewoesten; zie in het verlengde hiervan de door de profeet Ezechiel voorzegde ‘Gog-Magog‘ oorlog (Ezech. 38-39), die nog plaatst moet vinden!

Dan zou ik nog een derde en vierde stam willen noemen, die de verzamelnaam Arabieren dragen en niet meer hun oorspronkelijke naam, die echter toch nog precies in het gebied wonen en wier bloed en geest nog werkzaam is, namelijk daar, waar nu het Hasjemitische koninkrijk Jordanie is: Moab en Ammon. Op oude landkaarten, die de toestand ten tijde van het Oude Testament aangeven, is dit duidelijk zichtbaar. Het huidige koninkrijk Jordanie was het land van de Moabieten en de Ammonieten, vandaar dat zijn hoofdstad vandaag nog Amman heet. Ben-Ammi betekent ‘zoon van mijn bloedverwant’, Moab betekent ‘nakomeling van mijn vader’.

Het volgende is opvallend: de Jordaniers, dus de Moabieten en Ammonieten, waren niet zo fanatiek in hun haat tegen Israel als de anderen: waarom niet?

Omdat zij niet van Ezau afstammen, die zijn goddelijk eerstgeboorterecht, Jeruzalem, verkwanselde, en ook niet van Nahor, maar omdat zij nakomelingen zijn van een man, die met Abraham meegetrokken was, zijn neef Lot, de zoon van zijn gestorven broer Haran. In Gen. 12:4 lezen wij het: . . .

 • ‘ … en Lot ging met hem;’.

Lot wordt in de bijbel ‘de rechtvaardigen Lot’ genoemd, omdat hij ook de afgoden aan de overzijde der Rivier verlaten had tezamen met Abraham (Joz. 24:2-3). Maar, en dat is het ontstellend ernstige: hij werd een afvallige. Bij Lot zien wij zes graden van steeds diepere afval: . . .

 1. In Genesis 13 vers 10 ging hij af op wat hij zag, in tegenstelling met vroeger, toen hij gehoorzaam aan het woord van de Here met Abraham wegtrok: ‘Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag, dat de gehele streek van den Jordaan rijk aan water was; voordat de HERE Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Zoar toe als de hof des HEREN, als het land van Egypte’.
 2. Hij baseerde zijn besluit op wat hij zag en niet meer zoals vroeger op het Woord van de HERE: Dus koos Lot voor zich de gehele streek van den Jordaan’.
 3. De derde graad van afval was zijn streven naar eer bij de wereld, want Lot zat zoals in Genesis 19 vers 1 staat in de poort van Sodom toen de engelen kwamen, en dat betekent, dat hij reeds tot de notabelen van de stad behoorde.
 4. Sodom, de Sodomieten, kwamen in zijn familie en wilden met zijn dochters trouwen.
 5. De vijfde graad van zijn verval was de invloed naar buiten: de machteloosheid van zijn getuigenis. Want toen hij op aandringen van de engelen zijn schoonzoons ook wilde waarschuwen om de stad te verlaten, omdat de engelen de stad wilden verwoesten, was dat in hun ogen belachelijk (Gen. 19:14).
 6. En de laatste graad was een einde in de diepste schande, want toen Lot zich met zijn dochters had kunnen redden, staat er in de bijbel van hem: ‘En de beide dochters van Lot werden zwanger van haar vader’ (Gen. 19:36).

De ene werd de moeder van Moab en de andere noemde haar kind Ben-Ammi: Moabieten en Ammonieten!

In dit licht bezien, begrijpen wij de handelswijze van koning Hoessein destijds. Hij heeft niet zoals de Edomieten de grens afgegrendeld. Hij heeft niet zoals de Syriers jarenlang het opbloeiende Israel willen vernietigen, maar hij begon zonder aanleiding het heiligdom, de stad Jeruzalem, te beschieten en wel toen Israel in een oorlog met zijn vijanden gewikkeld was. Dat is het diep tragische: ontucht ontheiligt het heiligste en verwoest het heiligdom.

