Oct 012015
 

sukkot“…en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.” (Openbaring 20:8).

 

Welke relatie zou er kunnen zijn tussen het Loofhuttenfeest en de oorlog van Gog en Magog? De Tora beschrijft het Loofhuttenfeest als een feest voor de inzameling van de oogst.

“Spreekt tot de Israelieten: Op de vijftiende dag van de zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de HERE, zeven dagen lang.” (Leviticus 23:34).

De Schrift  benadrukt het aspekt van de inzameling van de oogst om te onderstrepen dat het feest gevierd wordt in de herfst, als de boeren de opbrengst van het land hebben binnengehaald (Leviticus 23:39).

De Hebreeuwse naam van het feest, Soekot (hutten) verwijst volgens de rabbijnen naar de hemelse wolken die de kinderen Israels in de woestijn omgaven en hen beschermden tegen vijandige elementen. In het Woord staat dat het is om ons te herinneren aan de tenten waarin we in de woestijn woonden.

“…opdat uw geslachten weten, dat Ik de Israelieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde: Ik ben de HERE, uw God.” (Leviticus 23:43).

Soeka

Dit geeft ons de morele les die uiterst belangrijk is. Toen de kinderen Israels Egypte verlieten, konden ze in de woestijn niets zaaien, noch verbouwen, noch kweken. Ze hadden geen huizen en verbleven in hutten en tenten. Alleen door hun vertrouwen op God en hun geloof in God konden ze onder deze omstandigheden veertig jaar overleven. De Soeka (hut) is bedoeld om de Joden in elke generatie eraan te herinneren om Gods genade te zoeken.

“Ga, predik ten aanhoren van Jeruzalem: Zo zegt de HERE: Ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw bruidstijd, toen gij Mij gevolgd waart in de woestijn, in onbezaaid land.” (Jeremia 2:2).

In het algemeen is de Soeka een verblijfplaats waar Gods genade en Vrede gevoeld worden. Er is een mystieke gewoonte om elke avond gasten genaamd Oeshpizin in de Soeka uit te nodigen. Dat zijn: Abraham, Isaak, Jakob, Jozef, Mozes, Aaron en David. Elke dag wordt één van deze zeven grote voorvaderen uitgenodigd. Van elk van hen leren we een geestelijke les. Van David leren we het belang om te allen tijde de Heer te zoeken.

“O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.” (Psalm 63:2).

De Psalmist David, de geliefde zanger van Israel, vestigde een dynastie die in het verleden heeft geregeerd en die in het toekomstige Messiaanse rijk  weer zal regeren.

Het feest valt in de maand Tishri, de zevende maand van de Hebreeuwse kalender, de maand waarin de landbouwcyclus afgerond wordt. Het Loofhuttenfeest vormt ook de afsluiting van de drie pelgrimsfeesten. De eerste twee feesten zijn Pascha en Pinksteren en deze feesten bereiden de weg voor het hoogtepunt: het Loofhuttenfeest.

Volgens de grote Joodse mysticus Rabbi Yehuda Loew, beter bekend als de Maharal van Praag (1525-1609) zijn deze drie pelgrimsfeesten onderdeel van het proces dat naar de verlossing voert. Pascha markeert het begin van de groei van de Joodse natie (Volkswording), Pinksteren markeert de piek van de groei met de aanvaarding van de Tora (Openbaring) en het Loofhuttenfeest brengt het Joodse volk in een intense nabijheid met de Heer (Verlossing). Zowel in fysieke als in geestelijke sferen is het Joodse volk de kring helemaal rond gegaan.

In de tijd van de tempels werden in totaal zeventig stieren geofferd tijdens de zeven dagen van het Loofhuttenfeest. Deze offers werden gebracht voor de zeventig verschillende volken die van Noach afstammen (Genesis 10).

In Genesis 10 vers 2 vinden we Magog onder de afstammelingen van Jafet. Het getal 70 is de getalswaarde van de Hebreeuwse letter Ayin, de 16e letter van het Hebreeuwse alfabeth. Het staat symbool voor zicht, inzicht en goddelijke voorzienigheid. De feitelijke betekenis van Ayin is oog. In de moderne wereld vinden veel mensen dat God een hemelse klokkenmaker is, die de wereld in gang heeft gezet en onverschillig is voor menselijke aangelegenheden; Hij is er niet bij betrokken. Dit is niet wat de Bijbel leert.

“Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.” (Psalm 33:18).

De media richten heel veel aandacht op Israel, maar ze slaan geen acht op de Goddelijke Voorzienigheid.

“…een land, waarvoor de HERE, uw God, zorgt; bestendig zijn de ogen van de HERE, uw God, daarop gericht, van het begin des jaars tot het einde”. (Deuteronomium 11:12).

Het getal 70 verschijnt keer op keer in de Bijbel en in Joodse geschriften. Naast de zeventig volken, talen en geofferde runderen op Soekot, trok Jakob met zeventig zielen naar Egypte, stelde Mozes zeventig oudsten aan, leefde koning David zeventig jaar en duurde de Babylonische ballingschap zeventig jaar. Volgens de rabbijnen heeft God zeventig namen en zijn er zeventig facetten aan de Tora. En ten slotte is de getalswaarde van Gog en Magog ook gelijk aan zeventig.

In Numeri 11:16-17 beveelt de Heer aan Mozes om zeventig oudsten van Israel in de tabernakel bijeen te brengen. Daar zal Hij neerdalen en een deel van de Geest die op Mozes was nemen en die op hen leggen, zodat zij in staat zijn om samen met Mozes de last van het volk te dragen. Toen de Geest op hen rustte, profeteerden zij. Echter, er waren er twee die in het kamp achterbleven, Eldad en Medad, en de Geest rustte op hen zodat zij profeteerden (Numeri 11:26). Volgens de rabbijnen waren de oorlogen van Gog en Magog het onderwerp van hen profetie (Sanhedrin 17a). Dit was de juiste tijd voor deze profetie, want God had Mozes juist de opdracht gegeven om de zeventig oudsten aan te stellen, die hem moesten helpen het volk te regeren en Gog en Magog vertegenwoordigden de zeventig volkeren.

Het hoogste rechtsorgaan in de tijd van de Tweede Tempel, het Sanhedrin, bestond uit zeventig verschillende leden, en dat was gebaseerd op het bestaan van zeventig volkeren. Elk volk vertegenwoordigde verschillende eigenschappen van de menselijke natuur. Het getal zeventig omvat dus alle mogelijke meningen. Op die manier bleef niets verborgen voor de leden van het Sanhedrin. Als gevolg van de zeventig leden, had het Sanhedrin van Israel alle eigenschappen van de mensheid, verspreid over de zeventig volkeren, in zich.

Het getal zeventig komt ook voor in het Evangelie van Lukas, het tiende hoofdstuk, waar de zeventig uitgezonden werden om twee aan twee naar iedere stad en plaats te gaan die Jezus zou bezoeken. Hun kracht was niet wonderbaarlijk, maar meer het resultaat van Goddelijke voorzienigheid.

“Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.” (Lukas 10:20).

Aan het eind der tijden barst de macht van de zeventig volkeren los tegen Israel, dat de eerste fase van de uiteindelijke verlossing ervaart. Op de eerste dag van Soekot lezen we een gedeelte uit de Haftara van het veertiende hoofdstuk van Zacharia en op de tussenliggende Sabbath van Soekot wordt een gedeelte van de hoofdstukken 38 en 39 van de profeet Ezechiel gelezen als Haftaralezing. Deze gedeelten hebben betrekking op de oorlog van Gog en Magog. De Haftara (beeindiging) is het deel dat geciteerd wordt uit de profeten na de lezing van de Tora op Sabatten en Feesten. Meestal, maar niet altijd, bevat het een verwijzing naar een gebeurtenis die in de Toralezing wordt gemeld.

De gewoonte om na de Toralezing uit de Profeten te lezen, dateert uit de periode van vervolging die aan de Makkabeese opstand voorafging. De Haftaralezing is ingevoerd als vervanging van de Toralezing, die tijdens de vervolging door Antiochus Epiphanes verboden was. De reden waarom deze gedeelten gekozen werden, is de voorspelling dat de volken die de oorlogen zouden overleven, zich elk jaar bij Israel zouden voegen om het Loofhuttenfeest te vieren (Zacharia 14:16).

De rabbijnen spreken over drie verschillende oorlogen die gevoerd moeten worden. De eerste twee worden in Ezechiel 38 en  39 beschreven en de laatste oorlog is als Gog daadwerkelijk  Jeruzalem zal binnendringen, zoals beschreven is in Zacharia 14. In de Schrift komen verwijzingen naar de oorlogen van Gog en Magog overvloedig voor, en de Tora bevat veel toespelingen hierop. De meest uitgebreide en gedetailleerde verslagen staan in Ezechiel, Zacharia, Joel en Daniel. Wat daarin beschreven wordt, is het einde der tijden, dat zijn de eerste stappen van de verlossing, de fysieke redding die voorafgaat aan de komst van de Messias, de zoon van David.

 • 70 talen
 • 70 volken
 • 70 oudsten
 • 70 runderoffers
 • 70 zielen naar Egypte
 • 70 jaar koning David
 • 70 jaar ballingschap
 • 70 getalswaarde van Gog en Magog

Dit is de tijd waarin de macht van de zeventig volken zich tegen Israel zal richten. In deze strijd zullen de vier (vijf – GJCP) koninkrijken die Israel (Jeruzalem – GJCP) los van elkaar hebben onderworpen (Babylon, Perzie, Griekenland en Rome) – (Ottomaanse Rijk – GJCP) zich nu tegen Israel verenigen (Yalkut Shimoni 1:76).

