Jan 012013
 

Zowel in Matth. 24:34 als in Luk. 21:32 spreekt de Here Jezus in zijn profetische rede over … ‘dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschiedt.’ De vraag is nu, is de duur van een geslacht dan 40, 50, 70, 100, of 120 jaar. De tijdsduur van een ‘jubeljaar naar jubeljaar’ omvat 50 jaren.

De uitdrukking ‘dit geslacht van … this generation’ heeft niet altijd betrekking op een bepaalde tijdsspanne, maar geeft ook iets van het karakter aan. We lezen zestien keer over ‘dit geslacht’ in de evangeliën, daarbij ook over ‘een boos en overspelig geslacht’ en ‘een overspelig en zondig geslacht’. Met betrekking tot ‘dit geslacht’ lezen we bijvoorbeeld: ‘De mannen van Ninevé zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen’ (Matth. 12:41). Blijkbaar wijst deze uitdrukking hier op meer dan slechts de generatie die leefde gedurende de tijd dat de Here Jezus op aarde was. In Hebr. 3:10 zegt de Here een afkeer te hebben van ‘dit geslacht’, waarover in het O.T.   veel overeenkomsten gevonden kunnen worden. Verder spreekt Kol. 1:26 over het geheimenis dat ‘eeuwen en geslachten lang’ verborgen is geweest. Het woord ‘geschiedt’ in vers 34, zou beter vertaald zijn met ‘beginnen’ of ‘misschien beginnen te geschieden’. In de voorgaande verzen van Matth. 24:29-31 zien we wat er mogelijk zou beginnen te geschieden, … ‘de zon zal verduisterd worden, de maan haar glans niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.’ Sommigen zullen zeggen dat deze dingen nog niet hebben plaatsgevonden, … maar zij begónnen wel te geschieden; alleen dit proces zette niet door vanwege het feit dat Israël zich toen niet bekeerde. In de vergelijking van Joel 2:10 en 28-31 met Matth. 24:29 gaat het over wonderen aan de hemel, die voorafgegaan worden door dingen die zich op aarde afspelen. Ook gaat het over de uitstorting van de geest, … ‘en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt‘ (Joel 2:28-31).
Petrus zegt op Sjawoe’ot dus met Pinksteren dat het uitstorten van de geest zoals dat toen gebeurde, voorzegd was door de profeet Joel (Hand.2:16). Daarbij citeert hij Joel niet alleen met het oog op de geestelijke gaven, maar noemt hij ook wat Joel zegt, m.b.t. de zon, de maan en de sterren.
Bedenk daarbij ook dat deze dingen geschiedde in de 63e jaar week, nadat de Messias in de 62e jaar week als de Gezalfde in de 63 jaar week werd uitgeroeid (Dan.9:25-26).