In Gen. 19:37-38 lezen wij: ‘En de eerstegeborene baarde een zoon en noemde hem Moab; hij is de vader van de tegenwoordige Moabieten. Ook de jongste baarde een zoon, en noemde hem Ben-Ammi; hij is de vader van de tegenwoordige Ammonieten’.

Dat zijn de Jordaniers, en aan het hoofd in juni 1967 de kleine koning  Hoessein. Zijn gebied en nochtans is precies het gebied van de Moabieten en de Ammonieten. En ik herhaal, het valt ons op, dat juist de Jordaniers en koning Hoessein destijds Israel eigenlijk het vriendelijkst gezind waren. Waarom?

Omdat zij het naast aan Israel verwant zijn. Daarom is ook het gedrag, zoals ik het al kort heb opgemerkt, van koning Hoessein destijds en zijn troepen zo profetisch: zij beschoten Jeruzalem, zij beschoten het heiligdom. Onthoud goed: Ontucht ontheiligt het heiligste.

Het is niet toevallig, dat koning Hoessein voor de Israelische-Arabische oorlog van 1967 het meest door de andere Arabische staten onder druk werd gezet, want hij is het naast aan Israel verwant. En ook het feit, dat Jordanie 19 jaar [Een cyclus van 19 jaren is terug te vinden in de bijbel, met name als het gaat om de stad Jeruzalem – zie boekje: ‘Year of Jubilee proclaimed?’] lang het oude gedeelte dus Oost-Jeruzalem in handen had, is daaraan toe te schrijven, dat hun stamvader het verst met Abraham meetrok: . . .

 • ‘want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is’ (Hebr. 11:10).

En bovendien zien wij, dat Jordanie, dat wil profetische gezien zeggen Moab en Ammon, de langste en meest kwetsbare grens met Israel had: ongeveer 500 kilometer lang. Ook dat is niet toevallig, want Psalm 74:17 zegt: ‘Gij zijt het, die al de grenzen der aarde hebt bepaald’. En in Hand. 17:26 staat: ‘Hij heeft uit één enkele het gehele menselijk geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaats bepaald’.

Het is opvallend, dat Israel in de loop der tijd de meeste moeite gedaan heeft met Moab en Ammon, d.w.z. met Jordanie, om tot een vergelijk te komen. Ja, zij hebben zelfs geopperd om met hen een twee statenverbond aan te gaan. Hebben de Jordaniers daar de mogelijkheid toe gehad? Zeker, want ook voor de afvallige Moabieten en Ammonieten bestaat er een terugkeer in de familie, de God van Abraham, Isaak en Jakob.

Want wat was dan het geval met Ruth? Wie was zij? Zij was een Moabitische, zij kwam uit het volk van de bloedschande. Zij was een verachte heidin, maar op een dag kwam zij tot een besluit en zei met heilige beslistheid tot haar Israelische schoonmoeder: . . .

 • ‘Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; waar gij zult sterven, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Zo moge de Here mij doen, ja nog erger: voorwaar, de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u’ (Ruth 1:16-17).

Het zou destijds een betere weg voor koning Hoessein geweest zijn, het zijn stammoeder na te doen inplaats van de gehele wereld rond te reizen, waar hij de oplossing voor zijn nood en die van zijn volk toch niet vindt. Mosje Dayan zei: ‘Nu koning Hoessein de hele wereld afgereisd heeft, vindt hij misschien de weg naar Israel’. Het heeft ook een profetische achtergrond, dat de Israeli’s onwrikbaar vast houden aan directe onderhandelingen met de Arabieren.

En tenslotte, het grootste deel van de Arabieren zijn Ismaelieten. Ismael, de zoon van Abraham. Het is stellig zo dat de Egyptenaren nakomelingen zijn van Ismael, omdat er in Gen. 21:21 staat, dat Ismael een vrouw uit Egypte trouwde en in de woestijn Paran woonde. Dat is precies het Sinai-gebied. Bovendien was zijn moeder, Hagar een Egyptische slavin. En deze Ismael-Arabieren zijn in de meerderheid; in tegenstelling tot de Edomieten, die de grenzen afgrendelden en de Syriers, die de kibboetsiem beschoten, en de zegen van Israel wilde verwoesten, en de Moabieten en Ammonieten d.w.z, de Jordaniers, die het heiligdom, de stad Jeruzalem beschoten, vormen de Ismaelieten een andere bedreiging voor Isaaks nakomelingen: door overmacht wilden zij Israel bedwingen en vernietingen tijdens de ‘Zesdaagse’ en ‘Jom Kippoer’ oorlog(en) in respectievelijk de jaren 1967 en 1973!