Volgens de wijzen symboliseren de vier koningen die tegen Abraham streden (Genesis 4:1) de vier koninkrijken die zouden samenspannen om Gods doel met de schepping te verijdelen. De volkeren zullen dus nog één keer samenspannen in een vergeefse poging om de uiteindelijke messiaanse bevrijding te voorkomen. Als de volkeren Israel willen vernietigen, moeten ze dat vóór de verlossing doen. Op dat moment zal Gods toorn over de volkeren ontsteken en Hij zal Israels vijanden verslaan, want het zijn Zijn vijanden. Israel is Gods oogappel (Zacharia 2:8). Zij zijn de dragers van Zijn Glorie in de geschiedenis. Gods plan en Israels lot zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom zullen de gebeurtenissen in de eindtijd een herhaling zijn van de gebeurtenissen in Exodus.

” Maar ik heb gehandeld ter wille van mijn naam, om die niet te ontheiligen ten aanschouwen van de volken wier midden zij woonden, voor wier ogen Ik Mij aan hen had bekendgemaakt door hen uit het land Egypte te leiden.” (Ezechiel 20:9).

De wortel van de naam Gog, die deze aanval op Israel en God zal aanvoeren, komt van het Hebreeuwse woord Gag, wat dak betekent. Dit toont het verborgen verband tussen het hoogtepunt van deze strijd en het Loofhuttenfeest. De soeka is een zwak, onstabiel bouwsel dat overdekt is door een schach (bedekking) die bestaat uit loof dat wordt geassocieerd met de dorsvloer of een wijnpers, met takken en bladeren, stro enz., maar zonder voedsel. Daarmee in overeenstemming mogen ook houten latten worden gebruikt als bedekking, omdat die van bomen afkomstig zijn, op voorwaarde dat ze niet te breed zijn. Ze moeten schaduw bieden, maar men moet de grote sterren er doorheen kunnen zien. Ook mogen ze niet te dicht tegen elkaar liggen om de hevige regen tegen te houden. Het dak moet de eigenschappen van en tijdelijk bouwsel hebben.

Op die manier bestaat de hele geschiedenis van de mensheid uit het contrast tussen de solide structuur van het dak en deze tijdelijke verblijfplaats. Op vergelijkbare wijze hebben mensen de macht om zich veilig en zeker af te schermen voor hun buren door sterke muren te bouwen, en daarom denken ze dat ze zich ook voor God in de hoogte kunnen afschermen. Ze zoeken veiligheid en bescherming door hun macht en ze bouwen hun grootheid als daken die onafhankelijk zijn van God. In de Soeka komt waarheid, vertrouwen en waardigheid als men zijn vertrouwen op de Goddelijke bescherming vestigt.

Gog komt van het Hebreeuwse woord Gag, wat “dak” betekent. Dit toont het verborgen verband tussen het Loofhuttenfeesten de strijd van Gog en Magog.

De aankomst van het Loofhuttenfeest markeert de nadering van het regenseizoen. De noodzaak van regen voor het leven staat in deze tijd op de voorgrond. Toen de Tempel er nog was, vond de Nisuch Hamayim (Ceremonie van het Waterscheppen) plaats op elke dag van Chol Ha-Moed, de kleinere feestdagen tussen de eerste en de laatste dagen van Soekot, waarop alleen noodzakelijk werk mag worden uitgevoerd. Hoewel de Tora het werken op Chol Ha-Moed niet verbiedt, krijgen deze dagen een feestelijk karakter. De ceremonie van het waterscheppen markeerde het begin van het regenseizoen in het land Israel. Als de dag aanbrak, verliet een processie de Tempel, op weg naar de Vijver van Siloam. Een gouden kruik werd daar met water gevuld en mee teruggebracht naar de Tempel, waar het water over het altaar werd uitgestort, samen met een plengoffer van wijn. De Tora wordt regelmatig vergeleken met reinigend water.

“Water vloeie uit zijn emmers, en zijn zaad hebbe overvloedig water; ja zijn koning verheffe zich boven Agag, en zijn koninkrijk zij verheven.” (Numeri 24:7).

De laatste dag van het grote feest nadert. Het is Shemini Atzéret,  de achtste dag, Leviticus 23:36. Vanaf deze dag wordt de regen verwacht en er wordt een speciaal gebed om regen gebeden. Wat men zoekt, is het levende water dat een bron is van leven en hemelse wijsheid en eeuwig leven. We vinden dit zelfde uitgangspunt van de herscheppende kracht van het levende water in het evangelie van Johannes.

“…maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.” (Johannes 4:14).

Het nieuwe tijdperk dat aanbreekt aan het eind van de oorlog van van Gog en Magog, zal de terugkeer van Gods aanwezigheid onder de mensen inluiden. Net zoals Zijn vertrek werd aangekondigd door een aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, zo zal Zijn terugkeer aangekondigd worden door een aardbeving en “dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee, in de zomer als in  de winter zal dat geschieden.” (Zacharia 14:5-8).

Dit zal de Dag des HEREN zijn, als de Olijfberg middendoor zal splijten en God en Zijn heiligen zullen terugkeren naar Jeruzalem.

Net zoals degenen die de Israelieten in de Nijl wilden verdrinken zelf in de Rode Zee verdronken, zo zullen zij die Israel probeerden te vernietigen aan het eind der dagen zelf vernietigd worden in het vuur van de smelters (Maleachi 3:2).

Hij die vernietigt is dezelfde als hij die redding brengt, het is degene die in linnen gekleed gaat, met een schrijfkoker aan zijn zijde (Ezechiel 9:2), die ook genoemd wordt in het boek Daniel 8:16 en in Lucas 1:19. Het is niemand anders dan de engel Gabriel. Zijn opdracht is ook een opdracht van genade, want hij zal de rechtvaardigen een merkteken geven zodat ze gespaard worden. Deze engel diende in drie verschillende rollen: als schrijver, scherprechter en hogepriester (hij was gekleed in linnen, het gewaad dat de Hogepriester op de Grote Verzoendag droeg. Gabriel is de engel des vuurs Pesachim 118a, Yoma 21b). Hij was degene die in de tijd van Abraham uitgezonden werd om Sodom te vernietigen (Bava Metzia 86b) en hij verbrandde het Assyrische leger bij de poorten van Jeruzalem (Jesaja 10:16-17). Het was ook Gabriel die door de hele geschiedenis heen tussenbeide kwam als Israel in gevaar verkeerde (Sanhedrin 26a, en Pesachim 1118a).

Hij was het ook die een merkteken aanbracht op hen die gered moesten worden en op hen die moesten sterven.

“…en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofden verzegeld hebben.” (Openbaring 7:3)

Wat was het merkteken dat Gabriel op hun voorhoofd plaatste? Volgens de wijzen was het de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, Tav (Shabbat 55a). De zondaren kregen een teken in bloed en de rechtvaardigen in inkt. Gods zegel is waarheid, wat in het Hebreeuws Emet is. Dit wordt bestaat uit de eerste letter, middelste letter en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. De suggestie is dat de zondaren de Tora van het begin tot het eind overtreden hebben, terwijl de rechtvaardigen de Tora van begin tot eind hebben nagevolgd.

Zij die door het vuur van de smelter zijn gegaan, zouden profiteren van de late regen en zouden opgaan naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Zij die net als Egypte niet afhankelijk waren van regen, maar van de regelmatige overstroming van de Nijl, en die het Loofhuttenfeest in Jeruzalem niet meevieren, zullen geen regen ontvangen en ze zullen hetzelfde lot ondergaan als de volken die Jeruzalem hebben aangevallen. Egypte wordt speciaal genoemd omdat het trots was op zijnn macht. Wat uiteindelijk meetelt, is welke volken de Heer erkennen en erkennen dat Hij in het midden van Israel woont (Joel 2:27). Dan zal de Heer werkelijk Zijn Geest uitstorten op alle vlees en allen die de naam des HEREN aanroepen zullen behouden worden (Joel 2:28-32).

Dit is vergelijkbaar met het wannen, om het kaf van het koren te scheiden. niet iedereen kan het koninkrijk der hemelen binnengaan. Er zal een overblijfsel gered worden, dat de oorlog van Gog en Magog zal overleven. Er is een doop met water en een doop met vuur (Mattheus 3:10-12). In de tijd van Noach was de zondvloed. Zij die de zondvloed overleefden, werden gered en kregen een tweede kans. Dit kan vergeleken worden met een waterdoop, die de zonden van de vorige wereld vernietigde, evenals de zondaren die geen berouw toonden. Aan het einde der tijden zal de wereld, die dan bovenmatig zondig zal zijn, door de vuurdoop gaan. Zij die door dit proces komen, hebben de kans om een nieuwe wereld binnen te gaan, maar ze moeten de Heere zoeken.

Ze moeten een geestelijke opwekking meemaken. Deze geestelijke opwekking wordt ook wel de “late regen” genoemd, die uitloopt op de schepping van een nieuwe gemeenschap, die voorheen gescheiden talen en volken bij elkaar zal brengen. Deze opwekking brengt de geestelijke gaven met zich, die voorzegd zijn door de profeet Joel. Het is het voorspel van de Messiaanse tijd en de komst van het zichtbare Koninkrijk der Hemelen.

Dan zullen allen die ervoor gekozen hebben om de Heer te erkennen en aan dit proces deel te nemen, het Loofhuttenfeest in Jeruzalem vieren. Dit is het overblijfsel dat de Heer zal roepen. In Christelijke zin vindt u deze gedachte in Efeziers 2:19-22.

“Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest”.

Door / Daniel Gwertzman.

*******************************************

De vraag doet zich nu voor!

Voorzeggen de bloed rode manen in 2014 en 2015 op Passover en Sukkot de oorlog van Gog en Magog?….en heeft zich niet het e.a. reeds geconcretiseerd in de voorbije 20ste eeuw?

De geschiedenis van de nog zo jonge staat Israel over de laatste 70 jaar leert ons dat deze zeer oorlogszuchtig is geweest, met name aan de zijde van de Arabieren ofwel Ismael, Edom (Esau=Edom-Gen.25:30;36:1,8,9).