De profeet Joel spreekt in totaal over veertien onderwerpen, waarvan er zeven zijn vervuld en zeven nog op de vervulling wachten. In Hand. 3:19-21 lezen we dat deze tekenen vervuld zullen worden als Israël berouw toont, en het zijn deze tekenen die aan de komst van de Zoon des mensen voorafgaan. Het ‘geslacht’ van Matth. 24:34 is hetzelfde woord als dat wat genoemd wordt in Hand. 2:40 ‘laat behouden uit dit verkeerde geslacht‘ (gr.genea). Dit ‘geslacht’ dat leefde tijdens de bediening van de Here Jezus en tijdens de Handelingenperiode, is niet voorbijgegaan, zonder dat ‘deze dingen beginnen te geschieden’, maar zullen voortgaan met ‘geschieden’, zodra het de tijd daarvoor is! Vandaar ook dat we kunnen zeggen dat waar Handelingen 2 en 3 aanvangen omstreeks het jaar 30 A.D. en de 70 jaarweken uit Dan.9:24 doorliepen tot op Hand. 28:26-28, ofschoon dan ook abrupt worden afgebroken in die 67e jaar week omstreeks het jaar 62/63 A.D., het Openbaring 1 vers 1 is wat dan ook opent met de woorden ‘om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet‘, dit dan tevens ook het begin zal moeten zijn waar de laatste 3 jaar weken van de 70 weken weer hun loop krijgen! In de Handelingentijd waren de apostelen ervan overtuigd dat een spoedige terugkomst van de Here Jezus nog in hun ‘generatie’ (geslacht) zou plaatsvinden, zie: (1 Petr. 4:7; Jak. 5:7-9; Hebr. 10:37; 1 Joh. 2:18; 1Cor. 1:7; 7:29, 10:11; 16:22; Rom. 13:12, 16:22; 1Thess.4:13-18). Dus de realiteit in acht nemend moest die hoop op een spoedige terugkomst omstreeks het jaar 70 A.D. gerealiseerd kunnen worden! Een tijdsspanne van ongeveer 40 jaar gerekend vanaf Sjawoe’ot/Pinksteren in het jaar 30 A.D. Deze eerste eeuw van onze jaartelling noemt men ook wel het ‘keerpunt in de geschiedenis’ rond het gebeuren in Hand. 28:26-28 en is moeilijk te overschatten. Hier houdt eigenlijk de ‘Bijbelse geschiedenis’ op, en bijna tegelijkertijd houdt Israëls zelfstandige bestaan op. Het voorspel van de val van Jeruzalem in het jaar 70 A.D. zette vrijwel gelijktijdig in. Daarmee begon een ‘ballingschap’, met allerlei vervolging, die al de vorige overtrof. Men mag gerust spreken van een wereldramp. Israël was als heilskanaal, tot zegen der volken, onbruikbaar geworden. Wat het christendom hier tegenover heeft gesteld in de loop der geschiedenis, weegt toch niet op tegen het heil dat gekomen zou zijn, indien Israël niet gefaald had (Joh.4:22).