Zij wilden daarmee de God van Israel tot een meineedige maken, want wanneer zij hun doel bereikt hadden, dan hadden zij Gods belofte tot een bespotting gemaakt. Dat is Ismael ten voeten uit! Maar zij werden tot een mikpunt van spot van de hele wereld. Radio Cairo meldde 25 mei 1967 ‘s-middags om twee uur: ‘Het Arabische volk is onuitputtelijk in zijn vastberadenheid Israel van de kaart te vegen en de Arabische eer in Palestina weer te herstellen’.

Let wel, de knecht wil de vrije vernietigen, de vrijheid honen en bespotten. Want Ismael werd om die reden door Abraham met zijn moeder verdreven, omdat hij volgens Gen. 21:9 een spotter was. In vers 10 zegt Sara tot Abraham: . . .

 • ‘Toen zag Sara, dat de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spotte, en zij zeide tot Abraham: Jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon, met Isaak’.

Het werd een bedreiging voor Isaak, zoals de Egyptenaren, de Ismaelieten, met hun reusachtige wapenarsenaal uit de voormalige Sovjet-Unie in de jaren ’60-’70 een dodelijke bedreiging werd voor Israel.

(Een bewerkt artikel uit: Jeruzalem brandpunt der wereld / Wim Malgo – door GJCP)

***************************************************

De tragiek van nu . . . 2014-2015!

De tragiek van vandaag anno 2014 is dezelfde als in de vorige 20e eeuw, toen het debacle van de ‘Zesdaagse oorlog’ en de ‘Jom Kippoer oorlog’ het Midden-Oosten trof. De Arabieren, de Edomieten, Syriers, Moabieten, Ammonieten en Ismaelieten, die Jeruzalem in 1967 verloren hebben … zullen alleen door Gods beloften opnieuw de stad Jeruzalem binnen kunnen gaan! (Zach. 14:14-16).

De strijd om Jeruzalem en het ‘bijbelse hartland’ als Judea en Samaria is met grote Amerikaanse druk rond de conferentie tafel in alle hevigheid onbrand.

Gods woord zegt: … dat er in the final days ofwel ‘de laatste dagen’ alle volken de strijd zullen (op)voeren tegen de stad Jeruzalem en tegen het bijbelse hartland als Judea en Samaria, met alle schrikbarende gevolgen vandien, grote oorlogen die van Apocalyptische aard zullen zijn; ik denk hierbij aan de Schriftplaatsen als Jesaja 17 ‘De Damascus profetie’, en aan Psalm 83 ‘om de naam van Israel uit te wissen’, of ‘de Gog en Magog oorlog’ uit Ezechiel 38 en 39, en ‘de oorlogsverklaring van vele volken aan de stad Jeruzalem’ uit Zacharia 14.

Laat daarom Amerika [het Witte Huis] en het ‘kwartet’ als de V.N.E.U.V.S.Rusland gewaarschuwd zijn, … zij die voortdurend oproepen: to divided Jerusalem and Judea and Samaria, en ‘Zijn Land’ te verkwanselen aan een Palestijnsvolk wat nooit heeft bestaan. De heer W. Kortenoeven zegt hierover het volgende, (ik citeer: “Al vele jaren grossieren de wereldmedia in verhalen over ‘de Palestijnen’, hun tragisch lot, hun benarde situatie, hun dilemma’s en hun strijd tegen de Israelische ‘bezetting’. Eén cruciale vraag wordt daarbij vrijwel nooit gesteld: wie zijn de Palestijnen eigenlijk? Wie zijn deze mensen die het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee als het hunne opeisen? Wat is hun geschiedenis? Waar komen zij vandaan en hoe zijn ze in het gebied terecht gekomen dat zij zelf sinds een halve eeuw Palestina noemen?