We onderscheiden deze oorlogshandelingen als volgt, met een chronologisch overzichtje:

 • 1948 – 1949 Onafhankelijkheidsoorlog
 • 1956 Sinai-campagne
 • 1967 Zesdaagse oorlog
 • 1969 – 1971 Uitputtings oorlog
 • 1973 Yom Kippoer oorlog
 • 1982 Eerste Libanon oorlog
 • 1987 – 1993 Eerste Intifada
 • 2000- 2004 Tweede Intifada
 • 2006 Tweede Libanon oorlog
 • 2008 Gaza-oorlog

Deze oorlogen hebben aan Israelische kant duizenden levens gekost, en vele honderden zijn voor hun leven lang invalide en getraumatiseerd!

De apostel Paulus spreekt niet voor niets van en over de ‘tegenwoordige boze wereld’ (hemas ek tou aioonos tou enestootos ponerou) waaruit hij is uitgetrokken (Gal.1:4). Met deze ‘huidige eeuw’ (nun aioon) wordt vanzelfsprekend de periode / tijdperk bedoeld,  waarin wij nu leven en dat deel uitmaakt van Gods plan van de eeuwen (aioonen). Zo kunnen we zeggen vanuit de Schriften dat deze 3e boze eeuw (aioon) begonnen is na de zondvloed (Gen.7:11-12) en zal voortduren tot aan de Wederkomst van Christus Jezus (Matth.24:27-42).

Ook de apostel Petrus spreekt in zijn tweede brief over de wereld van de voortijd in 2Petr.3:5 (na de herschepping in 6 dagen…Gen.1:3-31) en over de toenmalige wereld in 2Petr.3:6 (in den beginne…en het oordeel …woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, Gen.1:1-2).

We onderscheiden ook hier:

 • 1e aioon > de toenmalige wereld
 • 2e aioon > de wereld van de voortijd
 • 3e aioon > de tegenwoordige boze wereld
 • 4e aioon > de toekomende wereld >>Messiaans Vrederijk
 • 5e aioon > de Nieuwe scheppping van Hemelen en aarde

Zo begint God dus na de zondvloed met een nieuwe ‘eeuw’ (aioon de derde), waarin Hij een verbond sluit met de mensheid, wat derhalve een eenzijdig en onvoorwaardelijk verbond was (Gen.8:1-11:8)!

God begint opnieuw en zien dat Sem, Cham en Jafeth, deze drie zonen van Noach de gehele aarde gaan bevolken (Gen.9:19)!

(Zo lezen we in Genesis 9 eerst een geschiedenis over Cham deze was de vader van Kanaan; uit de geschiedenis blijkt, dat Cham gezondigd heeft, waarop over zijn zoon Kanaan een vloek wordt uitgesproken, hetgeen zijn vervulling vindt in de 4e aioon!…Gen.9:24-27 zie ook: Zach.14:20-21.

‘Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: Den HERE heilig; en potten in het huis des HEREN zullen zijn als de sprengbekkens vóór het altaar; ja, alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen de HERE der heerscharen heilig zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dage geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de HERE der heerscharen.’

Nu in vogelvlucht de afstammelingen van:

 

 • JAFETH – dit zijn: Gomer, Togarmah, Magog, Tubal, Meshek
 • CHAM      – dit zijn: Kus, Put, Kanaan…
 • SEM           – dit zijn: Elam, Assur, Arpachsad…

Alvorens het ‘Messiaanse Vrederijk’ bij de komst van de Messias Jezus aanvangt en de laatste jaarweek van 7 jaren van de drie nog openstaande weken (3×7=21 jaar) vervuld zijn, spreekt de profetie van nog 4 oorlogen die vóór het ‘Duizendjarig vrederijk’ zullen plaatsvinden.

 1. We vinden in Jesaja 17: ‘Godsspraak over Damascus’, zie Damaskus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval’ vs.1….dat men vanwege de Israelieten verlaten heeft, vs.9.
 2. In Ezechiel 38 en 39: ‘Zo zegt de Here HERE: zie Ik zal u, Gog, (in het land van Magog), grootvorst van Mesech en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger,…
 3. En Daniel 11:40-45 spreekt van: ‘Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. Ook het Sieraadland zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen;….
 4. Tenslotte, lezen we in Zacharia 14:2 ‘Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde,…

Hier vinden we dus vier beschrijvingen van ‘Oorlogvoering’! Maar zult u zeggen is het niet genoeg geweest, nog meer onschuldige slachtoffers, nog meer ellende en verdriet, honger en ziekten! We zouden toch na al die ‘Apokalyptische tijden’ in de voorbije 20e eeuw van één ding een ontstellende afkeer moeten hebben en dat is Oorlog!

Was het niet de ‘boze eeuw’ (gr. aioon) waar de apostel Paulus over sprak in zijn betoog aan de Galaten in hoofdstuk 1 vers 4, waar hij was uitgetrokken naar de wil van God!

Maar het ijkele punt is dat juist deze 4 bovengenoemde ‘oorlogen’ zich in deze tijdspanne a.h.w. aan het uitkristalliseren zijn in de geopolitieke wereld van het Midden-Oosten -anno 2011- en wachten slechts op de vervulling daarvan die  in deze ‘profetieen’ ligt opgesloten!

Enkele opmerkingen hierover:

1. De oorlog tegen Damaskus. Damaskus is zoals u weet de hoofdstad van Syrie, het vroegere Aram-Maaka; Aram was een zoon van Sem, (Gen.10:22), wat betekent –hoog-verheven-voortreffelijk-, dus ook een Semitisch volk! Er wordt weleens verondersteld uit de profetie van Jesaja 19:23-25 ‘dat er een heerban wezen zal van Egypte naar Assur’,… het hier (zal) gaa(n)t over Damaskus en Syrie, doch als we goed de Bijbelse atlas bezien ligt ‘Assur’ tussen de Tigrus en de Eufraat ingeklemd! Blijkens vers 14 uit Jesaja 17 vindt het gehele gebeuren plaats in één nacht…’voordat het morgen wordt, zijn zij er niet meer’! Israel beschikt momenteel over wapens, die een stad als Damaskus in één ogenblik zouden kunnen vernietigen. Een heikelpunt is nog steeds de kwestie van de ‘Golanhoogvlakte’, deze is schijnbaar onoplosbaar! President Bashar al-Asad van Syrie is en blijft onberekenbaar en zal alle mogelijke moeite doen om elke democratie in het Midden-Oosten om zeep te helpen en zal op een gegeven moment zijn hand overspelen! De actualiteit hierbij is dat de zogenaamde democratie in Libanon en die gedomineerd wordt door Sjeik Hassan Nasrallah, leider van de Sjiitische Libanese beweging Hezbollah op zijn beurt weer gesteund wordt door het regime in Teheran in zijn oorlogen tegen Israel met goed vinden van Syrie. Israel zal in het ‘secondespel’ niet aarzelen om ‘raketten met biologische of bacteriologische ladingen’ op voorhand te vernietigen zodat Damaskus niet meer zal zijn!

2. De oorlog van Gog-Magog. Met name in Ezechiel 38 komen we inverband met de eindtijd een aantal namen tegen die rechtstreeks af te leiden zijn van de namen die genoemd worden in Genesis 9:18-29 en Genesis 10. Zoals we hebben gezien stammen deze volken uit Ezechiel 38 en 39 af van de zonen van Noach, Jafeth en Cham.

We zullen e.a. specificeren:

Als eerste zoon wordt in Genesis 10 genoemd Jafhet. Zijn eerste zoon was Gomer. Deze wordt veréénzelvigd met Gimmirraa van de Assyrische bronnen, dat zijn de Kimmeriori van de Griekse bronnen. Er zijn aanwijzingen, dat de nakomelingen van Gomer zich gevestigd hebben op de Britse eilanden als Kelten (Kimmeriori) en ten noorden van de Kaspische Zee in Rusland. Eén van de zonen van Gomer was Askenaz. Zijn nakomelingen kunnen waarschijnlijk ten dele geidentificeerd worden met het Duitse volk, het Hebreeuwse woord voor Duitsland is Askenaz. Een andere zoon van Gomer is Togarmah. Deze wordt door de Armeniers beschouwd als de grondlegger van hun volk. Armenie is ook bekend als Ararat, gelegen ten zuidoosten van de Zwarte Zee, dicht bij de oostelijke grens van Turkije. De tweede zoon van Jafeth is Magog; de bekende Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, die in het begin van onze jaartelling leefde, heeft geschreven dat de nakomelingen van Magog door de Grieken Scyten werden genoemd, deze vestigden zich ten noorden van de berg Ararat in de zuidelijke Kaukasus, in Georgie in Rusland. De nakomelingen van de broers Mesech en Tubal hebben zich eveneens in Rusland gevestigd. Hier zien we dus de grote lijnen in beeld van de nakomelingen van Jafeth, waarvan Ezechiel ons verteld in hoofdstuk 38:1-7 en 39:1.

Wat zeggen de Rabbijnen ons vandaag?

Maar wie of wat zijn ‘Gog en Magog’? Wordt daar één volk of land mee bedoeld? En als zij Israel zullen binnenvallen, wanneer zal dat dan plaatsvinden, zoals beschreven in Ezechiel. De oude rabbijnen wijzen er in de ‘midrash’ (midrash is een actualiserende vertolking van de Tenach) op dat de getalswaarde van ‘Gog en Magog’ 70 is. Deze strijd van ‘Gog en Magog’ omvat volgens de oude rabbijnse traditie de 70 volken en verondersteld dus het gehele mensdom, dat gewikkeld zal zijn in een laatste strijd tegen Israel, dus een wereldomvattend Armageddon, waarin de strijdkrachten van ‘Gog en Magog’ optrekken tegen de legers van de Messias! Symbolisch en profetisch zien de rabbijnen ‘Gog en Magog’ dus niet als één bepaald volk, bijv. Rusland, maar als een gezamelijke macht die ten doel heeft Israel te vernietigen! Desalniettemin schrijft Joel C. Rosenberg in zijn recente columns:

‘In the summer of 2010, a group of  Orthodox rabbis began publicly speculating that perhaps the “War of Gog and Magog” was going to happen sooner than most people thought,…naar aanleiding van de recente ontwikkelingen aan de Israelische grenzen!

Een scenario dat meer voor de hand ligt!