Jeruzalem werd grondig verwoest en de puinhopen heetten voortaan ‘Aelia Capitolina’, daar de Romeinen elke herinnering aan Israël van de aarde wilde wegvagen en het land vanaf die tijd ‘Palestina’ werd genoemd (land der Filistijnen). Aan het eind van de 19e eeuw keren de eerste ‘Zionisten’ weer terug naar het land wat hun ‘onvoorwaardelijk‘ is toegezegd (Gen. 12:6,7; 13:14,15; 26:2,3,24; 28:13,14).
Het is Theodor Herlz die in 1897 op het eerste Zionistencongres in Bazel een profetische uitspraak doet als hij zegt dat er over 5 jaar en zeker over 50 jaar er een Joodse Staat zou zijn. Een naar gevoel bekruipt mij als men van christelijke zijde zo afgeeft op die Zionisten van het eerste uur, als zouden zij geheel ontdaan zijn van alle Bijbelse pprofetie en in ongeloof hun ideaal hebben willen verwezenlijken. Juist ook Herlz heeft in zijn overwegingen aan het eind van de 19e eeuw contact gezocht met een aantal ‘Christen Zionisten’ waaronder ds. William E. Blackstone die aan de grondlegging van het zionisme gestaan heeft, ook was dr. Ethelbert W. Bullinger bekend om z’n -Dispensational Truth’s- een ware vriend van Herlz, samen hebben zij in London en op het Europese Continent Israëls Profeten bestudeerd. Ook hier kunnen we spreken over een ‘geslacht’ dat zich op 14 mei 1948 realiseerde dat de Joodse Staat Israël na 50 jaar een feit was! ‘Laat de berg Sion zich verheugen; laat de dochters van Juda juichen om uw gerichten.
Gaat rondom Sion en trekt eromheen, telt haar torens, richt uw aandacht op haar voormuur, doorwandelt haar paleizen, opdat gij het aan het volgende geslacht kunt vertellen’ (Ps.48:12-14). ‘Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen … dit worde opgeschreven voor een volgend geslacht, en het volk dat geschapen zal worden, zal de Here loven … want mijn dagen verdwijnen als rook, mijn gebeente gloeit als in een vuurhaard’ (Ps. 102:4,14,19). Doet dit niet denken aan de concentratiekampen gedurende de dagen van Nazi-Duitsland! Onlangs nog heeft Israëls premier Benjamin Netanyahu voor een gehoor van Europese leiders bij de herdenking 65 jaar na Auswitz in Polen verklaard dat de -profetie uit Ezechiël 37 zich vervuld heeft- in de ‘geslachten‘ vanaf het eind der 19e eeuw toen de eerste Joodse immigratie (aliya) plaatsvond!
Het was generaal Edmund Allenby die op 9 december 1917 op de eerste dag van ’t Chanukafeest, voor Jeruzalem stond, en opdracht gaf om alle bestaande vliegtuigen te laten opstijgen om boven Jeruzalem op 10 december pamfletten te laten strooien met de opdracht ‘geef je over’! ‘Als vliegende vogels, zo zal de Here der Heerscharen Jeruzalem beschutten redden en sparend bevrijden’ (Jes.31:5). Zo werd Jeruzalem bevrijd van de Turkse overheersing, en was het lot van het Ottomaanse rijk bezegeld! ‘Bewaar mij als de appel van het oog, berg mij, in de schaduw van uw vleugelen’ (Ps. 17:8). Een vergelijkbare situatie deed zich voor in 1967, waar 70 jaar na 1897 en 50 jaren na 1917, we óók hier kunnen spreken van één ‘geslacht’, dat na bijna 2000 jaar bij de ‘Klaagmuur’ en op het ‘Tempelplein’ uit de Thora rollen reciteerde, zong en bad tot de ‘Eeuwige’. ‘God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten; opdat men op de aarde uw weg kenne, onder alle volken uw heil. Dat de volken U loven, o God; dat de volken altegader U loven. Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt’ (Ps.67:1-5). De hereniging van Jeruzalem op 7 juni 1967 wordt door veel Israëli’s gezien als vervulling van de profetie die gevonden wordt in Ps.122:2-3, ‘Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wél samengevoegd is’, … en dat -de tijden der heidenen-, een profetie door de Here Jezus uitgesproken … ‘de stad Jeruzalem door de heidenen vertrapt zal worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn’ (Luk. 21:24). Sinds die historische ‘Zesdaagse Oorlog’ van 1967 hebben de Israëli’s hun hoofdstad Jeruzalem als ondeelbaar en eeuwig beschouwd!
Zo zien we dat het voortdurend om een tijdspannen gaat van 50 en 70 jaren overeenkomend met een ‘geslacht‘ of ‘jubeljaar‘; ook de apostelen uit de Handelingentijd hadden hun verwachtingspatroon daarop gebaseerd als het ging over een spoedige terugkomst van hun Here en Heiland, Messias Jezus.
Opnieuw wil ik duidelijk maken dat het mij hier niet gaat om het berekenen van de komst van Israëls Messias en onze Here Jezus Christus, want dag en uur van Zijn komen worden ons niet geopenbaard, wel gaat het er mij om te laten zien dat het hier op z’n minst om een ‘Schriftuurlijk’ gebeuren gaat, in de ontwikkeling van Gods heilsplan met Israël, de Volken en de Gemeente! De ‘tekenen‘ geven een sterk vermoeden dat er wel degelijk iets aan de hand is, en indien deze dagen niet worden ingekort ter wille van ‘this last generation’ er geen mens behouden zal worden (Matth.24:22). Het gaat mij om de feiten die voor zichzelf spreken, en niet om een enkeling die zomaar een visioen of iets dergelijks ontvangt en dan daar een heel theologische raamwerk omheen bouwt.

Eén ding is wel duidelijk dat God in deze tijd ‘ijvert voor Zijn volk’, om het zowel in materieel opzicht als in ‘geestelijke zin’ terug te brengen aan Zijn hart. ‘Zie, Ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon; Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, in trouw en gerechtigheid’ (Zach.8:1-23).