Om de naam van Israel uit te wissen . . . (https://vimeo.com/15210104) “Heart Cry” – The film that will change your life.

Het gebied dat als Palestina bekend staat was nimmer een land, het had alleen administratieve grenzen. Palestina was ook nimmer de naam van een staat, het is louter een geografische term. Het woord komt van het Hebreeuwse Pelesjet (‘binnendringers’), en slaat op de Filistijnen, een Aegisch (en dus niet-Semitisch) zeevolk dat zich in de dertiende eeuw voor de christelijke jaartelling in de kuststrook van het Land van Israel (toen nog Kanaan geheten) vestigde.’ In dat gebied stichtten de Filistijnen een federatie van vijf stadstaatjes: Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gath en Ekron. De eerste vier steden bestaan overigens nog steeds, maar niet in een Filistijns-etnische context (Gaza is Arabisch en ligt in het gebied van de Palestijnse Autoriteit en Ashkelon, Ashdod en [Kiryat] Gath zijn Israelisch).

Zoals algemeen bekend raakten de Filistijnen kort na hun aankomst in langdurig conflict met de de 12 stammen van Israel. De Filistijnen waren de uiteindelijke verliezers en zij verdwenen spoorloos in de mist van de geschiedenis. Gedurende vele honderden jaren was ook hun naam verdwenen. Die werd om politieke redenen door de Romeinen geherintroduceerd. In het jaar 135 van de christelijke jaartelling rekende keizer Hadrianus op bloedige wijze af met een nieuwe Joodse opstand tegen de Romeinse overheersing (de eerste opstand was van 66-73). Hij wilde herhaling van de rebellie uitsluiten en voerde een bijna absolute etnische zuivering uit onder de Israeli’s. Tallozen werden gedood, in slavernij gevoerd, of uit het land verdreven. Om de naam van Israel uit te wissen liet de keizer het gebied vervolgens ‘[Syria] Palaestina’ noemen, naar Israels verdwenen erfvijanden. Tegelijkertijd veranderde hij de naam van Jeruzalem, kern van de Joodse nationale en religieuze identiteit, in ‘Aelia Capitolina’ . . .

 • ‘Zij zeggen: komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht’ (Ps. 83:1-19).

Een volk zonder geschiedenis . . .

De daad van Hadrianus is tot op de dag van vandaag een effectieve vervloeking van het Joodse volk en zijn rechten gebleven. Sterker dan ooit is de naam Palestina op het complete Land van Israel geprojecteerd ‘en als het land zo heet, zijn de “autochtone” inwoners bijgevolg Palestijnen’. Mede daarom leeft in de publieke wereldopinie algemeen de onjuiste notie dat ‘de Palestijnen’ honderden, zo niet duizenden jaren in het Heilige Land hebben gewoond.

Zonder veel tegenspraak beweren (pro-) Palestijnse propagandisten dat de Palestijnse Arabieren in een rechte lijn afstammen van de voor-bijbelse Kanaanieten en volgens Palestijns-Arabische leiders, waaronder Jasser Arafat, was ook Jezus een Palestijn. Omdat de Palestijns-Arabische aanspraken op een plaatsgebonden historische identiteit bij iedere gelegenheid via de massamedia worden gedaan, maar zelden via dezelfde kanalen (kunnen) worden weerlegd, is het geen wonder dat veel van de niet historisch geschoolde nieuwsconsumenten automatisch aannemen dat er voorafgaand aan de stichting van de staat Israel, in 1948, op het grondgebied daarvan zoiets als een Palestijnse staat heeft bestaan.

Het versimpelde beeld van het Arabisch-Israelisch conflict, zoals dat over het algemeen wordt opgeroepen, is gebaseerd op de mythe dat de Joden pas na 1945 arriveerden, en dat zij vervolgens een talrijke, ‘sinds mensenheugenis in hun thuisland gewortelde Palestijnse bevolking’ hebben verdreven. Wie echter onderzoek doet naar de ontstaansgeschiedenis van dat Palestijnse volk, komt niet verder dan het eind van de negentiende eeuw. En de internetdossiers die veel media over de geschiedenis van het Arabisch-Israelisch conflict publiceren, gaan meestal niet verder terug dan de Eerste Wereldoorlog, waarin Groot-Brittannie een eind maakte aan precies vierhonderdjaar Turkse overheersing in het Heilige Land en andere delen van het Midden-Oosten”. … einde citaat).