Tal van Schriftuurlijke aanwijzingen duiden erop, dat in het huidige decennium een noordelijk blok tot stand zal komen, waarvan Rusland aan het hoofd zal staan! (prince-of chief of Meshech and Tubal>hebr.:-Rosh=hoofd*vs.2-3*Gog prince of chief of Meshech and Tubal) De Leidse Vertaling heeft, in navolging van de Septuagint de volgende vertaling: ‘Mensenkind, vestig uw oog op Gog in het land van de vorst van Ros, Mesech en Tubal’ (Ezech..38:2-3); en juist deze klankverwantschap met Rusland, Moskou, en Tobolsk (de laatste als hoofdstad van aziatisch Rusland) komt ten goede aan de mening dat ‘Gog en Magog’ in het einde van deze boze eeuw (gr.aioon), een belangrijke rol zullen spelen in de geopolitieke wereld van het Midden-Oosten als het gaat om de rijkdommen: zoals olie, gas, petrolium die thans in Israel worden ontdekt (Ezech.38:13). Nu terug naar de tekst; want laten we niet vergeten dat de Israel vijandige staten er geen vermoeden van hebben dat het God zelf is, die hen drijft naar de bergen van Israel om daar een verschrikkelijk wraakgericht tegemoet te gaan:

‘Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; ook Perzen, Ethiopiers en Puteeers, allen met schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; het huis van Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden – vele volken met u. Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman.’ (Ezech.38:4-7)… …

‘Ik zal u komen halen en u voortdrijven, u doen optrekken uit het verre noorden brengen op de bergen van Israel. Dan zal Ik de boog uit uw linkerhand slaan en de pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen van Israel zult gij vallen, gij met al uw krijgsbenden en de volken die met u zijn; aan roofvogels, vogels van allerlei gevederte, en aan het gedierte des velds zal Ik u tot voedsel geven; op het open veld zult gij vallen, want Ik heb het gesproken, luidt het woord van de HERE HERE (Ezech.39:2-5).

Deze verradelijke aanval van Gog en zijn bondgenoten zal uitlopen zoals we hebben gelezen op een ‘vernietigende machtsdaad van God’; zo zal Hij zijn heerlijkheid onder de volken brengen, en zullen alle volken het gericht zien dat Hij voltrokken heeft,…en het Huis Israels zal weten, dat Hij de HERE hun God is, van die dag af en voortaan’ (Ezech.39:21-22).

Dit scenario is zich hedendaags aan het concretiseren met als criteria ‘the Bible prophecy’ (specifically Ezekiel 38 en 39)!

3. De oorlog van Daniel 11:40-45. Sommige exegeten zijn namelijk van mening dat de ‘antichrist’ niet zal voortkomen uit de ‘koningen van het Noorden’ en die ‘van het Zuiden’, ze menen dat die koningen er reeds lang geweest zijn in de gedaante van de Syrische (Seleucidische) koningen en de Egyptische (Ptolemeische) koningen uit de 3e en 2e eeuw voor onze jaartelling. Maar als we goed lezen in Daniel 11:2-12:4 deelt de engel Gabriel mede wat er in het ‘boek der waarheid‘ (Daniel 10:21) geschreven staat over de eindtijd; het medegedeelde is profetie, het heeft niet betrekking op de historie, zoals zo vaak gedacht is! Nee, het ‘boek der waarheid’ informeert Daniel over de eindtijd, dus de komende strijd tussen de ‘koningen van het Zuiden’ en een drietal elkaar opvolgende ‘koningen van het Noorden’, juist deze engel Gabriel informeert Daniel over zowel de strijd in de hemelen tussen de engelmachten die gestreden wordt over hun domein op aarde, als over de aardse strijd tussen de ‘koningen van het Noorden en die van het Zuiden’.

Ook wijst de Schrift nauwkeurig en ondubbelzinnig op de tien naties in het Midden-Oosten, die de antichrist zullen steunen om Israel te verdelgen, zoals Psalm 83 het zo treffend verwoord: ‘Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht’, vs.5.

En dan vermeldt Asaf ze alle tien met hun toenmalige namen, die zich heden ten dage (anno 2011) rondom het land Israel als volgt laten invullen (Ps.83:7-9).

 1. Eerst komt Jakobs grote mededinger om het eerstgeboorterecht: Edom (Esau), dat zijn kernland heeft ten Zuiden van van Israel!
 2. De Islamieten, die met Isaak om de eerste plaats in Gods plan streden, het zal een Arabisch gebied zijn!
 3. Moab, voortgekomen uit Lot, in het Overjordaanse!
 4. De Hagerene, doelend op een andere groep uit Abrahams nageslacht, mogelijk in de Sinai.
 5. Gebal, als aanduiding van Libanon!
 6. Ammon, uit Lot…ook in het Overjordaanse!
 7. Amelek, dat zowel een aanduiding van Egypte is, de wreker verdrukker, als ook zelf een doodsvijand van Israel!
 8. Filistea (Phoenicie), uit Esau dat met…(zie 9).
 9. Tyrus, dat het handelsverkeer vertegenwoordigd!…
 10. En tenslotte noemt Asaf: Assur, ‘dat zich bij Israels vijanden heeft gevoegd’, met name ter ondersteuning van de zonen van Lot!

Zoals we zien maken deze ‘tien koningen’ (landen) deel uit van de koninkrijken van het ‘Noorden’ en die van het ‘Zuiden’ uit Daniel 11. Zij zullen voor één uur de komende helpers van de ‘antichrist’ zijn (Openb.17:14), het zijn dezelfde ‘tien koningen’ (hoornen), die Daniel 7 vers 7 noemt!

4. De oorlog van Zacharia 14. Deze profetie is de duidelijkste van alle profetieen omdat er geen twijfel aan kan bestaan, dat zij betrekking heeft op de gebeurtenissen direct voorafgaand aan en volgend op de komst van de Messias Jezus Our Lord! Het gaat hier om de finale afrekening met alle goddeloze volken. Het staat er ook zo duidelijk in vers 2: ‘Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijd vergaderen’. Waren het tot nu toe bepaalde -en hier en daar zelfs vele volken-, het gaat nu om alle volken, en het gaat hier duidelijk om Jeruzalem!

De stad zal ingenomen worden, er staat niet: verwoest! Toch is uit Jeremia af te leiden, dat de stad ernstige schade zal lijden; de helft van de bevolking trekt weg in ballingschap, zoals reeds gezegd, is er een belangrijk verschil tussen wegtrekken en wegvoeren, het gaat hier kennelijk niet om een in ballingschap wegvoeren naar vreemde landen; daarvoor is de periode van de strijd  ook tekort en de legers zijn nauwelijks tot iets in staat, want van de strijdende volken zal ‘ieders vlees, terwijl hij nog op zijn benen staat, wegteren (Zach.14:12). Niet duidelijk is, of deze plaag beperkt zal zijn tot de militairen van alle volken, die zijn uitgerukt, of dat het gaat om alle volken ter plaatse waar zij leven. Er zal een grote verwarring zijn, dat de militairen onderling slaags raken (vs.13), het leger van Israel zal betrokken zijn bij de verdediging van Jeruzalem (vs.14). Ook zullen er zeer grote natuurverschijnselen plaatsvinden, waaronder een zware aardbeving – dit laatste valt af te leiden uit vers 10; en het volk zal een vlucht nemen naar de woestijn, of dat alle inwoners van Israel betreft, of alleen de inwoners van Jeruzalem is niet duidelijk!

Zoals we hebben gezien is het culminatiepunt van deze vier oorlogen gelegen in: ‘De Wederkomst van Jezus Christus en het Messiaanse Vrederijk!

De Wederkomst van Jezus de Messias beperkt zich niet alleen tot de redding van het gelovig Israel, maar zal in een veel breder perspectief voor Jeruzalem en omstreken grote gevolgen hebben.

Ten eerste zal het een dag zijn waarop geen kostelijk licht zal zijn (Zach.14:6), hiermee wordt gedoeld op het duister (geen licht) en de hitte (geen verstijving) die Gods oordeel met zich zal meebrengen! Jeruzalem zal zijn als een oven, zo donker en verstikkend heet, en er zal op die dag geen onderscheid zijn tussen dag en nacht, alles zal even donker en ellendig zijn;…doch ondanks al deze verschrikkingen is er toch hoop, want zo staat er aan het einde van vers 7:…’ten tijde van de avond zal er licht wezen’. Of zoals Maleachi 4 het verwoord: ‘Maar voor u, die Mijn Naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal’, vs.2.

Dan zullen de woorden uit Spreuken 4:18 in vervulling gaan: ‘Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag’.

Het zal een dag zijn waarop de HERE de heerschappij van Israel en de omliggende volken op Zich zal nemen en grote natuurkundige en ecologische veranderingen plaats zullen vinden;  want zo staat er in vers 8 geschreven: ‘dat levende wateren van Jeruzalem uit zullen gaan’… zowel naar de oostelijke Zee, oftewel de Dode Zee, als naar de Westelijke Zee, dus de Middellandse Zee, en het zal zowel in de winter als in de zomer gebeuren, letterlijk:  ‘levende wateren’.

Het wijst alles heen naar de Here Jezus Zelf! Hij heeft het immers gezegd op de laatste dag van het Loofhuttenfeest:

‘Indien iemand dorst heeft die kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit Zijn binnenste vloeien’ (Joh.7:37-38)

En de volken die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen om het ‘Loofhuttenfeest’ te vieren (Zach.14:16)…GELOOF HET MAAR!

Resumerend:

Al de recente tekenen en gebeurtenissen in de geopolitieke wereld die zich vandaag in het Midden-Oosten voordoen zeggen ons één ding ‘Keep your eyes’ on  this region!

Het gegeven dat in Israel op de eerste dag van het ‘Loofhuttenfeest’ er een gedeelte uit de Haftare van Zacharia 14 en op de tussenliggende Sabbat uit de hoofdstukken van Ezechiel 38 en 39 gelezen wordt is veelzeggend!

De mens in de ‘Loofhut’ (Soeka) richt zijn oog omhoog vertrouwende op de Goddelijke Voorzienigheid, ook schouwt hij de zon en de maan door het fragile dak van de ‘Soeka’ van bladeren en takken heen.