Het zijn dus weer de ‘geslachten‘ die binnen Jeruzalem zullen wonen. Vandaag de dag zien we weer mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, en jongens en meisjes die daar spelen op de pleinen der stad. Is dit niet het wonder van deze 21e eeuw! ‘Zou het dan ook in Mijn ogen te wonderlijk zijn’? Het boek Prediker zei het al, ‘wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dan zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon’ (Pred.1:4-9). Het verleden zal onvermijdelijk terugkeren in de toekomst. Zo is er een vergelijking te maken met het Jeruzalem in de dagen van Ezra en Nehemia en het Jeruzalem van nu! We hebben gezien dat de jaar weken zo abrupt werden afgebroken in die 67e jaar week aan het eind van Handelingen 28 omstreeks het jaar 62/63 A. D. Met als conclusie dat er nog 3 van de 70 weken zijn overgebleven. Zo konden in die dagen van Ezra en Nehemia de 70 jaar weken uit Dan.9:24-26 niet eerder beginnen nadat Jeruzalem herbouwd, Tempel en muren ingewijd waren, hetgeen een voorbereidingstijd had van 7 weken van 7 jaren en dus 49 jaar duurde! Israël was in die voorbereidingstijd nog ‘lo-Ammi’, niet mijn volk!
Zo bevindt Israël zich nu in een zelfde situatie als vóórheen, toen na de 49 jaren dus in het 50e de 70 jaar weken begonnen te lopen. Zoals ik al eerder heb aangetoond ‘verklaart het verleden ons de toekomst’! Dus is enige vergelijk mogelijk.
Als men de profeet Jesaja vraagt naar de afloop van de geschiedenis antwoord hij met de woorden, ‘geeft te kennen, hoe het vroeger was, opdat wij het overdenken en kennis nemen van de afloop’ (Jes. 41:22, 23; 46:9-10; 1Cor. 10:11). Nu doet zich het bijzondere feit voor dat als we het ‘duality principle’ toepassen op de situatie van nu, we vanaf 7 juni 1967 toen de stad Jeruzalem haar ‘re-unification’ beleefde en 49 jaren dus 7×7 jaar verder rekenen, we dan ook nog aansturen op een ‘Jubeljaar’ het 50e en wat dan ook nog valt op Yom Kippur (Grote Verzoendag) de 10e dag van de zevende maand Tishri in het jaar 5776, of 23 september 2015! Ook dan zijn we alweer één generatie verder dus 67 jaar gerekend vanaf de oprichting van de Staat Israël in 1948!
De dagen onzer jaren, daarin zijn 70, en indien we sterk zijn 80 jaren. Mozes was 120 jaar (3×40) toen hij stierf. Na de ‘Shoah’ van 1938-1945 en 68 jaar na Auschwitz is het genocidale antisemitisme en de bijbehorende onverschilligheid nog steeds aanwezig. ‘We bevinden ons opnieuw in een tijdperk waarin het Joodse volk onder een genocidale dreiging moet leven’, zegt de auteur van het recentelijk verschenen boek ‘A lethal Obsession: Anti-Semitism from Antiquite to the Global Jihad’ tijdens een interview in zijn Jeruzalem kantoor. ‘We hebben ons lang niet in zo’n situatie bevonden. Dit kan weleens de eerste keer sinds de ‘shoah’ zijn, dat de Joden dit gevaar zo duidelijk voelen.’ Hij wijst dan vooral naar de bedreigingen aan het adres vanuit de Islamitische wereld, en dan vooral van Ahmedinejad uit Iran. Robert Wistrich geeft toe dat de Israeli’s dit na de oorlogen van 1967 en 1973 ook zeiden, maar de huidige dreiging is nu veel ernstiger.

Dit geslacht vanthis generation van Israeli’s die al de ‘voorzeggingen der profeten’ omtrent herstel in materieel als straks in geestelijk opzicht ervaren, zullen naar de woorden van de Profeet Jezus Messias geenszins voorbijgaan voordat dit alles is geschied (Deut. 18:15; Hand. 2:22-23). De sleutel tot het verstaan van deze tijd waarin wij leven, en die tot grote veranderingen in de geopolitieke wereld zullen leiden, is m.i. de invasie van ‘Gog’ in Israël (Ezech.38-39). Deze roofoverval op Israëls natuurlijke gas en -oliebronnen, met goud en zilver, zal dan tevens tot de periode van de Apocalyps leiden, waar de laatste drie jaar weken zullen aanvangen, met de ruiter op het witte paard, (Openb.6:2), die uit zal monden in -de grote verdrukking- hetwelk dan tevens de laatste jaar week zal zijn. In dat opzicht zou je kunnen spreken van het ‘laatste geslacht’, gerekend vanaf 7 juni 1967 tot aan het ‘jubeljaar’ 23 september 2015 waar dan nog minimaal 21 jaar overblijven om tot die 70e jaarweek te komen!

The seven Sevens (weeks) from the War Day Three – 7th June 1967 – and the three Sevens (weeks) from the Yom Kippur – 23 September 2015 – is the completion of a generation 0f 70 years … (Psalm 90:10; Luke 21:24,32).