Het zijn de Wereldleiders en hun gezanten die andere goden dienen dan de God der goden, de God van Abraham, Isaak en Jakob en in die zin een instrument zijn van de grote Tegenstander die uit is op de vernietiging van de staat Israel, om in de kern van de zaak een ‘Messiaans rijk’ ofwel het ‘Koninkrijk der hemelen’ met haar Messiaanse Koning naar het rijk der fabelen te verwijzen. Dit ‘Rijk der hemelen’ is niet een Rijk in de hemel of die hemel zelf, maar een rijk op aarde, geheel gekenmerkt door hemelse wetten. En dat is niet minder dan het Messiaanse Rijk zelf. Vandaar de proklamatie: ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij gekomen; bekeert u en stel vertrouwen in deze nieuwstijding’ (Matth. 19:23-34; Mark. 1:14-15). Men kan het eigenlijk zo stellen: het koninkrijk der hemelen (dus op aarde) is een onderdeel van het koninkrijk Gods (dat aarde en hemelen omvat). Vandaar ook dat het Messiaanse Rijk niet het eind- of hoogtepunt is van Gods heilsplan; maar het is wél een noodzakelijk tussenstation.

Daarom is het zeer onverstandig je vingers te branden aan het ‘Brandpunt der wereld’ de stad Jeruzalem gelegen in de bergen van Judea  en Samariahet bijbelse hartland genoemd, vanwaar straks uit Jeruzalem het Heil moet doorbreken naar de volken en waarvan de ‘Ik ben, die Ik ben’ zegt-: Het is Mijn Land! (Ex. 3:14; Lev. 25:23; Joel 3:2; Ezech. 35, 36,38 en 39; Micha 4:2).

 • ‘Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden’ (Joel 3:2). 
 • ‘En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij’ (Lev. 25:23). 

Het zwijgen van God doorbroken . . .

De God van Israel is niet verborgen om dat altijd te blijven (Jes. 45:15). Dit alles moeten we bedenken, als we het laatste bijbelboek lezen. Het plotseling afbreken van de bijbelse geschiedenis in Handelingen 28 sluit als het ware gewoon aan -alsof een tussentijd van nu bijna 2000 jaar wordt overgeslagen-, bij het boek de Openbaring van Jezus Messias waarbij de sleutel Israel is om het boek als zodanig goed te kunnen verstaan! In de Handelingentijd leefde de verwachting van een spoedige Wederkomst van de Messias, hetgeen ook uit de brieven van die tijd duidelijk blijkt. Hiermee gaat het boek de Openbaring gewoon verder waarbij het zwijgen van God na vele donkere eeuwen doorbroken wordt, bij het manifest worden van de engelen die met hun bazuinen [sjofar] de mensheid uit een droomwereld doet ontwaken die de Tegenstander heeft oplegt! Denk hierbij aan de 7 zegels, de 7 bazuinen, en de 7 schalen die veelal worden ingeluid door een Sjofar!

Hierbij gaan de gedachten terug naar die nog zo jonge staat Israel (1948), kijkend naar dat historische moment uit de ‘Zesdaagse-oorlog’, als daar op de derde dag van die oorlog op 7 juni 1967 het Opperrabbijn Shlomo Goren is die met de herovering (re-united) van West en Oost Jeruzalem, met Thorarollen te midden van juichende soldaten op de ‘sjofar’ [een van een ramshoorn gemaakte instrument] blies terwijl ze bij de Klaagmuur -de westelijke muur- stonden, vervolgens lopend naar het Tempelplein de volgende woorden sprak: . . .