‘Spreek tot de Israelieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de HERE, zeven dagen lang’ (Lev.23:34).

‘…opdat uw geslachten weten, dat Ik de Israelieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde: Ik ben de HERE, uw God’ (Lev.23:43).

Het feit dat zich in 2014 en 2015 een aantal ‘eclipsen’ zowel op Passover als op Sukkot aan zon en maan voordoen bewijst nogmaals dat de Schriftplaatsen in Gen.1:14-16 en Ps.104:19 waar zijn, die aanzeggen dat de zon en maan gesteld zijn tot TEKENEN en tot GEZETTE TIJDEN, en tot DAGEN en JAREN op Mijn gezette hoogtijden, de Feesten van Israel.

Daarbij heeft een solar eclips (zonsverduistering) veelal betrekking op de volken, en een lunar eclips (bloed rode maan) betrekking op het volk Israel!

Deze gebeurtenissen in 2014 en 2015 geven in feite een alarmfase aan die voor Israel feitelijk al begonnen is op de 7e juni 1967 toen Jeruzalem in de Zesdaagse oorlog herenigd (re-united) werd. Ook ligt daar nog een ‘Jubeljaar’ in het verschiet als daar de 7 x 7 jaarweken (49×360 dagen) die ook in die zin vanaf 7 juni in ’67 naar hun einde lopen en exact uitkomen op de ‘Yom Kippoer’ (Grote Verzoendag) van 23 September 2015.

‘ Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de zeven jaarsabatten negenenveertig jaren zijn. Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand op de tiende van de maand; op de Verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door uwganse land. Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid afkondigen voor al zijn bewoners, een jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren’ (Lev..25:8-10).

Was dan de Yom Kippoer-oorlog’ die op 6 oktober 1973 uitbrak een teken aan de wand, toen het Egyptische leger (de koning van het Zuiden) en het Syrische leger (de koning van het Noorden) het ‘Sieraadland’ binnenvielen en men in Israel werkelijk dacht dat de ‘Gog-Magog’ oorlog begonnen was!

Nog slechts enkele jaren van nu scheiden ons van een andere ‘Yom Kippoer’ van een totaal van 42 jaren (1973-2015). Is hierbij het getal 42 een heenwijzing naar de 42 geslachten (3×14) die uitliepen op de geboorte van de Messias, en de 42 pleisterplaatsen die Israel passeerde voordat het beloofde land werd ingenomen door Jozua (jehoo-sjoewa). Want Jozua was de zoon Nun, van de 50! Jozua, de geleider naar de nieuwe wereld, ‘het Beloofde Land’, is de -ben noen- van de vijftig,…het Jubeljaar! (Matth.1:17;Num.33:1-49;Joz.1:1).

Year of Jubilee Proclaimed? Het vijftigste jaar! Kunnen we voorzichtig zeggen dat daar spoedig het moment is aangebroken dat deze ‘planeet’ aarde door de ‘rechtmatige erfgenaam’, het Lam, die gelijktijdig de Leeuw uit de stam van Juda is, Jezus Christus gelost zal worden door de zegels los te maken van de met zeven zegels verzegelde boekrol,…die tegenwoordige boze wereld (3e aioon) door de barensweeen heen naar de nieuwe wereld (4e aioon) van het Messiaanse Vrederijk zal leiden!

Deze ‘verbreking van de verzegelde boekrol’, omvat de 7 zegelen, de 7 bazuinen, en de 7 schalen! Overeenkomend met de nog 3 openstaande jaarweken van 7 jaar, die zo plotseling werden afgebroken op een totaal van 70 weken. De 70 weken een aanvang namen nadat de muren van Jeruzalem herstel, de Tempel herbouwd en ingewijd was! (Ezra 4:1-6:22;Neh.12:27-13:31;Dan.9:24-26;Hand.28:26-28).

De apostel Petrus vermaant in zijn tweede brief n.a.v. de naderende ‘Dag des Heren’doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag (2 Petr.3:8). Ook de apostel Paulus verhaalt in de Hebreenbrief, dat Israels shalom als volk van God zal intreden met de komst van de Messias, en zal na een werkweek van 6 dagen van 1000 jaar ook die 7e dag aanbreken (Hebr.4:1-11).

Is het niet typerend dat juist daar waar de Joodse kalender (5771) 200 jaar mist, die gebaseerd is op de maankalender en waar de 6000 jaren (vanaf Adam tot Christus doop in de Jordaan in het jaar 27/28 A.D…exact 4000 jaar) gebaseerd op de zonnekalender plaats gaat maken voor de aanvang van een nieuw Millenium het (7e- 1000 tal) het ‘Messiaanse Vrederijk’ ook wel het Koninkrijk der Hemelen genoemd!

Daarbij genomen naderen we dus het Joods kalenderjaar 5800, waarin de naam Noach verborgen zit,…geschreven als de ‘noen-chet’ de 50 en de 8 dus 58. Deze naam houdt verband met ‘vertroosting’, dus niet de ondergang die ons wacht, maar het komen van een nieuwe eeuw (4e aioon), na de verdwijning van deze boze wereld (eeuw) of wel de 3e aioon (Gal.1:4).

‘Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.’ (Matth.24:37-39).

Wie kan zich voorbereiden tot de strijd als de ‘bazuin een onzeker geklank’ laat horen (Efz.5:14-16;6:13)! Het lijkt wel een profetie!

‘Blaast de bazuin op de nieuwe maan, op volle maan voor onze feestdag’ (Psalm 81:4).

Universele betekenis …

Soekkot behoort met Pesach en Sjavoeot tot de drie pelgrimsfeesten, waarop van Israël verwacht wordt dat het opgaat (op alijah gaat) naar Jeruzalem. Soekkot is het enige van de drie pelgrimsfeesten dat de kerk niet kent. Soekkot is wel het enige van de drie dat expliciet genoemd wordt als feest van alijah voor alle volkeren. De universele betekenis van de tempel blijkt behalve uit het gebed van Salomo (1 Koningen 8:41-43)! ook in Numeri 29.

Op iedere dag van het Loofhuttenfeest wordt het overeenkomstige gedeelte gelezen uit Numeri 29:12-38. Tijdens de zeven dagen van het feest werden in de tempel achtereenvolgens dertien, twaalf, elf, tien, negen, acht en zeven stieren geofferd. In totaal waren het er zeventig! Volgens rabbijnse overlevering betekende dit dat door Israël tijdens Soekkot één stier geofferd werd voor elk van de zeventig volkeren der wereld.

De universele betekenis van Soekkot wordt ook beklemtoond door de profetenlezing op de eerste dag van het feest.

Zacharia 14 beschrijft hoe in de eindtijd alle volken naar Jeruzalem zullen opgaan om daar Soekkot te vieren: Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Eeuwige der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren (Zacharia 14:16).

Naar Jeruzalem gaan dezelfde volkeren op die eerst vijandig tegen Jeruzalem zijn opgetrokken. Volkeren die zich niet bekeren van hun vijandschap en niet opgaan naar Jeruzalem om God tijdens Soekkot te eren, zullen met droogte gestraft worden – op hun land zal geen regen vallen.

Zacharia heeft een fascinerende toevoeging. Hij gaat in op de uitzonderlijke situatie van Egypte. In de Oudheid was niet bekend dat Egypte afhankelijk is van regenval in Midden-Afrika. Egypte ontvangt de vruchtbaarheid van het land via de overstromingen van de Nijl, waarbij het Nijlslib wordt afgezet. In die tijd leek Egypte het enige land dat niet van regen afhankelijk was. Daarom schrijft Zacharia in 14:18: En indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmede de Eeuwige de volken treffen zal die niet heentrekken (naar Jeruzalem) om het Loofhuttenfeest te vieren.

Ook in de Openbaring van Johannes spelen ecologische rampen een belangrijke rol (Openbaring 6:12-14, 7:9-17, 8:7-12). Het voltrekken van het oordeel begint na het openen van de boekrol die beschreven (was) van binnen en van buiten, wel verzegeld met zeven zegels (Openbaring 5:1). Volgens de Joodse traditie wordt het oordeel over mens en volkeren verzegeld aan het einde van de Grote Verzoendag (Jom Kippur). Direct na de verzegeling op Grote Verzoendag begint volgens het boek Openbaring de voltrekking van dat oordeel. Openbaring 6 begint te verhalen van de rampen die de mensheid over zichzelf heeft afgeroepen. De zegels worden geopend. In Openbaring 6 komen bij opening van de eerste vier zegels alleen mensen om. Er is daarbij sprake van oorlog, hongersnood en ziekte. Bij het vijfde zegel vragen de martelaren aan God om hun dood te wreken (6:11). Bij het zesde zegel ontrolt zich voor je oog een ecologische en kosmos drama aan zon, maan en sterren, gewassen (6:12-14). Op dit schijnbaar willekeurig gekozen moment krijgt een engel opdracht in te grijpen. Hij roept het proces een halt toe! (7:2-3). Tijdens de nu volgende adempauze wordt met de knechten van God Soekkot gevierd!! (7:9-17).

Pas na afloop van dit hemelse Soekkot krijgen in Openbaring 8:7-12 de engelen toestemming om de ramshoorn van rampspoed te blazen. Tot aan Soekkot mag alleen sprake zijn van een oordeel dat de mensen individueel treft. Op Soekkot wordt beoordeeld in hoeverre de schepping mede de prijs zal hebben te betalen voor het wangedrag van de mens. Als de mens onvoldoende heeft gekozen voor een weg van herstel is de schade aan de natuur onvermijdelijk geworden. Vanaf Openbaring 8 wordt beschreven wat de gevolgen zijn als de mensheid zich (in meerderheid) niet door Gods waarschuwingen tot de orde heeft laten roepen. De mens die rampen over zichzelf en de wereld heeft afgeroepen kan door tesjoeva (bekering, omkering) die rampen een halt toeroepen. Door tesjoeva kan zelfs de apocalyps worden voorkomen of stopgezet …

Het jubel-jaar 5776 in de ‘Feesten’ van de zevende maand …

De maand Ellul, 1-30-6-30, is de 6e maand. Op de eerste Ellul begint men de sjofar te blazen. Tegen het einde van Ellul begint de schepping; de 1e tot en met 5e scheppingsdag zijn de laatste van de maand Ellul.