********** ********** ********** ********** ********** ********** **********
De actualiteit gebiedt te zeggen, dat Iran onder het toeziend oog van Rusland, haar nucleaire installatie uitbreidt, en met de toenemende invloedsfeer in de Kaukasus en de radicale opstelling van Turkije naar Israël toe is dit op z’n minst gezegd verontrustend!

Sinds hun terugkeer naar het land vertrouwen de Israëli’s op hun militaire kracht de (IDF=Israel Defense Force) en wonen zij nu in gerustheid in het land. Vergelijk hiermee het woord ‘betach‘ wat veiligheid of gerustheid betekent met het modern hebreeuwse woord ‘bituhon’, wat staat voor ‘militaire zekerheid’. Dus m.a.w. gezegd een ‘gewapende vrede en welvaart’ is het hoogst haalbare voor de Israeli’s in deze tijd, tot op de invasie van ‘Gog en Magog’ en de spectaculaire vernietiging van deze radicale Islamitische macht door God; vandaar ook dat Israel zal weten van die dag af en voortaan, dat God de Here is, en wellicht het moment zal zijn aangebroken dat Hij Israël van Zijn Geest zal schenken (Ezech. 39:8,22). Deze profetie past helemaal in die ‘laatste generatie’ die de komst van Jezus Christus zullen meemaken in het stramien van de heilshistorie, vergezeld gaande met o.a. valse Christussen, oorlogen, aardbevingen, hongersnoden en pestilentiën, en tekenen (eclipsen) aan zon en maan voordat de grote en geduchte Dag des Heren komt.

Shemittah Year Hebrew Calender - zon en maan eclipses 2014-2015

Het is een Dag om te ‘verderven de geslachten die de aarde verderven’, als in de dagen van Noach, -waarbij het wiel een gehele omwenteling gemaakt zal hebben, bij het bazuinen van de zevende engel- (Opb. 11:18).
Tenslotte, de vraag stellen is haar ook beantwoorden. In Genesis 6:3 vertelt God Noach iets wat zeer interessant is namelijk als Hij zegt: ‘Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Tussen de 40 en 120 jaar (3×40) zitten de 50 en 70 jaren, die ik benoemd heb in dit artikel. Vanaf 1897, het jaar waarin Theodor Herlz een profetische vergezicht ontvouwde, wordt de klacht vandaag opnieuw gehoord, -nu zij zich misgaan hebben-, en tikt de profetisch tijdklok ons opnieuw naar een jaar wat 120 jaar verder ligt, waar donkere wolken zich samenpakken, voor Israël een ‘must’ om te overleven, en daar laat de ‘Eeuwig Trouwe’ geen enkele twijfel over bestaan, maar wee hen die het veronachtzamen! Bij hen is het motto -Israël moet van de landkaart verdwijnen- gedeeld of ongedeeld, dat is hun streven en de oorzaak van het komende gericht, over Mijn erfdeel! (Joel 3:2). Het is dit jaar 40 jaar geleden dat daar zes jaar na de ‘Zesdaagse-Oorlog’, op zaterdag 6 oktober in het jaar 1973 op een ‘grote Sabbat’ toen Israël op ‘Yom Kippur’ de Grote Verzoendag vierde een grote invasie aan het voltrekken was toen het Egyptische en Syrische leger het land binnentrokken en men werkelijk dacht dat de ‘Gog-Magog’ oorlog (Ezechiel 38-39) begonnen was op het moment dat men in de Synagoge aan het bidden was. Vanaf die dag zijn het nog slechts 42 jaren die hen scheiden van een andere ‘Yom-Kippur’ die zal plaatsvinden in het jaar 2015 op 23 september (Lev. 25:8-10) waarbij ook nog een ‘jubeljaar’ m.b.t. de herovering (re-united) van de stad Jeruzalem geproclameerd zal worden en het ‘t eerste jaar (5776) zal zijn van de volgende 7 jaar die dan weer afgesloten wordt met een sabbatsjaar!
Denk hierbij ook aan de 42 geslachten (3×14) die uitliepen tot op de geboorte van de Messias, en de 42 pleisterplaatsen die Israel passeerde voordat het beloofde land werd ingenomen door Jozua (Matth. 1:17; Num. 33:1-49) en is het moment spoedig aangebroken dat deze planeet die aarde heet door de Rechtmatige Erfgenaam, de Leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, Messias Jezus heroverd zal worden.