 • ‘He said Kaddish – the mourner’s prayer – blew his shofar, and proclaimed, “I, General Shlome Goren, chief rabbi of the Israel Defense Forces, have come to this place never to leave it again.”‘
 • The Rabbi ‘did not stop blowing the sjofar and reciting prayers. His enthusiasm affected the soldiers and from every direction came cries of “Amen!” The paratroopers burst into song, and I forgot i was supposed to be an objective reporter and joined them in singing “Jerusalem of Gold” … the commanders gave short, emotional speeches’.’

Het begin van de Messiaanse tijd is nu aangebroken aldus de Opperrabbijn Goren in 1967, maar wie gelooft het, of beter gezegd wie ziet het? Maar ook daarin heeft de God van Israel voorzien! Hij heeft de zon en de maan gesteld tot TEKENEN en tot GEZETTE TIJDEN, en tot DAGEN en JAREN op Mijn gezette hoogtijden, de Feesten van Israel. (Gen. 1:14-16; Ps. 104:19).

Pastor Mark Biltz says in his new book ‘Blood Moons’ the next sentence:

My point is to demonstrate that God says He created the sun and the moon to send signals on His feast days . . .

In Genesis 1 vers 14 lezen we, -dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen dag en nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot vast tijden, en tot dagen en tot jaren-. Het Hebreeuwse woord mow’ed met een getalswaarde van 50 (jubeljaar) komen we ook tegen in Leviticus 23 vers 2 (Gen.1:14) met de betekenis van ‘vaste tijden’, dus niet jaargetijden, maar met de betekenis van dat hier zon en maan aanwijzingen zijn betreffende de (Feast of Yahweh) ‘Feestijden des Heren’.

Zo zullen daar wederom naar de Schriften zich aan zon en maan tekenen voordoen bij het naderbij komen van de Messias en het Messiaanse rijk (Joel 2:30-31; Matth. 29-30; Luk. 21:25-26). Aanzetten hiervan vonden plaats in de jaren 1949 en 1950 nadat in 1948 Israel een onafhankelijke Staat was geworden. Evenzo in 1967 en 1968 bij de hereniging van de stad Jeruzalem in 1967. Het eerst volgende viertal (tetrad) van bloedrode manen zal zich voordoen in 2014 en 2015 op Pesach (Pasen) en Sukkot (Loofhuttenfeest).

Lunar eclipes is on the eve:

 • 2014 April 15/15 Nisan – total lunar eclipse on Pesach
 • 2014 Oct 8/14-15 Tishri – total lunar eclipse on Sukkot
 • 2015 April 4/15 Nisan – total lunar eclipse on Pesach
 • 2015 Sept/15 Tishri – total lunar eclipse on Sukkot

Solar eclipses is on the eve:

 • 2015 March 20/29 Adar-1 Nisan – total solar eclipse – religious year
 • 2015 Sept 13/29 Ellul-1 Tishri – partial solar eclipse – Rosh Hasjana

Lunar eclipses – hebben betrekking op Israel bij het aanzeggen van oordeel! Solar eclipses – aangaande de volkeren bij het aanzeggen van oordeel!

 • ‘Ik zal wonderen geve de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternisen de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt’ (Joel 2:30-31).

[http://flashtrafficblog.wordpress.com/] – Zie ook: ‘De kern van de zaak‘ – Feiten en Achtergronden van het Arabisch-Israelisch Conflict – Wim Kortenoeven – Uitgeverij Aspekt b.v. Soesterberg – ISBN: 90-5911-349-7. ‘De bergen van Israel‘ – Norma Archbold – Shalom Books Putten – ISBN: 90-73895-21-9. ‘Year of Jubilee proclaimed?’ zie site vvi rechts boven. Leven we werkelijk in de EINDTIJD? – Roger Liebi – ISBN: 978-90-6603-163-0. [http://www.elshaddaiministries.us] BLOOD MOONS decoding the imminent heavenly signs + DVD Something remarkable is on the horizon. God is about to move mightily in the world. Are you prepared? [70 minutes – Mark Biltz – WND Books ISBN: 978-1-936488-11-7]

De onafhankelijke staat Israel vierde onlangs op 23 april (4 IYAR) haar 67 jarige bestaan, de Jom Ha-atsmaoet genoemd (onafhankelijkheidsdag van Israel) … 1948 – 2015!