Want de 6e dag van de schepping is de 1e Tishri, 400-300-200-10, de 7e maand. De schepping begint dus in de 6e maand; hier zien we hoe de 6e en 7e altijd verbonden worden, de schepping verbindt ook hier de 6e en de 7e. De mens is degene juist die overstapt naar de 7e maand, naar de zevende wereld. De mens wordt geschapen op de 1e Tishri. De 1e Tishri noemt men dan ook het Rosh Hasjana; het begin van het jaar, tot op heden nog het Joods/Israëlisch Nieuwjaar, onveranderlijk [dit is een voorbeeld van be-shem omro; dit is altijd exact]. De 1e Tishri is een absolute datum; dan is er met de wereld iets; de mens verschijnt, opnieuw alweer. Het wordt dan ook genoemd – daarvoor heeft men in de vertaling een heel streng woord – de dag, waarop de mens gericht word. ‘Richten’ wil zeggen – shofet, 300-80-9, is een rechter [denk aan Shoftim, het boek Richteren] – gelijk maken; het ongelijke, onrecht, wordt weer vereffend, goed gemaakt. De mens begint dan altijd weer opnieuw. Hij wordt opnieuw geschapen en staat dan weer op-nieuw. Geen voortzetting dus waaraan hij zijn hele leven vastzit. Een soort reinigingsmogelijkheid, -aanwezigheid op de 1e Tishri.

Nog even over Ellul; dan wordt de sjofar geblazen. Nu komt het vorm-worden, er is hét keren, dat in onze ogen ‘hoorn’ is, ook ‘hoorn’ van de nagel en ook van her dier. Dat is het materiaal waardoorheen God in wezen blaast, datgene ook waarmee ook het lam in het begin in de hemel steekt, de top van de haren van het lam; daarin wordt de schepping geblazen, door de hoorn komt alles tot stand.

Keren (hoorn) is een heel apart woord, met de koph, resh, nun = 350, dus ook 3½; daarom heeft de wereld door dat keren de 3½ cyclus. Ook met nagels, haren, is iets. Hoorn kan al dan niet losraken van hier. De shofar, die van de keren komt, is 300-80-200, dus 580. Juist dus hier de 32 en de 58 verbonden met elkaar. De sjofar wordt bewust door de mens op de 1e Tishri ook ter hand genomen, want de mens gaat nu in de schepping verder mee en krijgt geopenbaard op welke wijze, met welk ritme de [nieuwe] schepping tot stand komt, namelijk, volgens het ritme van de shofar-tonen: thekiah-theruah-shewarim-thekiah.

De openbaring van een geheim. Pas op, men is weer aan de rand van een afgrond, ga niet construeren, bouwen aan het geheim, neem de be-shem omro; wat is ervan gezegd? Dan blijft men verbonden met de oorsprong, dan heeft men de keten tot het begin [eind] toe. Wat de mens uit zichzelf zegt is totaal onbelangrijk! Alleen als men de keten voorzet; het is een enorme eer voor de mens dat hij dan weet en kan weten. Dan is de mens in het eeuwige, dan leeft hij van nu tot het oerbegin.

De 1e van de 7e maand Tishri is dus de 6e dag van de schepping. Die valt op een vrijdag, op een 6e dag, wat alleen daar in het absolute kan. Die 6e dag, de 1e Tishri, die vrijdag is een vreemde dag. De mens komt tot stand op de 1e van de 7e maand, die toch de 6e dag is; 7 en 6 verbonden. Dan is de mens er. Hij neemt dan van de boom van de kennis en wordt aan het eind van die 6e dag verdreven, omdat de shedim daardoor dreigen op te komen. Heel veel speelt zich dus af op die 6e dag af.

Dan komt de 2e Tishri; de 7e dag. In het tegenwoordige leven is Nieuwjaar de 1e en 2e Tishri tegelijkertijd; beide dagen even belangrijk, even sterk. De 3e Tishri is een heel ‘vervelende’ dag; de vastendag van Gedalja. Hij wordt vermoord, omdat hij anders zegt dan mén zegt. Zijn bloed komt niet tot rust; het borrelt en borrelt steeds, velen worden gedood op dat bloed. Er kan geen recht, geen evenwicht voor de dag koen; het is degene, die alleen stond, die het wilde handhaven en het zei; altijd degene die alleen staat. Dat is niet te blussen, te stillen.

De 10e Tishri is de grote ommekeer; wat men ‘Verzoendag’ noemt; de Jom Kippur – samenhangend met kaporeth, deksel, dat op de ark ligt. God bedekt met name Zijn eigenschappen; de 13 midoth (Exodus 34:6-7).

Zij bedekken eigenlijk alles wat de mens doet in die 10 dagen. Op de 10e dag gebeurt het. Men weet bij de cheth [8], de val; bij de teth [9], de verberging, de begraving; bij de jod [10], de 10e, het nieuwe leven, het nieuw geboren worden.  Het nieuwe wat de wereld van de daad gaat brengen, het doen, de hand, de jod, kaph, lamed, de Taurus prikker, mem, de tijd, het gaat alles gebeuren dan. De 10e wordt dus alles bedekt. “Het is een feestdag, een vrolijke dag, omdat men weet: God bedekt het. De shofar wordt voor het laatst geblazen, een grote thekiah, de inzameling, want aan het einde van de 10e dag begint de grote 8e dag; dan is het Jowel-jaar – verbasterd tot ‘jubel-jaar‘ -, alles keert terug tot zijn oorsprong.

De 15e Tishri wordt de sukka opgesteld. Men bouwt daaraan van de 10e tot de 15e dag. Dan staat het nieuwe huis er met het doorzichtige dak; Sukkoth – Loofhutten. Op de 23e, als het de 8e dag is, is er een grote jubel; alles is klaar, de Thora is voltooid. Dit alles geschiedt in de 7e maand – 7e dag, 7e -wereld.

De 8e maand.

Cheshwan, 8-300-6-50, ook wel geschreven mar, 40-200. Cheshwan – mar is bitter -is een heel aparte maand. Er wordt gezegd: als het in Cheswan niet regent, dan is het beroerd. Regen wil zeggen dat de wereld bevrucht wordt en leven kan, omdat van boven iets komt dat de wereld bevrucht. Regen is een uitdrukking van het feit, dat God met wereld zichtbaar spreekt, dat er contact is. Als het niet regent, droogt de wereld uit, verbrandt. “De hemel is van koper, van ijzer, het brandt, er is geen contact”. De regen is de grote zegen. Bidden om regen is niet zozeer voor de oogst, voor de boeren – ook wel natuurlijk, zoals de stamboekstier met de stier te maken heeft aan Gods troon -, maar het wil zeggen, in de 8e (maand) moet die verbinding er zijn. Juist in die 8e. Als er dan geen regen is, is het heel beroerd. Men zou natuurlijk kunnen zeggen, ik doe het zelf wel, met kunstmatig besproeien, ‘ik heb het niet nodig’. Dat kan in die achtste voorkomen.

Er is een gebruik tot op heden – weinigen doen het nog in het Joodse leven om dan iedere maandag en donderdag te vasten; zich van de wereld terugtrekken om met de andere wereld verbonden te zijn. Dus op de 2e en de 5e dag; linkerdagen. Dan is de waterkant er: er moet regen zijn, trek je van de wereld terug; die 8e is belangrijk en gevaarlijk – stel dat je meende het niet nodig te hebben …, het gevaar van de achtste.

In onze tijd geprojecteerd

De derde dag ofwel de 7e juni van de Zesdaagse oorlog in 1967 is geworden tot een jaarlijks terugkerende Jom Jeroesjalajim (Hereniging van Jeruzalem), heeft z’n vervulling gekregen op de 10e Tishri, de Jom Kippur van het jaar 5776, als zijn een jubel-jaar gerekend naar de 7 x 7=49 x 360 = 17.640 (dagen in een profetisch jaar) een wonderlijk gegeven!!

Zo waren daar in de afgelopen maanden in Israel en daar buiten de sjofars te horen in de maanden Ellul en Tishri. En is men op de 1e Tishri op Rosh Hasjana het jaar 5776 binnengetreden. Heel duidelijk zien we in dit mystieke jaar het scheppingsverhaal en gebeuren terug, maar ook het uitzien naar de nieuwe eeuw (aioon), die van het Messiaanse rijk. Zoals is gezegd, de sjofar, die van keren (hoorn) komt is 300-8-200=580. Dit Oud-Testamentisch Messiaanse rijk en Nieuw Testamentisch geciteerd als het 1000 jarig rijk – Openbaring 20. Het is de beëindiging van een tijdruimtelijk gebonden wereld welke, gebouwd op wetten van het causale gebeuren van oorzaak en gevolg, uitzichtloos verloren te gaan aan haar eigen wetmatigheden. Zo is het Messiaanse rijk in het verhaal van het getal, de som, de samenvoeging van wat zich primair in abstracte vorm als de I +2 + 3 + 4 = 10 weergaf, en waarbij in een meer concrete – bij onze wereld behorende vorm zich opnieuw openbaart als de 100 + 200 + 300 + 400 =1000 ( aleph is I; eleph is 1000)!

Overigens is het zo dat de gehele Messiaanse tijd of het ‘Koninkrijk der hemelen’ is ingekapseld in de ‘Dag des Heren’ (Jes. 13:9-10, 24:23; Joel 3:5,14; Matth. 24:29-31; Luk. 21:25-27; Hand. 2:20-21); en die ‘Dag’ dan achtereenvolgens zijn voltooiing zal vinden in de ‘Dag Gods’ (2 Petr. 3:11-16) waarbij dan tevens de 5e eeuw (aioon) is bereikt.