Uit de visioenen in de Apocalyps valt op te maken dat er in de hemel als de tijd ‘vol’ is, de voorbereidingen getroffen worden in het manifest worden van Jezus Messias, die de Losser (Goel) van de wereld is. In het boek Leviticus wordt op een bijzondere wijze gesproken over het ‘Jubeljaar’, dat 50e dat ná de 49 jaar [7x7x360], de zeven jaar weken (7×7 sabbatsjaren) manifest wordt in de ‘volheid’ van de tijd. Het is juist daar waar op een wonderbaarlijke wijze aangaande een stuk Mozaische wetgeving wordt weergergeven, dat ook in het stramien van het verlossingsproces voor wat betreft Israel en de volken zoals beschreven in het boek de ‘Openbaring van Jezus Messias’ (de Apocalyps) dit wordt verduidelijkt, en waar tevens het lot van het gehele bestaan van de wereld en het mensdom in de waagschaal ligt, (Lev. 25:8-10; Openb. 5:1-14).

Het gaat om die met 7 zegels verzegelde ‘Lossersakte’ (boekrol) waarvan gezegd is dat niemand deze kan openen of inzien, … het Johannes is die een LAM ziet staan als geslacht, maar Die tegelijk de Leeuw uit de stam van Juda is en de Spruit van David blijkt te zijn, hetgeen in die zin ook alles te maken heeft met de nog steeds vacante troon in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van Israel (Luc. 21:24; Psalm 2:8; 72:8); en juist Hij het is Die waardig is om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen (Openb. 6:1). Volgens Joodse traditie wordt er 10 dagen na Rosh Hasjana (Joods Nieuwjaar) het oordeel over de mens verzegeld aan het eind van Jom Kippoer en begint volgens het boek Openbaring de voltrekking van dat oordeel.

Zoals voorheen in de jaren 30 A.D. – 70 A.D. ofschoon die bijbelse geschiedenis daarvan aan het eind van Handelingen 28:23-31 in het jaar 63/64 A.D. zo abrupt werd afgebroken met die 67e jaar week, is het eschatologische aspect daarvan van die tijd opnieuw waarneembaar in deze 21e eeuw, waarbij die nog ‘onvoltooide’ Handelingentijd, … het jaar 2014 zich aandient als het surplus van de ‘Feesten des Heren’, en met de constellaties van maan en zon in 2014 en 2015, de aanvang kunnen betekenen van de 68e jaar week, om dan vervolgens met de 7 zegels (68e), de 7 bazuinen (69e) en de 7 schalen (70e), op een totaal van 70 jaar weken deze bepaling te voleindigen zoals de profeet Daniel heeft voorzegd (Dan. 9:24-27), en dan tegelijkertijd zijn aanbeland met als finale patroon, –de twee Beesten, Babel, Jeruzalem, de Tempel, de 144.000 verzegelden uit de stammen van Israel, bij de wederkomst van Jezus Messias (Openb. 6:2-19:21). Dus aanvangende met het begin der weeen (68e), waarvan gezegd wordt dat dit nog niet het einde is (69e), er vervolgens een periode van grote verdrukking (70e) zal zijn in Israel en in de regio van het gehele Midden-Oosten.

******* ******* *******
Daarbij genomen heeft ook het geheimenis waar de apostel Paulus van spreekt, en dat ‘eeuwen en geslachten’ lang verborgen was gebleven in God ook zo z’n afmetingen in de tijd en zal dit geheimenis op een bepaald moment in de tijd ook geopenbaard worden, … in de dag van Christus Jezus (Filip.1:6).
Het is deze hoop der heerlijkheid die ons voor ogen staat, een dimensie die werkelijk alles te boven gaat, om in de toekomende eeuwen (aionen) die overweldigende rijkdom van zijn genade ten toon te spreiden naar zijn goedertierenheid over ons in Messias Jezus (Efz. 2:7; Kol.1:26-27; 3:1-4).

Gerard J.C. Plas

Be Sociable, Share!
Translate »