Zie met betrekking van dit heugelijke feit de volgende sites … wordt wakker Nederland – Europa – United States of America!

Rabbi Jonathan Cahn: Mystery of the Shemitah … Speaks to Capitol Hill … We are at the Verge of Collapse?

https://www.youtube.com/watch?v=8TsYBuw6rko

https://www.youtube.com/watch?v=wlp_6L07rvU

https://www.youtube.com/watch?v=Nnt_T37YGJg

*************************************************

www.israelnationalnews.com

www.jerusalempost.com

www.timesofisrael.com

shoebat.com

www.joelrosenberg.com

www.levitt.com

www.likud.nl

www.pillaroffire.nl

Zie ook het boek: ‘DE OORLOG TEGEN DE HEILIGEN’Handboek voor de strijd in de hemelse gewesten!

Oorlog tegen de Heiligen is een ontnuchterend boek. Het confronteert ons met onze aangeboren neiging tot zelf misleiding, en het onvermogen van onze natuurlijke mens om de dingen die uit de bovennatuurlijke wereld tot ons komen, te beoordelen. Het kernwoord van het boek is misleiding. Misleiding door boze geesten in de eindtijd, gericht op individuele gelovigen, en op de Ecclesia als geheel. Oorlog tegen de heiligen laat ons zien hoezeer wij bij het onderzoeken van bovennatuurlijke ervaringen van God afhankelijk zijn, en dat zelfoverschatting wat betreft het eigen vermogen om geestelijke dingen te beoordelen, grote problemen kan veroorzaken in het leven van gelovigen. De les die Oorlog tegen de heiligen ons leert, is dat iedere gelovige vatbaar is voor misleiding door boze geesten. Dit boek, dat gebaseerd is op de ervaringen van opwekkingsprediker Evan Roberts (1871-1951), en de inzichten van Jessie Penn-Lewis (1861-1927), reikt de lezer enkele principes aan, die hem kunnen helpen om te midden van de vele bovennatuurlijke manifestaties van vandaag de dag, het goddelijke, het satanische, en het menselijke van elkaar te onderscheiden …

www.jessiepennlewis.nl

www.overcomertrust.org.uk

Gerard J.C. Plas

 

 

Be Sociable, Share!
 Posted by at 00:05

  2 Responses to “Waarom de Arabieren in 1967 Jeruzalem verloren /1948 – 2015 / Israel 67 jaar als een onafhankelijke staat … no more delay! (Rabbi Jonathan Cahn)”

 1. STEM NIET OP DE D66.

  Het blijkt nu dat de D66 de grootste voorstander is geweest voor grootschalige immigratie uit moslimlanden!

  De D66 is een bijwagen van het PvdA. D66 is sowieso een uiterst schadelijke partij voor Nederland.
  Mensen die D66 stemmen, snappen niet dat D66 hun toekomst naar de bliksem helpt.

  D66, GL en PVDA geven jihadisten de kans om hier aanslagen te plegen door weg te kijken, de zaken te bagatelliseren, af te zwakken. Door ze te pamperen (uitkeringen) geven, moskeeën te bouwen. Den Haag slaapt of verliest zich in gehakketak wat uiteindelijk niets oplevert. Een ware horror scenario, D66 in de regering. Van de regen in de drup of eigenlijk zelfs andersom. Een partij die verraad de oppositie door de regering te steunen samen me de christelijke partijen die ook kunnen parasiteren voor eigen zaakjes. Politiek is gedegradeerd tot een vieze handel of zwendel. Werkende mensen en die hele leven gewerkt hebben zijn hier de dupe van. Nu nog door alleen binnenlandse schurken, straks onder Pechtold van de Europese.

  Pechtold verkoopt alles wat los en vast zit, en zelfs Nederland verkoopt hij voor een appel en een ei. Pechtold is de grootste en gevaarlijkste demagoog van het Binnenhof. En hij snapt ook nog steeds niet dat hij door de islamieten als een westerse christelijke hond wordt gezien! 