Met dit gezegd te hebben naderen we in de jaren 2037-2038 van onze jaartelling het Israëlisch-Joodse jaar 5800. Het wachten is op de 8e dag (5800). In dit getal 58 zit de naam Noach verscholen geschreven als de ‘noen’ (50) – ‘cheth’ (8) dus 58. Met deze naam Noach zijn we terug in de profetische rede van Jezus (Jesjoea) uit Mattheus 24 de verzen 37-39: ‘Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn’. Deze naam houdt verband met ‘rust’ en ‘vertroosting’, dus niet de ondergang die ons wacht, maar het komen van een nieuwe eeuw (aioon), na de verdwijning van het boze (Gal.1:4), hetgeen manifest zal worden in een apocalyptisch zuiveringsproces met de 7 zegels, de 7 bazuinen en de 7 schalen van toorn (Ap. 6:2 – 19:21).

De 58, 0f 5800 van het einde, is dus een menselijke maat, gebouwd op het begrip “troosten” en op het begrip “gunst”. In het wezenlijke wikkelt het zich inderdaad af tot de 58. Op deze wijze is dan ook uit de structuur van de Bijbel te berekenen “waar” een bepaalde tijd staat en is ook na te gaan waar “het einde” is; dus in die zin aangevende de maat van de tijdsduur van het materiële. Voorbij de tijdmaat van deze wereld, die de apostel Paulus de boze wereld (eeuw/aioon) noemt (Gal. 1:4)!

Een van de opzienbarende uitspraken die Jesjoea deed in zijn profetische rede, is die van het inkorten van de tijd, als Hij zegt: ‘Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zal zijn. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden’ (Matth. 24:21-22).

Zoals reeds is gezegd spreekt de Apocalyps over de 7 zegels de 7 bazuinen en de 7 schalen van toorn; dezen die als het gaat over de nog 3 openstaande jaarweken van 3 x 7 jaar, eigenlijk aan elkaar identiek zijn, dus aan de zevens uit de Apocalyps. Zij moeten naar het profetenboek Daniël als nog openstaand hun voltooiing vinden in de 70 weken uit Daniel 9:24 die bepaald zijn over het volk Israël en de heilige stad Jeruzalem. De zeven weken en tweeënzestig weken uit vers 25 mogen en kunnen nooit zomaar bij elkaar opgeteld worden, daar waar de engel Gabriël juist een onderscheidt aanbrengt! Zo blijkt en wat misschien nog interessanter is dat de jaarweken niet afgebroken zijn bij de uitroeiing van de Messias (9:26), maar pas aan het eind van de Handelingentijd, waar de apostel Paulus de profeet Jesaja citeert in de verzen 25-27 van Handelingen 28!

Dus geprojecteerd naar het jaar 2015 [5775-5776] waarin een periode is afgesloten naar het grondbeginsel van de ‘duality’ (tweevoudigheid) waar Jesaja over spreekt als men hem vraagt naar de afloop van de heilsgeschiedenis met de woorden: ‘Geeft te kennen, hoe het vroeger was, opdat wij het overdenken en kennis nemen van de ‘afloop’ (Jes. 41:22,23; 46:9-10; 1 Cor. 10:11). 

Zo waren en zijn daar de 70 jaarweken zoals gezegd uit het profeten boek Daniel (Matth. 24:15), die niet eerder konden beginnen nadat de muren van Jeruzalem herbouwd, de Tempel ingewijd en de vloek van Babel verwijderd waren, hetgeen 7 weken van 7 jaar dus 49 jaar duurde (Ezra 4:1-6:22; Neh. 12:27-13:31). Vanaf dat moment zijn de 70 weken gaan lopen tot op Handelingen 28:28 waar de weken werden afgebroken tot in de 67e jaarweek, en er dus nog 3 weken van 7 jaar (21 jaar) zijn overgebleven (Dan. 9:24-27).

Heel subtiel is dit door de Eeuwige God [Adonai] aangegeven in het jaar 2008 op de 29 Ellul aan de vóóravond van ‘Rosh Hasjana’, toen daar op de ‘index’ van Wall Street dat magische getal verscheen van –777.68 punten. Zo zijn we na de maan en zon eclipsen (tretrad) van 2014 en 2015 op de Jom Kippur van 23 september 2015, deze laatste drie jaarweken binnengegaan.

Na de 7 x 7 jaren, dus na het 49 jaar komt de 50, ofwel de Noen (nun), het ‘jubeljaar’ (Lev. 25:8-10), en tegelijkertijd komt men dan in de achtste dag, hetwelk de beloofde wereld is. Degene die deze overgang naar de nieuwe wereld realiseert, die het Bijbelse Israel over die grens heen voert naar het Messiaanse rijk [Konikrijk der hemelen], is zoals uit het Bijbel-verhaal wel bekend, een nieuwe figuur, welke heet Jozua (Jeshoshua), de zoon van Nun (Noen) ofwel de zoon van de “vijftig”.

De Achtste Dag?

Alles wacht evenwel nog op de zichtbare Openbaring [Apocalyps] Jesjoea Messias met als gevolg de teshoewah, de ommekeer, welke tenslotte in de eindfase van de zevende dag zal moet en zal doorbreken, wil de acht zich als een nieuwe geboorte ten volle openbaren: …

 • Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods’ (Rom. 8:18-21)

Wij hebben dan te maken in het Messiaanse rijk met een toestand -waarin zich eens als oneindig voordoende krachten van het materiële, zijn opgeheven en waarbij bestaande en als functionerende tegenstellingen, nu vanuit de Oorsprong, door de mens en schepping gelijktijdig worden ervaren en verstaan. Het zien van de mens is geworden tot over-zien! 

Door het Wezen KEN ik de vorm, door de vorm ONDERGA ik het Wezen. Zoals eens in het paradijsgegeven de boom des  Levens en de boom der Kennis naast elkaar functioneerden en tegelijkertijd met elkaar een eenheid vormden.

Wij weten hoe de eenheid plaats maakte voor de verdeeldheid, hoe de schepping in haar totaliteit, losgemaakt van haar Oorsprong, zich tenslotte als maar verder en verder ontwikkelde, niets wetend van Gods bedoeling dat na een lange weg van ontwikkeling, lijden en eenzaamheid de eenheid er onafwendbaar weer zou zijn! (…)

Dus met de verschijning van de chet [8] de achtste dag, wordt dan tot een reëel beleef baar gebeuren, een nieuwe ontstane eenheid tussen twee verschillende scheppings-gegevens met een volkomen hernieuwde scheppingsorde en met volkomen nieuwe maatstaven.

Een aards gegeven, wezenlijk geworden in het Koninkrijk der hemelen [Messiaans rijk], verbonden met een hemels gegeven, vorm geworden in de Messias Jesjoea, waarbij hemel en aarde met elkaar verbonden zich, vanuit een volkomen nieuwe dimensie en gedragen door het handelen vanuit volkomen nieuwe maatstaven, zullen openbaren.

 •  ‘De scepter zal van Judah niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzaam zijn‘ (Gen. 49:10).    

De chet [8] is dus het bereiken en het openbaar maken of manifest worden van een hier nog niet te realiseren en toch reeds bestaande situatie, te weten, de continuïteit van het gelijktijdig naast elkaar bestaan en waarnemen van twee, ogenschijnlijk tegengestelde zaken.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen welke als consequentie van het beëindigen van de zevende dag en tot het komen van een vernieuwde situatie in de achtste dag moeten plaats vinden, worden in de Schrift, in verband met de aarde, twee belangrijke profetische gegevens verstrekt. Als eerste noemen wij de herstelde relatie die plaats vindt tussen God en zijn volk, om te resulteren in een hernieuwde, Oudtestamentische situatie met als basisgegeven de Oudtestamentische koninkrijks verwachting:

 • ‘In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Juda, en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen …’ (Matth. 3:1-3; Hand. 1:6)

Waarbij wij, tot de conclusie komen dat deze verwachting haar wezenlijke en tevens zichtbare uitdrukking vindt in de hernieuwde huwelijksrelatie tussen God en zijn volk; deze relatie wordt in verband met Israël verschillende malen genoemd, en alle verkeerd geïnterpreteerde vergeestelijking op dit terrein als gevaarlijk moet worden gezien:

 • ‘En het zal te dien dage geschieden, luidt het woord des HEREN, dat gij Mij noemen zult: mijn man, en niet meer: mijn baal’ (Hos. 2:15; 2:18).
 • ‘Men zal u niet meer noemen: Verlatene, en men zal uw land niet meer noemen: Woestenij; maar gij zult genoemd worden: Mijn welgevallen, en uw land: Gehuwde. Want de HERE heeft een welgevallen aan u, en uw land wordt ten huwelijk genomen’ (Jes. 62:4).

Dit naar aanleiding van de vorm-geworden gedachte, als zou de kerk (Rome en ook de Reformatie) de plaats van Israël en dus tevens haar Goddelijke opdracht hebben overgenomen. Met als enig   perspectief, de kerstening van de wereld en een vervulling van de Messiaanse gedachte vanuit het bestaan van de mens, waardoor onafwendbaar het christendom, in zoverre vergroeid met de normen van die wereld, tot haar ondergang is gedoemd.

Vanuit de huwelijksrelatie en eenwording van God (Oorsprong) met zij volk (vorm), zal als volgende fase in Gods heilsplan de verlossing der volkeren worden geboren:

 • ‘Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! want zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des HEREN, en vele volken zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de HERE en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen’ (Zach. 2:10-11; Jes. 2:2-3).

Als volgend nog te vervullen gegeven in verband met het wereld omvattende Goddelijk heilsplan en bepalend voor het Messiaanse rijk noemen wij de bewustwording van Israel ten opzichte van de noodzaak van haar wedergeboorte:

 • ‘En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden’ … ‘Jezus antwoordde Nicodemus: voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien’ … ‘Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden’ … ‘Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kan dit geschieden?’ … ‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet?’  (Joh. 3:1,3,7,9-10).

Een gebeuren (wedergeboorte) dat zich in verband met Israël eveneens tijdens de overgang van de zevende – naar de achtste dag zal manifesteren waarbij,  als hernieuwde opdracht, een heropenbaring van de enig bestaande God te midden van de hun omringende volken zal plaatsvinden:

wordt vervolgd …

*******************************************

Opzien’barend, dus verbazingwekkend …!!

You Will Never Read the Book of REVELATION the Same Way Again!

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/150673da4dee0497?projector=1

*******************************************

 • ‘Gog & Magog War’ in the Scriptures of Ezekiel 38 and 39! Putin orders Russians militairy forces into combat in Syria, just miles from northern border of Israel. Russian forces working closely with Iran. Here’sthe latest …
 1. With Russian & Iranian forces now engaged in combat in Syria, people are asking, “What is the War of Gog & Magog?” Here’s the answer, Part One
 2. Israel makes massive discovery of oil in the Golan Heights. Is this a prelude to the “War of Gog & Magog?” Part Two
 3. With the Biblical “War of Gog & Magog” bring about the end of Radical Islam as we have known it? Here’s the amswer, Part Three
 4. Answer to the most frequently asked questions about the “War of Gog & Magog”. Part Four in our series on the prophecies of Ezekiel 38-39

*******************************************

 • ‘Gog & Magog War’ in the Scriptures of Ezekiel 38 and 39!
 1. ‘The Underground Episode 12: The Prophetic Implications of Russian Troops on Syrian Soil’
 2. ‘The Underground Episode 13: The Gog Magog War: Led by Turkey or Russia?’

*******************************************

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu address to the U.N. 1 0ct. 2015 

Zie video blok!

www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/201301#.Vg4_xlXtlBc

*******************************************

[New Post] NWO Declares: “The Time To Be A Global Citizen is Now!”

by Lisa Haven News / www.lisahaven.news / https://www.globalcitizen.org

*******************************************

[New Post] Red Alert! U.S. Cities Join New World Order To Form a Global Police Force Targeting Homegrown Extremism! Patriots Here Comes Trouble!

by Lisa Haven News / www.lisahaven.news

*******************************************

[New Post] Facebook’s Zuckerberg Busted On Live Mic Cutting a Deal With The Devil! Wait Until You Hear What He Agreed To …

by Lisa Haven News / www.lisahaven.news

*******************************************

[New Post] NWO Kicked Off! Pope and Obama Address The U.N. Assembly – Here’s The Real Message Behind Their Speech!

by Lisa Haven News / www.lisahaven.news

*******************************************

Sukkot / September 28, 2015

David Davis, Senior Pastor at Kehilat haCarmel (Carmel Congregation in Israel)

“A Glimpse of Glory” 

www.carmelcongrecation.org.il  /  www.facebook.com/k…

TV Uitzendingen De Messias van Israël 2

In de Messias van Israel 2 behandelt Sieb Buiten alle Bijbelse en Joodse Feestdagen.

Het nieuwe programma De Messias van Israël 2 wordt 13 weken lang iedere zaterdagavond om 19.30 uur uitgezonden op Family 7.

Uitzending gemist?

Kijk op www.cgi-holland.nl of via www.family7.nl/messias

*******************************************

The Total Lunar Eclipse of September 28, 2015

Lunar Eclipse Events, Israel Daylight Time (IDT)

03:11:46 Moon enters penumbra

04:07:12 Moon enters outer edge of umbra

05:11:11 Moon completely in umbra

05:47:09 Mid-eclipse

06:23:07 Moon begins to emerge from umbra, after moon set in Israel

07:27:06 Moon completely out of umbra, after moon set in Israel

08:22:33 Moon leaves penumbra, after moon set in Israel

www.astronomyisrael.com

*******************************************

www.yeshuahatorah.com

www.joelstrumpet.com

www.elshaddaiministries.us – LiveStream

 • LiveStream Current Message
 • Hot Topics / Current Events

www.shoebat.com

www.newswithviewstore.com

www.lisahavennews.net

www.timesofisrael.com

www.joelrosenberg.com

www.israelnationalnews.com

www.overcomertrust.org.uk

www.bereanonline.org

*******************************************

www.levendwater.org

www.likud.nl

*******************************************

Gerard J.C. Plas

zon en maan eclipses 2014-2015

zon en maan eclipses 2014-2015

Be Sociable, Share!
 Posted by at 01:00

  6 Responses to “Loofhuttenfeest en de oorlog van Gog en Magog. Voorzeggen de bloed rode manen in 2014 en 2015 op Sukkot de oorlog van Gog en Magog? / David Davis from the Kehilat HaCarmel “A Glimpse of Glory” John 7:37-38. NWO Kicked Off! Pope and Obama Address The U.N. Assembly – Here’s The Real Message Behind Their Speech! and more … by Lisa Haven News / Netanyahu address to the U.N. / Het jaar 5776 in de zevende maand!”

 1. beangstigend. Maar er staat toch in de bijbel dat er zeven (dagen) jaren van verschrikking voor Israël zullen zijn?
  Ik vind het dood eng. Staat er in de bijbel ook wat je moet doen in die tijd? Of moet je maar gewoon afwachten?
  Er staat toch ook in de bijbel dat er van die dag en dat uur niets bekend is? Alleen de tekenen der tijden zullen herkenbaar zijn?
  Het is allemaal maar moeilijk te begrijpen.
  vr. gr. a.

 2. Shalom,
  Ik wil u even laten weten dat Jezus absoluut niet dezelfde is als Yeshua,deze is de Zoon van Hashem en niet de door Rome gepropageerde figuur Jezus.Als je volgens de Thora de naam van een persoon veranderd dan ga je aan de persoon voorbij!!Waarom heeft men de moed om de naam van Yeshua te veranderen.Ik verander uw naam toch ook niet en zeg dan;dat betekent het zelfde?In het Hebreeuws heeft elke naam een speciale betekenis.Jezus is afgeleid van Zeus ,die werd eeuwen lang in de kerk aanbeden,men zei dan;ie-Zeus en betekend;Heil Zeus, dat is verbasterd tot Jezus.We hebben het over de zoon van onze Abba,de Heilige Israels,Laten we stoppen met de valse roomse invloeden en ons aan Thora houden en die ook doen,Rome doet het niet en heeft dat ook nooit gedaan.Zoals ook de Sjabbat veranderen in de zondag,want het waren pure zon aanbidders!Op internet is veel te vinden over deze misstanden,doe er uw winst mee.
  Tot besluit wil ik positief eindigen met te zeggen dat de artikelen verder prima voor elkaar zijn,daarvoor dank,

  Groet van Peter

  • Shalom,
   Met dank voor je opmerking aangaande de naam Jezus. In een aantal editorials heb ik de naam Yeshua gebruikt daar dit m.i. beter paste in de context van een nog toekomstig Joods/Israeli’s gebeuren betreffende de natie Israel. Ook ik ben gelukkig op de hoogte van de misstanden in het kerkistisch gebeuren die je hebt opgesomd in je comment, vandaar dat ik je hierbij een wat uitgebreider commentaar doe toekomen van Charles H. Welches (The Berean Publishing Trust, London. – http://www.bereanonline.org)
   Jesus. The name given to the Saviour at His birth was very common among Hebrew-speaking people. Josephus mentions no fewer than eleven who bare that name apart from any so called in the Old Testament. In the New Testament we find the name used of the father of Elymus (Acts 13:6) and of one who was called Justus (Col.4:11) The Apocryphal book of Ecclesiasticus as written by Jesus the son of Sirach. The popularity of the name can be understood from the fact that two outstanding men of Israel were so named, namely Joshua the son of Nun, the successor of Moses (Exod.24:13) and Joshua the High Priest at the time of the return from Babylonian captivity (Zech.3:1). In the New Testament Joshua is twice called ‘Jesus’ (Acts7:45;Hebr.4:8), and the uninstructed are usually puzzled by these references, thinking they refer to the Lord Jesus Christ. The full spelling of the name is ‘Jehoshua’ (Num.13:16), and then by contraction it became Joshua, and Jeshua (Ezra2:2), and when transferred to the Greek it became Iesous, even as Paul is Paulus and Timothy is Timotheus. Moses changed the name of his succesor from Oshea to Jehoshua (Num.13:16), thereby adding the word that means ‘salvation’ the name ‘Lord’. Consequently the Saviour’s earthly name means ‘The salvation of the Lord’.
   Met een hartelijke groet, en dank voor je positieve reactie!
   Gerard J.C. Plas

 3. Zoals de Bijbel zegt: “Ter bestemder tijd zal [de koning van het Noorden = Rusland] zal terugkeren” (Daniël 11:29a). Het betekent ook het uiteenvallen van de Europese Unie en de NAVO. Kort daarna, zal de nucleaire oorlogsvoering worden (Daniël 11:29b, 30a; Mattheüs 24:7; Numeri 24:23, 24; Openbaring 6:4). “Een groot zwaard” = een nucleaire zwaard. Dit zal het begin zijn van de geboorte weeën (Mattheüs 24:8).

  “De gruwel der verwoesting” = “het beest” = de Wereld overheid (Daniël 11:31; Mattheüs 24:15, 21, 22; Openbaring 11:2, 7; 13:1, 2, 7).

  Daniël 11:40-43 = de Vierde Wereldoorlog (Mattheüs 24:29; Lukas 21:25; Openbaring 6:12; 13:3; Jesaja 5:26-30; Daniël 7:11; Ezechiël 32:2-16; 39:23-29; Habakuk 1:5-17; Zefanja 1:14-18; Joël 2:1-11).

  Ezechiël 43:11 = de derde tempel (Ezechiël 37:24-28; Romeinen 11:25-32).

  Daniël 11:45 = Ezechiël 38:8-23 = de aanval van Gog van Magog.

 4. Veel interessants te vinden op deze site.

  Ik wil zomaar in het voorbij gaan een link geven naar een blogpost die ik geschreven heb en een die u waarschijnlijk ook interesseerd.

  @Anne: Niet iedereen is van de gedachte dat er grote oorlogen komen etc. Het kan ook (zoals ik denk) dat de Heere komt om de wereld te verlossen. Met en door genade.

 5. Russia first airstrike in siria was on 30.09.15. The beggining.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Translate »