  Wie deze coalitie steunt is trouwens niets waard en zijn succesje is maar tijdelijk.

  D66 verwart en mixt gewoon wat begrippen, misleidt de mensen. En ieder die beweert dat de slachtingen, aanslagen en een aantal bloedige oorlogen van de afgelopen pak weg 25 jaar niets met de Islam te maken hebben hoort m.i. niet thuis in een landsbestuur. Dit houdt niet in dat alle moslims terroristen zijn, maar zij behoren wel tot een hele verkeerde sekte. Als we kijken naar het bloedvergieten wat de Islam teweeg brengt, kan dit niet tot een gewone godsdienst gerekend worden.
  In ca 1500 jaar heeft zich geen enkele mildere afsplitsing voorgedaan, sterker nog ze worden met de dag bloeddorstiger. Als Rutte, Samson en Pechtold weer schreeuwen: “Dit heeft niets te maken met de Islam”, dan zeggen we ook, Nederland is dit gedraai en gekonkel spuugzat! Een fundamenteel foute ideologie die sommigen iets milder belijden, maar dat is slechts een vernislaagje om de ware aard te verdoezelen.

  Van straat jongens tot massamoordenaars!

  Door de D66 gesteunde regering Rutte gaf onlangs miljoenen euro’s aan de Moslimorganisaties! Goed georganiseerde islamisten worden steeds militanter in Nederland. Straat voor straat, wijk voor wijk zijn er etnische omwentelingen aan de gang. Nieuwe generaties worden in de moskeen opgevoed/opgeleid als jihadisten tegen de Nederlanders!!

  Hoe moslimjongeren moordende jihadisten aan het worden.

  Er zijn in Nederland duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen die hele dag propaganda verspreiden voor de jihad. Deze islamisering proces wordt door de D66, PVDA, CDA, en GL politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers. De gewone burger wordt tot de laatste door dit kabinet zeer nauwkeurig berekende cent zó uitgeknepen, het ideologische en glazentoren gebazel kent geen grenzen. 

  Iedereen kan waarnemen dat ons land als gevolg van het tot nu toe gevoerde immigratiebeleid langzaam maar zeker naar de knoppen gaat. Het gaat niet alleen om het geld. De immigratie (99% bestaat uit de moslims) in Nederland is qua aantallen extreem veel geweest en in een te korte periode. De Nederlandse samenleving is overspoelt met moslims. De grote steden lijken inmiddels bijna islamitische enclaves.
  Ons land gaat compleet naar de klote. We leven inmiddels in een schijn democratie: alles wat het volk wil wordt genegeerd en burgers bestempeld als groot gevaar voor burgers.

  Intussen gaat de ongecontroleerde islamitische volksverplaatsing door, jihadisten hebben vaste voet in Nederland… Het grootste gevaar komt van deze moslims. Ze willen de echte jihad juist hier uitvoeren. De islam wil niet met de niet-moslims samen gaan. Omdat zij zich superieur wanen. Zo staat dat in hun genen: wanneer dan ook, hoe dan ook moeten ze met hun heilige oorlog beginnen…! Het zal ons nog vele vele miljarden kosten, betaald door de hardwerkende mensen; vooral de jeugd van nu zal de gevolgen later ondervinden. De onderzoeken constateren somber dat Nederland reeds ten prooi is gevallen aan de Islam, en met de Frankrijk hetzelfde dreigt te gebeuren.

 2. Blessings to you…My Wife Tara and I really appreciate all your effort and dilligence in revealing to the true followers of christ..aka remannt, the word of God revealing the mysteries contained in Revelation.We have followed the Lord for many years and truly see the magnitued of the apostasy all around us.So much so we can not share anything of value to anyone around us anymore because of their sinfulness rendering them spiritually Blind.We are very encouraged by your Website,tribwatch.com and tribulationinstitute.com .We are preparing a Trib Retreat to go to when the Antichrist is revealed…My Question To you is…How long will we have before the Mark is instituted after we see the antichrist appear on the scene..Thanking You ahead for your taking the time to respond..Yours in christ Peter and Tara Koeyers

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Translate »